BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÂM THỊ BÍCH TRÂM Giới tính: Nữ
Email: ltbtram@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Thủ tục hành chính về nhà đất
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hoa Cúc, , Lâm Thị Bích Trâm. 2022. HOÀN THIỆN MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG TỪ GÓC NHÌN SO SÁNH VỚI BỘ NGUYÊN TẮC PICC VÀ CÔNG ƯỚC VIÊN CISG. Giáo dục và Xã hội. 11. 157-162. (Đã xuất bản)
2.  Võ Nguyễn Nam Trung, Lâm Thị Bích Trâm, Dương Thế Hiển. 2022. BẤT CẬP CỦA QUY ĐỊNH VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC CUỘC THANH TRA. Giáo dục và Xã hội. 10. 106-110, 129. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lâm Thị Bích Trâm