BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN TÍ HON Giới tính: Nam
Email: nthon@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Công nghệ Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Toàn, Trần Thanh Điền, Nguyễn Tí Hon, Phạm Thanh Sơn, Trần Lan Anh, Lê Thanh Sang. 2021. PHÂN LOẠI Ý KIẾN CÔNG CHÚNG VỀ SỰ KIỆN XÃ HỘI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 22-29. (Đã xuất bản)
2.  Lê Trần Thanh Liêm, Sử Kim Anh, Nguyễn Thị Bạch Kim, Nguyễn Tí Hon, Cao Hoàng Tiến. 2020. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ỨNG DỤNG PHƯƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN - NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 187-194. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Tí Hon, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị. 2020. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH TÓM TẮT TỰ ĐỘNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TỪ TẬP DỮ LIỆU LỚN. Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Nha Trang, 2020. . 180-187. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Tí Hon, Phạm Thế Phi, Hà Thị Phương Anh. 2019. KẾT HỢP KỸ THUẬT GOM NHÓM VÀ PHẢN HỒI TƯƠNG ĐỒNG TRONG TÌM KIẾM ẢNH. FAIR. . 225-233. (Đã xuất bản)