BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN DUY CƯỜNG Giới tính: Nam
Email: ndcuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phương pháp tính
X  
2 Toán cao cấp B
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Duy Cường, Alexander Kruger. 2022. ERROR BOUNDS REVISITED. Optimization. 71. 1021-1053. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Duy Cường, Alexander Kruger. 2021. UNIFORM REGULARITY OF SET-VALUED MAPPINGS AND STABILITY OF IMPLICIT MULTIFUNCTIONS. Journal of Nonsmooth Analysis and Optimization. 2. 1-24. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hiếu Thảo, Nguyễn Duy Cường, Michel Verhaegen, Bui Thi Hoa. 2020. SOME NEW CHARACTERIZATIONS OF INTRINSIC TRANSVERSALITY IN HILBERT SPACES. Set-Valued and Variational Analysis. 28. 5-39. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Duy Cường, Alex Kruger. 2020. PRIMAL NECESSARY CHARACTERIZATIONS OF TRANSVERSALITY PROPERTIES. Positivity. 0. 1-28. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Duy Cường, Alex Kruger. 2020. TRANSVERSALITY PROPERTIES: PRIMAL SUFFICIENT CONDITIONS. Set-Valued and Variational Analysis. 0. 1-36. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Duy Cường, Đỗ Hồng Diễm, Nguyễn Tử Thịnh, Nguyễn Minh Trọng, Nguyễn Mai Nhật Dương. 2022. ĐIỀU KIỆN ĐỦ CHO CẬN SAI SỐ HO ̈LDER CHỨA THAM SỐ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 145-151. (Đã xuất bản)
2.  Đinh Ngọc Quý, Lê Vĩnh Hòa, Nguyễn Duy Cường. 2015. MỘT DẠNG TỔNG QUÁT CỦA NGUYÊN LÝ BIẾN PHÂN TRƠN BORWEIN-PREISS CHO ÁNH XẠ ĐA TRỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 57-65. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Duy Cường