BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ
Email: tranthithuyhang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kỹ thuật Nông nghiệp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh lý và hóa sinh động vật nuôi 
Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi 
Nuôi dưỡng động vật nuôi 
Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Phước Thành, Phạm Trường Thoại Kha, Phạm Văn Trọng Tính, Trần Thị Thúy Hằng. 2021. EFFECT OF JACKFRUIT LEAVES ON FEED UTILIZATION AND RUMINAL FERMENTATION OF GROWING GOATS. Livestock Research for Rural Development. 33. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Phước Thành, Noppharat Phakachoed, Wisitiporn Suksombat, Juan J. Loor, Trần Thị Thúy Hằng. 2021. PARTIAL SUBSTITUTION OF FISH OIL FOR LINSEED OIL ENHANCES BENEFICIAL FATTY ACIDS FROM RUMEN BIOHYDROGENATION BUT REDUCES RUMINAL FERMENTATION AND DIGESTIBILITY IN GROWING GOATS. Translational Animal Science. 5. (Đã xuất bản)
3.  Lâm Phước Thành, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thu Hà. 2020. COMBINATION OF OIL AND GRAPE SEED PROANTHOCYANIDIN EXTRACT STRONGLY DEPRESSES METHANE PRODUCTION IN DAIRY GOATS. The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020. . 219-227. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Thúy Hằng, Lâm Phước Thành, Phạm Trường Thoại Kha. 2020. HIGH CONCENTRATE DIET IMPROVES INTAKE, MILK YIELD WITHOUT AFFECTING MILK COMPOSITION IN EARLY LACTATING DAIRY GOATS. The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020. . 245-253. (Đã xuất bản)
5.  Witchapat Nambundit, Trần Thị Thúy Hằng, Siraprapa Homkhajohn, Porntiwa Kaewnakian, Amonrat Molee, Wittawat Molee. 2020. EXPRESSION OF ANTIOXIDANT ENZYME AND FATTY ACID TRANSPORT GENES UNDER CONDITIONS OF HIGH TUNA OIL AND CURCUMINOID DIETARY SUPPLEMENTATION IN SLOW-GROWING CHICKEN.. Suranaree Journal of Science & Technology. 27. 1-9. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Phước Thành, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thu Hà. 2020. EFFECT OF OILS AND GRAPE SEED PROANTHOCYANIDIN EXTRACT ON RUMINAL FERMENTATION AND METHANE PRODUCTION IN DAIRY GOATS. Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. 116. 2-8. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Trường Thoại Kha, Hồ Thanh Thâm, Lâm Phước Thành, Trần Thị Thúy Hằng. 2020. EFFECTS OF OILS AND CONDENSED TANNINS ON RUMINAL FERMENTATION AND METHANE EMISSION IN DAIRY COWS. The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020. . 282-291. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Thu Hà, Lâm Phước Thành, Trần Thị Thúy Hằng, Vo Thi Phuong Tien, Duong Tran Tuyet Mai. 2020. EFFECTS OF WET BREWERS’ GRAINS ON INTAKES, RUMEN CHARACTERISTICS AND DIGESTIBILITY OF DAIRY GOATS. The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020. . 237-244. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thị Thúy Hằng, Sutisa Khampaka, Wittawat Molee. 2018. LINSEED OIL OR TUNA OIL SUPPLEMENTATION IN SLOW-GROWING CHICKEN DIETS: CAN THEIR MEAT REACH THE THRESHOLD OF A “HIGH IN N-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS” PRODUCT?. JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH. 27(3). 389–400. (Đã xuất bản)
10.  Trần Thị Thúy Hằng, Nuanchan Paraksa, Sutisa Khampaka, Wittawat Molee. 2018. SUPPLEMENTATION WITH CURCUMINOIDS AND TUNA OIL INFLUENCED SKIN YELLOWNESS, CARCASS COMPOSITION, OXIDATION STATUS, AND MEAT FATTY ACIDS OF SLOW-GROWING CHICKENS. Poultry Science. 97(3). 901–909. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Phước Thành, Nguyễn Thị Thu Hà, Dương Trần Tuyết Mai, Võ Thị Phượng Tiên, Nguyễn Châu Khánh Vân, Trần Thị Thúy Hằng. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA LÁ MÍT VÀ TRÁI MÍT NON PHỤ PHẨM ĐẾN CÁC THÔNG SỐ LÊN MEN DẠ CỎ VÀ SINH KHÍ METHANE IN VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 104-114. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Văn Trọng Tính. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT CÁNH HOA VẠN THỌ (TAGETES ERECTA L.) TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ÁC SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 261(12.2020). 33-39. (Đã xuất bản)
3.  Bùi Xuân Mến, Trần Thị Thúy Hằng. 2011. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ PHẨM CÁ TRA THAY THẾ KHÔ DẦU ĐỖ TƯƠNG …. Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 146. 21. (Đã xuất bản)