BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THÙY TRANG Giới tính: Nữ
Email: nttrang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kinh tế - Xã hội Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội 
Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội; (Những khía cạnh địa lý tự nhiên xếp vào mục 105 (Các khoa học trái đất và môi trường liên quan), khía cạnh công nghệ của địa lý xếp vào mục 207 (Kỹ thuật môi trường)) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long: Những thành tựu và triển vọng
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-672-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú, Mitsuyasu YABE. 2018. THE DETERMINANTS BEHIND CHANGES OF FARMING SYSTEMS AND ADAPTATION TO SALINITY INTRUSION IN THE COASTAL REGIONS OF MEKONG DELTA. J. Fac. Agr., Kyushu Univ.. 63. 417-422. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú, Nguyễn Bích Hồng. 2018. ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF TRANSFORMED FARMING SYSTEMS: A CASE STUDY OF CHANGE FROM SUGARCANE TO SHRIMP IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Forestry Research and Engineering: International Journal. 2. 56-62. (Đã xuất bản)
3.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Thùy Trang. 2017. EFFICIENCY OF FOOD INDUSTRY IN VIETNAM: AN APPLICATION OF LATENT CLASS STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS. THE UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE 2017. . (Đã xuất bản)
4.  Vo Hong Tu, Mitsuyasu Yabe, Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải. 2015. ADAPTIVE CAPACITY ASSESSMENT OF RURAL OUT-MIGRANTS: A CASE STUDY IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. 60. 265-271. (Đã xuất bản)
5.  Vo Hong Tu, Mitsuyasu Yabe, Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải. 2015. ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF ECOLOGICALLY ENGINEERED RICE PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. 60. 493-500. (Đã xuất bản)
6.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Thùy Trang. 2015. COST EFFICIENCY OF RICE PRODUCTION IN VIETNAM: AN APPLICATION OF STOCHASTIC TRANSLOG VARIABLE COST FRONTIER. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology. 8. 1-10. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Thùy Trang. 2020. VAI TRÒ CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 266-273. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú. 2019. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG XOÀI TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 109-119. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú, Trần Minh Hải. 2019. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NUÔI TÔM VÙNG CHUYỂN ĐỔI TẠI KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Mở TPHCM. 14(1). 115-125. (Đã xuất bản)
4.  Trần Hoàng Hiểu, Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thùy Trang. 2019. NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM SÚ Ở VÙNG TÂY NAM BỘ. kinh tế - dự báo. 27(709). 42-46. (Đã xuất bản)
5.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Thùy Trang, Phan Văn Hiệp. 2019. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG CƠ GIỚI HÓA ĐẾN THU NHẬP NÔNG HỘ TRỒNG MÍA TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 150-156. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú, Cao Hoàng Thu Thảo. 2019. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG MÍA ĐƯỜNG TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 131-142. (Đã xuất bản)
7.  Trần Hoàng Hiểu, Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thùy Trang, Lê Văn Dễ, Lê Bửu Minh quân, Lê Văn Gia Nhỏ. 2019. XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI ĐỐI TƯỢNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ Ở ĐBSCL. kinh tế - dự báo. 33(715). 91-93. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thùy Trang, lê văn gia nhỏ, Lê Bửu Minh Quân, Nguyễn Thị Thu An. 2019. CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở VÙNG TÂY NAM BỘ. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 11 (108). 188-195. (Đã xuất bản)
9.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Thị Thúy. 2018. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VƯỜN CÂY ĂN TRÁI ĐẶC SẢN GẮN VỚI DU LỊCH TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 203-209. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú, Trần Minh Hải. 2018. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH LÚA – TÔM TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 149-156. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú. 2018. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM TẠI VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 146-154. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thùy Trang. 2017. TÁC ĐỘNG SỰ THAM GIA HỘI PHỤ NỮ ĐẾN THU NHẬP NÔNG HỘ TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 64-69. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thùy Trang, Huỳnh Việt Khải, Võ Hồng Tú. 2017. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI VÙNG VEN BIỂN: TRƯỜNG HỢP TỪ MÍA SANG TÔM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. The 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference. . 228-237. (Đã xuất bản)
14.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Thùy Trang. 2016. TÁC ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập. . 74-88. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú. 2016. NHẬN THỨC VÀ SỰ SẴN LÒNG ĐÓNG GÓP CỦA NÔNG HỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 96-103. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Ngọc Đệ, Võ Hồng Tú, Nguyễn Thùy Trang. 2016. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập. . 02-19. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú, Trương Thảo Nhi. 2016. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN THU NHẬP NÔNG HỘ TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 116-121. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú. 2016. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA LÚA CÔNG NGHỆ SINH THÁI TẠI TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 103-111. (Đã xuất bản)
19.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Thùy Trang. 2014. TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VỀ SINH KẾ CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ NÔNG THÔN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 117-124. (Đã xuất bản)
20.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Thùy Trang. 2013. THỰC TRẠNG BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC KHMER KHU VỰC NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 1-8. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Phú Son, Võ Hồng Tú. 2013. VAI TRÒ PHỤ NỮ CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC KHMER TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ Ở KHU VỰC NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 15-21. (Đã xuất bản)
22.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Thùy Trang, Lê Văn An. 2012. TÍNH TỔN THƯƠNG SINH KẾ NÔNG HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG LŨ TẠI TỈNH AN GIANG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 294-303. (Đã xuất bản)