BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NAY Giới tính: Nam
Email: nvnay@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kinh tế - Xã hội Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long: Những thành tựu và triển vọng
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-672-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đỗ Văn Hoàng, Nguyễn Văn Nay. 2021. NGHIÊN CỨU HOẠT ĐÔNG CỦA “CÒ” LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 227-234. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Văn Nay, Lưu Tiến Thuận. 2021. HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) TẠI HỢP TÁC XÃ NUÔI TÔM NĂNG SUẤT CAO TÂN HƯNG, HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 151-160. (Đã xuất bản)
3.  Trần Quốc Nhân, Nguyễn Văn Nay, Lê Văn Dễ, Lương Hoàng Phúc. 2021. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG VIETGAP CỦA HỘ TRỒNG XOÀI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí khoa học ĐH Mở TP HCM: Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh). 17. (Đã xuất bản)