BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN NGỌC QUÝ Giới tính: Nam
Email: tnquy@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ Sinh học Phân tử
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đỗ Tấn Khang, Trần Thanh Mến, Trần Ngọc Quý, Nguyễn Văn Ây. 2020. EFFECTS OF EXTRACTION METHODS ON ALLELOPATHIC ACTIVITY OF MIMOSA PIGRA L. LEAF EXTRACT. International Journal of Agriculture and Biological Sciences. 08. 33-40. (Đã xuất bản)
2.  Trần Ngọc Quý, Tran Dang Xuan, Rolf Teschke , Yusuf Andriana , Tran Dang Khanh , Hoang-Dung Tran . 2019. CORDYCEPIN ISOLATED FROM CORDYCEPS MILITARIS ITS NEWLY DISCOVERED HERBICIDAL PROPERTY AND POTENTIAL PLANT-BASED NOVEL ALTERNATIVE TO GLYPHOSATE. Molecules. 24. 1-18. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Ngọc Đệ, Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Quí, Trần Ngọc Quý, Nguyễn Thành Trực, Bennet Macdonald, To Phuc Tuong. 2017. SOIL AND RICE RESPONSES TO PHOSPHATE FERTILIZER IN TWO CONTRASTING SEASONS ON ACID SULFATE SOIL. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 48. 615-623. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Quốc Cường, Đỗ Tấn Khang, Trần Thanh Mến, Nguyễn Văn Ây, Phạm Văn Trọng Tính, Trần Ngọc Quý. 2021. TIỀM NĂNG ỨC CHẾ THỰC VẬT CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TỪ CÂY SÀI ĐẤT BA THÙY (WEDILIA TRILOBATA). TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM. 6. 95-101. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Phúc Hảo, Võ Công Thành, Phạm Văn Phượng, Trần Ngọc Quý. 2009. LAI TẠO VÀ TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY THEO HƯỚNG NĂNG SUẤT CAO, PHẨM CHẤT TỐT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 98-108. (Đã xuất bản)