BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN ĐỖ NHƯ LOAN Giới tính: Nữ
Email: ndnloan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kinh tế - Xã hội Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Khổng Tiến Dũng, Đỗ Thị Hoài Giang, Nguyễn Đỗ Như Loan, Nguyen Thanh Thuy. 2021. SOLUTIONS TO IMPROVE HIGH-QUALITY RICE VALUE CHAIN IN SOC TRANG PROVINCE. The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020. . 320-332. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Khổng Tiến Dũng, Nguyễn Đỗ Như Loan, Đỗ Thị Hoài Giang. 2021. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP TÁC XÃ CỦA NÔNG HỘ TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Công Thương. 9. 200-205. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Đỗ Như Loan, Khổng Tiến Dũng, Lê Trần Thanh Liêm. 2020. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI KHU HÒA AN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Công thương. 1. 198-203. (Đã xuất bản)