BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: CAO QUỐC NAM Giới tính: Nam
Email: cqnam@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kỹ thuật Nông nghiệp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu phát triển mô hình nông nghiệp đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Khảo sát và mô tả thực vật và thảm thực vật trong khu đất ngập nước Hòa An 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 Phát triển thị trường tiêu thụ cá thịt trong mô hình luân canh lúa - cá vùng ĐBSCL. 2015 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 T2008-14; Đánh giá khả năng nuôi ghép cá lóc (Channa striata) trong mô hình lúa-cá 2009 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
5 T2005-23; Xác định thời điểm thích hợp để đưa cá hương lên ruộng trong mô hình lúa-cá giống. 2005 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long: Những thành tựu và triển vọng
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-672-0   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Cao Quốc Nam, Phạm Văn Trọng Tính, Nguyễn Thành Trực, Châu Quốc Mộng, Nguyễn Hữu An Khương, Nguyễn Duy Cần. 2021. GIẢM THIỂU TÁC HẠI MÔI TRƯỜNG VÀ TĂNG THU NHẬP THÔNG QUA ÁP DỤNG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA-CÁ-CÂY ĂN TRÁI KẾT HỢP Ở AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 104-114. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Nhiều Em, Cao Quốc Nam. 2020. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRONG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 10. 67-74. (Đã xuất bản)
3.  Cao Quốc Nam, Lại Duy Lâm Ngọc , Nguyễn Thanh Đạt, Châu Quốc Mộng. 2018. ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT BẬC CAO TẠI KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC HÒA AN THUỘC HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 8-16. (Đã xuất bản)
4.  Cao Quốc Nam, Nguyễn Văn Nhiều Em, Phạm Thị Tố Anh, Lê Đăng Khoa. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRONG RUỘNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 24-37. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Hải Bửu, Võ Thanh Dũng, Cao Quốc Nam. 2010. CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN SINH KẾ NÔNG HỘ TRÊN LÂM PHẦN VÙNG VEN BIỂN CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 265-275. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Thành Đương, Cao Quốc Nam. 2010. PHÂN TÍCH YẾU TỐ KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRÊN NỀN ĐẤT LÚA TRONG MÙA LŨ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 245-254. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thành Đương, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Kiều Nhân, Cao Quốc Nam, Nguyễn Văn Nhật, Huỳnh Cẩm Linh. 2004. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN, THỨC ĂN VÀ CÁC YẾU TỐ KHÁC LÊN NĂNG SUẤT CÁ NUÔI TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA-CÁ NƯỚC NGỌT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 122-129. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Cao Quốc Nam