BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRÒN Giới tính: Nam
Email: nvtron@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nâng cao nhận thức của sinh viên trong việc phát hiện và tố giác tội phạm trên địa bàn Thành phố Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay 2018 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Tròn, Tăng Đinh Ngọc Thảo, , Lê Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Dương Thanh. 2021. CAN THO UNIVERSITY STUDENTS’ UNDERSTANDING TOWARDS SAME-SEX MARRIAGE. HNUE Journal of Science. 66. 109-119. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Diễm Cần, Nguyễn Văn Tròn, Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Dương Thanh. 2020. GRADUATE CHOICES IN POST-EDUCATION JOBS OF SOCIOLOGICAL STUDENTS IN CAN THO UNIVERSITY. Đại học Sư phạm Hà Nội. 65. 144-155. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thị Diễm Cần, Nguyễn Văn Tròn. 2020. THE SITUATION OF GENDER EQUALITY IN RURAL EDUCATION IN TRAN DE DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE. Đại học Sư phạm Hà Nội. 65. 123-131. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Diễm Cần, Nguyễn Văn Tròn. 2020. THE CAUSES AND SOLUTIONS FOR GENDER EQUALITY IN RURAL EDUCATION IN DAI TAM, MY XUYEN DISTRICT SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. THE CAUSES AND SOLUTIONS FOR GENDER EQUALITY IN RURAL EDUCATION IN DAI TAM, MY XUYEN DISTRICT SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. 5. 2145-2157. (Đã xuất bản)
5.  Lý Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Diễm Cần, Tăng Đinh Ngọc Thảo, Nguyễn Văn Tròn. 2020. AWARENESS AND ATTITUDE OF MALE STUDENTS ON REPRODUCTIVE HEALTH CARE AND PROTECTION, CASE STUDIES AT CAN THO UNIVERSITY. International Journal of Social Sciences and Humanities Research. 8. 26-36. (Đã xuất bản)
6.  Tăng Đinh Ngọc Thảo, Nguyễn Văn Tròn, Trần Thị Diễm Cần, Chung Quan Tien, Nguyễn Dương Thanh, Đồng Thị Mỹ Huyền. 2020. ENHANCING STUDENTS’ ENVIRONMENTALAWARENESS INCAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. International Journal of Social Sciences and Humanities Research. 8. 1-12. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Tròn, Nguyễn Anh Thư. 2023. CÔNG LÝ PHỤC HỒI - MỘT CHẾ ĐỊNH CẦN ÁP DỤNG VÀO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN CẢI CÁCH TƯ PHÁP HIỆN NAY. Cải cách tư pháp trong lĩnh vực Tư pháp hình sự. Trong: Đoàn Đức Lương - Nguyễn Ngọc Kiện. 372-387. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Tròn. 2023. TƯ PHÁP PHỤC HỒI TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỨC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM. Luật học. 278. 49-64. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Tròn, . 2023. BẢO VỆ QUYỀN TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tạp chí Pháp luật về Quyền con người. 30. 71-78. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Tròn, Nguyễn Anh Thư. 2023. SỰ THỂ HIỆN CỦA NGUYÊN TẮC NHÂN ĐẠO TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn. Trong: Võ Khánh Vinh, Đoàn Đức Lương, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Linh Giang. 410-428. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Tròn, Cao Thị Oanh. 2023. LÝ LUẬN VỀ TƯ PHÁP PHỤC HỒI VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM. Nhân lực Khoa học xã hội. 118. 49-57. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Tròn. 2023. HÒA GIẢI GIỮA NẠN NHÂN VÀ NGƯỜI PHẠM TỘI THEO HƯỚNG TƯ PHÁP PHỤC HỒI Ở ĐỨC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM. Nhân lực Khoa học xã hội. 123. 19-28. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Tròn, Nguyễn Anh Thư. 2021. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRANH LUẬN TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LUẬT HÌNH SỰ PHẦN RIÊNG NHẰM PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN ĐẦU RA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO. Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đoàn Đức Lương. 378-389. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Văn Tròn, Nguyễn Lê Mẫn, Lê Nguyễn Phương Anh, Chung Quan Tien. 2021. THỰC TRẠNG TỰ HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 66. 144-154. (Đã xuất bản)
9.  Tăng Đinh Ngọc Thảo, Nguyễn Văn Tròn, Võ Tấn Phát, Nguyễn Dương Thanh. 2021. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 66. 120-135. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Tròn, Võ Huỳnh Văn, Trần Văn Trung. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG – TRƯỜNG HỢP QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 66. 57-66. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Văn Tròn. 2021. PHÁT HUY VAI TRÒ CỐ VẤN HỌC TẬP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ HỌC VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH LUẬT. Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đoàn Đức Lương. 155-166. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Văn Tròn. 2021. BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN THỐNG KÊ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. PGS.TS.GVCC Phan Trung Hiền. 182-197. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Tròn. 2019. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ TỐ GIÁC TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 64. 61-68. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Tròn, Nguyễn Chí Hiếu. 2019. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 78-85. (Đã xuất bản)
15.  Trần Thị Diễm Cần, Nguyễn Văn Tròn. 2018. TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ VĂN HÓA XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT, CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. 63. 61-68. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Tròn