BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THANH DŨNG Giới tính: Nam
Email: thanhdung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kỹ thuật Nông nghiệp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi 
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Thanh Dũng. 2021. HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI HEO VÀ GÀ TRÊN ĐỆM LÓT SINH HỌC CỦA NÔNG DÂN TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi. Tháng 12. 76-80. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thanh Dũng. 2021. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN MÔ HÌNH NUÔI GÀ TRÊN ĐỆM LÓT SINH HỌC CỦA NÔNG HỘ TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi. Tháng 12. 76-79. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Song Hoàng, Trần Thanh Dũng. 2020. ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHĂN NUÔI HEO VÀ GÀ TRÊN ĐỆM LÓT SINH HỌC TẠI TỈNH HẬU GIANG. Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020. . 111-124. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thanh Dũng. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 18. 828-838. (Đã xuất bản)
5.  Trần Thanh Dũng. 2020. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU VẬT NUÔI TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI CỦA NÔNG DÂN HUYỆN LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG. Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020. . 79-93. (Đã xuất bản)
6.  Võ Thị Lào, Trần Thanh Dũng. 2020. TÍNH SẴN LÒNG DÙNG GẠO ĐẠT CHUẨN GAP CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020. . 335-350. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thanh Dũng, Đoàn Xuân Diệp. 2020. LIÊN KẾT SẢN XUẤT - GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHO NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020. . 63-78. (Đã xuất bản)
8.  Trần Thanh Dũng, Võ Thị Lào, Nguyễn Hoàng Phong, Nguyễn Thị Thảo Linh, Nguyễn Lâm Thảo Lan. 2018. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ DUY GIẢM DIỆN TÍCH VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA ĐƯỜNG HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH. khoa học công nghệ nông nghiệp. 2. 639-650. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thanh Dũng. 2018. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ THAM GIA MÔ HÌNH TRỒNG NHÃN KIỂU MẪU. Tạp chí Đại học An Giang. 20 (2). 46-52. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thanh Dũng, Võ Thị Lào. 2018. LIÊN KẾT SẢN XUẤT TẠO LỢI THẾ SO SÁNH CHO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG. Kinh tế trẻ 2018, Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019. . 157-165. (Đã xuất bản)
11.  Trần Thanh Dũng, Võ Thị Lào, Thái Bích Tuyền. 2018. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT Ở NÔNG HỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. tháng 8. 222-228. (Đã xuất bản)
12.  Lê Trần Thanh Liêm, Trần Thanh Dũng. 2018. NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN KHẨU PHẦN ĂN CỦA HEO RỪNG LAI. Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018. ISBN: 978-604-60-0000-0. 654-658. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thanh Dũng. 2017. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ LÚA GIỮA NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học và Công nghệ. 03(112). 118-122. (Đã xuất bản)
14.  Lê Trần Thanh Liêm, Trần Thanh Dũng, Phan Đỗ Thanh Thảo. 2016. HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI CỦA MÔ HÌNH NUÔI HEO RỪNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG THỨC CHO ĂN KHÁC NHAU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016. . 155-160. (Đã xuất bản)
15.  Trần Thanh Dũng, Nguyễn Ngọc Đệ. 2016. SINH KẾ CỦA THANH NIÊN TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 106-113. (Đã xuất bản)
16.  Trần Thanh Dũng, Nguyễn Ngọc Đệ. 2016. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG CỦA THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 137-145. (Đã xuất bản)
17.  Trần Thanh Dũng. 2016. NĂNG LỰC CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP. Khoa học trẻ. 2 (4). 33-39. (Đã xuất bản)
18.  Trần Thanh Dũng. 2016. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa hoc thường niên, Đại học Thủy Lợi, tháng 11/2016. . 266-269. (Đã xuất bản)
19.  Trần Thanh Dũng. 2015. TÍNH SẴN LÒNG DÙNG GẠO ĐẠT CHUẨN GAP CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Bản tin khoa học trẻ. 1(2). 59-65. (Đã xuất bản)