BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ VĂN DỄ Giới tính: Nam
Email: lvde@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kinh tế - Xã hội Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản trị và điều hành hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập
Đại học Cần Thơ 2022   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Văn Dễ, Phạm Lê Thông. 2021. ATTITUDES TOWARD RISK AND ECONOMIC EFFICIENCY IN MAIZE PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA. THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE IN BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE. . 250-273. (Đã xuất bản)
2.  Lê Văn Dễ, Phạm Lê Thông. 2020. FARMERS’ ATTITUDES TOWARD RISK AND DESICIONS OF CROP TRANSFORMATION OF MAIZE FARMERS IN THE MEKONG DELTA. The first International Conference in Economics & Business. . 409-422. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Quốc Nhân, Nguyễn Văn Nay, Lê Văn Dễ, Lương Hoàng Phúc. 2021. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG VIETGAP CỦA HỘ TRỒNG XOÀI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí khoa học ĐH Mở TP HCM: Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh). 17. (Đã xuất bản)
2.  Lê Văn Dễ, Phạm Lê Thông. 2020. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI RỦI RO CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT BẮP LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí kinh tế và phát triển. 278. 83-91. (Đã xuất bản)
3.  Lê Văn Dễ. 2019. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT BẮP LAI TẠI HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Nông nghiệp và Phát riển Nông thôn. Kỳ 2 - Tháng 3/2019. 146-152. (Đã xuất bản)
4.  Trần Hoàng Hiểu, Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thùy Trang, Lê Văn Dễ, Lê Bửu Minh quân, Lê Văn Gia Nhỏ. 2019. XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI ĐỐI TƯỢNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ Ở ĐBSCL. kinh tế - dự báo. 33(715). 91-93. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Lê Thông, Lê Văn Dễ. 2019. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT BẮP LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. 14(2). 72-85. (Đã xuất bản)
6.  Lê Văn Dễ. 2019. ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐẦU VÀO TRONG SẢN XUẤT BẮP LAI. Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019. . 971-978. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Phú Son, Lê Văn Dễ, Lê Bửu Minh Quân, Lê Nhị Bảo Ngọc. 2019. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẾN CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM NƯỚC LỢ Ở VÙNG TÂY NAM BỘ. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 10 (107). 175-183. (Đã xuất bản)
8.  Lê Văn Dễ, Trần Thị Thảo, Nguyễn Thị Anh Thư . 2019. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT BẮP LAI TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên. Số 37 tháng 8 năm 2019 (ISSN 1859 -4611). 99-106. (Đã xuất bản)
9.  Lê Văn Dễ, Phạm Lê Thông. 2019. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẦU VÀO TRONG SẢN XUẤT BẮP LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG MỘT BƯỚC. HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI, tại ĐK KInh tế Luật Đại học Quốc Gia TP>HCM, ngày 29/03/2019. . 139-148. (Đã xuất bản)
10.  Lê Văn Dễ, Phạm Lê Thông. 2019. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT BẮP LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. . 144-160. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Lê Thông, Lê Văn Dễ. 2019. HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG TRỒNG BẮP LAI CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nghiên cứu Kinh tế. 4(491). 52-62. (Đã xuất bản)
12.  Lê Văn Dễ, Trần Thị Thảo. 2015. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT MÍA TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên. 15. 64-68. (Đã xuất bản)