BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THẾ DUY Giới tính: Nam
Email: theduy@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Phúc Đảm, Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Mai van Hieu, Kanaori Kenji, Phan Quoc Toan, Đỗ Phước Quí, Nguyễn Thị Thu Trâm, Kamei Kaeko, Lê Tiến Dũng. 2019. A NEW HOPANE DERIVATIVE FROM THE LICHEN DIRINARIA APPLANATA. Natural Product research. 35. (Đã xuất bản)
2.  Ly Hoang Diem, Vo Thi Nga, Duong Thuc Huy, Nguyễn Thế Duy, Nguyen Kim Phi Phung. 2015. A NEW DEPSIDE AND TWO NEW DIPHENYL ETHER COMPOUNDS FROM THE LICHEN RAMALINA FARINACEA (L.) ACH. Phytochemistry Letters. 11. 146-150. (Đã xuất bản)
3.  Mai Van Hieu, Lam Vinh Phu, Nguyễn Thế Duy. 2013. TWO PHENOLIC COMPOUNDS FROM THE LICHEN DIRINARIA APPLANATA (FEE) D. D. AWASTHI. Hội nghị Ngày Hóa Học TP. Hồ Chí Minh lần thứ 7, tại TP Hồ Chí Minh, năm 2013. . 168-170. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thế Duy, Le Thi Ngoc Chuc, Nguyen Kim Phi Phung. 2013. CHEMICAL CONSTITUENTS OF AVICENNIA OFFICINALIS L., FAMILY OF AVICENNIACEAE. Hội nghị Ngày Hóa H??c TP. Hồ Chí Minh lần thứ 7, tại TP Hồ Chí Minh, năm 2013. . 74-77. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thế Duy, Le Thi Ngoc Chuc, Nguyen Kim Phi Phung. 2013. FLAVONE AND FURFURALDEHYDE DERIVATIVES FROM AVICENNIA OFFICINALIS L. (AVICENNIACEAE). Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 18(4). 323-328. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thế Duy, Nguyen Kim Phi Phung. 2011. A NEW IRIDOID GLUCOSIDE FROM AVICENNIA OFFICINALIS L., FAMILY OF AVICENNIACEAE. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 49(5B). 443-449. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thế Duy, Nguyen Thi Hoai Thu, Lam Phuc Khanh, Nguyen Thi Kim Chanh, Nguyen Kim Phi Phung, Poul Erik Hansen. 2011. CHEMICAL CONSTITUENTS FROM LEAVES OF SONNERATIA ALBA J.E. SMITH (SONNERATIACEAE). Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ. 14(T6). 11-17. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyen Hoai Thuong, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Ngọc Tú Uyên, Nguyen Tran Anh Thu, Le Thi Ngoc Thao, Phan Thanh Sang, Mai Van Hieu. 2014. QUI TRÌNH TỐI ƯU CHIẾT XUẤT NARINGIN TỪ VỎ QUẢ BƯỞI CITRUS MAXIMA. tap chi khoa hoc-dai hoc quoc gia ha noi. 30. (Đã xuất bản)
2.  Mai Văn Hiếu, Nguyễn Thế Duy, Lâm Vĩnh Phú, Nguyễn Trọng Tuân. 2013. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LOÀI ĐỊA Y DIRINARIA APPLANATA. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 123. (Đã xuất bản)
3.  Mai Van Hieu, Lam Vinh Phu, Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Trọng Tuân. 2013. NGHIEN CUU THANH PHAN HOA HOC LOAI DIA Y DIRINARIA APPLANATA. Hội nghị Khoa Hoạc Tự Nhiên, tại Cần Thơ, năm 2013. . 123-126. (Đã xuất bản)