BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: DƯƠNG THỊ BÉ BA Giới tính: Nữ
Email: dtbba@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Thống kê dự báo
  X
2 Xác suất thống kê - Toán TK
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Hoàng Chương, Lê Hoài Nhân, Dương Thị Bé Ba, Trần Thị Thiện. 2019. ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CHO QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG KHÔNG GIAN MỘT CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 37-41. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Hoàng Chương, Dương Thị Bé Ba. 2017. TỐC ĐỘ HỘI TỤ TRONG ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM CHO BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN TRONG MỘT CHIỀU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 73-78. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 01 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Dương Thị Bé Ba