BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: CHÂU QUỐC MỘNG Giới tính: Nam
Email: cqmong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Kỹ thuật viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kỹ thuật Nông nghiệp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Thị Phương Mai, Dương Văn Ni, Châu Quốc Mộng, Võ Hồng Dũng, Trần Nguyễn Hải Nam, Tô Công Tâm, Lý Văn Bỉ, Phan Khải Khanh. 2021. FISH SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION IN THE ACID SULPHATE SOIL ECOLOGICAL ZONE IN HOA AN, HAU GIANG PROVINCE, VIET NAM. Asia Life Science. 11. 1213-1222. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Cao Quốc Nam, Phạm Văn Trọng Tính, Nguyễn Thành Trực, Châu Quốc Mộng, Nguyễn Hữu An Khương, Nguyễn Duy Cần. 2021. GIẢM THIỂU TÁC HẠI MÔI TRƯỜNG VÀ TĂNG THU NHẬP THÔNG QUA ÁP DỤNG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA-CÁ-CÂY ĂN TRÁI KẾT HỢP Ở AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 104-114. (Đã xuất bản)
2.  Cao Quốc Nam, Lại Duy Lâm Ngọc , Nguyễn Thanh Đạt, Châu Quốc Mộng. 2018. ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT BẬC CAO TẠI KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC HÒA AN THUỘC HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 8-16. (Đã xuất bản)