BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐINH DIỆP ANH TUẤN Giới tính: Nam
Email: ddatuan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Nghiên cứu viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: Văn phòng Viện NC biến đổi Khí hậu
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá ngưỡng thích ứng tới hạn của hệ thống cấp nước thành phố Sóc Trăng theo các kịch bản xâm nhập mặn nguồn nước mặt 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Hiếu Trung, Đinh Diệp Anh Tuấn. 2022. APPLICATION OF GIS ON BUILDING THE SPATIAL DATABASE FOR SUPPORTING DRAINAGE MANAGEMENT IN NINH KIEU DISTRICT. Earth and Environmental Science. 964. 012002. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. ADDRESSING URBAN WATER SCARCITY IN CAN THO CITY AMIDST CLIMATE UNCERTAINTY AND URBANIZATION. Development and Climate Change in the Mekong Region. 1. 287-322. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. URBAN WATER MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY: A SYSTEM DYNAMIC APPROACH. WATER and POWER. 64. 319-336. (Đã xuất bản)
4.  Dung Phung, Nguyễn Hiếu Trung, Đinh Diệp Anh Tuấn, C. M. Do, N. H. Nguyen, M. Nguyen, X. Wang, C. Chu, F. Dwirahmadi, Shannon Rutherford, Cunrui Huang. 2015. TEMPORAL AND SPATIAL ASSESSMENT OF RIVER SURFACE WATER QUALITY USING MULTIVARIATE STATISTICAL TECHNIQUES: A STUDY IN CAN THO CITY, A MEKONG DELTA AREA, VIETNAM. Environmental Monitoring and Assessment. 2015. 187-229. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Tựu, Trinh Cong Doan, Lâm Văn Thịnh, Đinh Diệp Anh Tuấn, Minh Nguyen. 2014. APPLICATION OF GIS TO SUPPORT URBAN WATER MANAGEMENT IN ADAPTING TO A CHANGING CLIMATE: A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. Geoinformatics Education and Capacity Building for Urban Management and Smart Cities, University of Education - The University of Danang, December 6 - 9, 2015. . (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Tựu, Trinh Cong Doan, Lâm Văn Thịnh, Đinh Diệp Anh Tuấn, Minh Nguyen. 2014. APPLICATION OF GIS TO SUPPORT URBAN WATER MANAGEMENT IN ADAPTING TO A CHANGING CLIMATE: A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. GIS-IDEAS. . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Trần Diễm My, Đinh Diệp Anh Tuấn, Trần Hữu Tuấn, Valeria M.Toledo-Gallegos, Tobias Borger. 2023. PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CHO GIẢI PHÁP HẠ TẦNG XANH NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO NGẬP LỤT Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Kinh tế & Phát triển. tháng 7/2023. 80-90. (Đã xuất bản)
2.  Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Lộc, Nguyễn Thị Ngọc Phượng . 2020. ASSESSING EXISTING SURFACE WATER SUPPLY SOURCES IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: CASE STUDY OF CAN THO, SOC TRANG, AND HAU GIANG PROVINCES. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 62. 65-70. (Đã xuất bản)
3.  Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Bùi Anh Thư. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT PHỤC VỤ KHAI THÁC CẤP NƯỚC CHO THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 61-70. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Ngân, Đinh Diệp Anh Tuấn, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung. 2019. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤP NƯỚC TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 77-84. (Đã xuất bản)
5.  Đinh Diệp Anh Tuấn, Huỳnh Thị Mỹ Nhiên, Nguyễn Hiếu Trung. 2018. TÍNH TOÁN THỂ TÍCH BỂ CHỨA NƯỚC MƯA QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 12-29. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Hồ Yến Ngân CTU, Đinh Diệp Anh Tuấn. 2015. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ THẤP CAO ĐỘNƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 129-138. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Đinh Diệp Anh Tuấn