BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH THỊ CẨM HỒNG Giới tính: Nữ
Email: camhong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Pháp luật về quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ em – Kiến nghị hoàn thiện 2019 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật Hành chính Việt Nam - Phần 3
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Bá Khánh Toàn, Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2023. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN PHÁP LUẬT – VÀI GỢI MỞ THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT THEO QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG - 2023 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. . 531-536. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Bá Khánh Toàn, Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2023. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CỦA VIÊN CHỨC. Dân chủ và Pháp luật. 386. 22-26. (Đã xuất bản)
3.  Lâm Bá Khánh Toàn, Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2023. GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH, BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM VÌ LỢI ÍCH CHUNG. Dân chủ và Pháp luật. 388. 39-42. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Bá Khánh Toàn, Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2023. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP. Phát triển Khoa học và Công nghệ – Economics-Law and Management. 7. 1-8. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2019. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN ĐƯỢC CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG CỦA TRẺ EM. Nghiên cứu lập pháp. 390. 38-43. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Thị Sinh Hiền, Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2018. TUYỂN CHỌN, SỬ DỤNG QUAN LẠI TRIỀU VUA LÊ THÁNH TÔNG - BÀI HỌC CHO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 258-264. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2018. ĐẢM BẢO QUYỀN ĐƯỢC CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG CỦA TRẺ EM Ở VIỆT NAM. Tạp chí Công Thương. 11. 10 - 14. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Huỳnh Thị Cẩm Hồng