BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ TRẦN THANH LIÊM Giới tính: Nam
Email: lttliem@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Công nghệ Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Trọng Tính, Nguyễn Thị Bạch Kim. 2021. THE SITUATION AND SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE POVERTY REDUCTION UNDER THE MULTIDIMENSIONAL APPROACH IN VIETNAMESE MEKONG DELTA RURAL AREA – A CASE STUDY IN A COMMUNE OF HAU GIANG. Ahi Evan International Conference on Scientific Research, November 30 - December 1-2, 2021, Turkey. 2. 139-154. (Đã xuất bản)
2.  Lê Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thị Kim Phước, Nguyễn Thu Hiền. 2021. RESEARCH ON THE COASTAL COMMUNITY’S AWARENESS ABOUT THE TRANSFER OF THE STRUCTURE OF ESSENTIAL LAND USE AND THE REASONS FOR MANGROVE CULTIVATION CHANGE IN CU LAO DUNG DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. ISTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II, December 23-25, 2021, Istanbul, Turkey. II. 448-459. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Ngọc Nhàn, Lê Trần Thanh Liêm, Lâm Văn Lĩnh, Lâm Văn Tân. 2021. AGRICULTURAL STRUCTURAL TRANSFER TREND IN VIETNAM: CONTEXT AND CURRENT SITUATION. EUROASIA SUMMIT: Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VIII. August 2-4, 2021/ The Philippine Merchant Marine Academy, Philippines. 475-485. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Ngọc Nhàn, Lê Trần Thanh Liêm. 2021. PRODUCTION AND CIRCULATION PROCESS IN THE AVOCADO VALUE CHAIN – A CASE STUDY IN BAO LOC CITY, VIETNAM. Journal of International Scientific Publications. 9. 345-355. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Ngọc Nhàn, Lê Trần Thanh Liêm. 2021. TRANSFORMING THE PLANT STRUCTURE IN AGRICULTURE SECTOR: A CASE STUDY IN MEKONG DELTA, VIETNAM. 4th International African Conference on Current Studies. October 20-22, 2021/Bani Waleed University, LIBYA. 390-399. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Ngọc Nhàn, Lê Trần Thanh Liêm, Huỳnh Quang Tín. 2021. PLANT DIVERSITY AND FOOD SECURITY AT HOUSEHOLDS IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Journal of International Scientific Publications. 9. 334-344. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Ngọc Nhàn, Lê Trần Thanh Liêm, Huỳnh Quang Tín. 2021. FARM FIELD SCHOOL (FFS) TRAINING METHODS FOR FARMERS: SOME RESEARCH IN MEKONG DELTA, VIETNAM. 13th. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES. October 26-27, 2021 / Cappadocia, TURKEY. 64-71. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Ngọc Nhàn, Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Kiều Trang, Tran Thanh Be. 2019. IDENTIFYING FACTORS AFFECTING FARMERS’ ADOPTION OF CROPPING PATTERN CONVERSION TO 2 RICE CROPS - 1 CASH CROP IN VI TAN COMMUNE, HAU GIANG PROVINCE. Journal of Viet nam Agricultural Science and Technology. No.1/(03)/2018. 68-74. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Ngọc Nhàn, Huỳnh Quang Tín, Lê Trần Thanh Liêm, Lê Đức Huy. 2019. IMPACTS OF WATERING METHOD AND FREQUENCY ON SEVERAL BIOPHYSICS CHARACTERISTICS AND PRODUCTIVITY OF WAXY MAIZE (ZEA MAYS L.). Journal of International Scientific Publications. 7/2019. 297-308. (Đã xuất bản)
10.  Lê Trần Thanh Liêm. 2019. ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR PRIMARY STUDENTS THROUGH ORGANIZING AFTER-CLASS ACTIVITIES – CURRENT STATUS AND MEASURES FOR RURAL AREAS OF HAU GIANG PROVINCE. Journal of Science and Technology. Vol.17, No.8. 27-30. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Ngọc Nhàn, Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Kiều Trang. 2018. RESEARCH ON FACTORS AFFECTING THE CONVERSION OF CROP COMPOSITION ON RICE-LAND IN HAU GIANG PROVINCE – VIET NAM. Journal of International Scientific Publications. 6. 325-330. (Đã xuất bản)
12.  Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn, Phạm Kiều Trang. 2018. RESEARCH ON SITUATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR PRIMARY STUDENTS IN RURAL AREAS OF HAU GIANG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 2. 67-74. (Đã xuất bản)
13.  Lê Trần Thanh Liêm. 2018. RESEARCH ON ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES ORGANIZED BY COMMUNITY RESOURCES FOR PRIMARY STUDENTS IN RURAL AREAS OF HAU GIANG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 63-69. (Đã xuất bản)
14.  Lê Trần Thanh Liêm. 2018. SOLUTIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CENTRAL HIGHLANDS BROCADE. The 1st International Conference on Commerce and Distribution. December, 2018. 343-350. (Đã xuất bản)
15.  Phạm Ngọc Nhàn, Lê Trần Thanh Liêm. 2018. FACTS OF FACEBOOK USAGE AMONG STUDENTS OF CAN THO UNIVERSITY. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 4. 21-24. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Ngọc Nhàn, Lê Trần Thanh Liêm. 2016. IDENTIFYING FACTORS AFFECTING VOCATIONAL TRAINING NEEDS IN PHUNG HIEP DISTRICT, HAU GIANG PROVINCE IN 2015. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 31-36. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thị Kim Phước. 2021. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG THÔNG QUA VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẦU VÀO VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH TRỒNG RAU ĂN LÁ TẠI XÃ MỸ THUẬN, HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 138-147. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Đỗ Như Loan, Khổng Tiến Dũng, Lê Trần Thanh Liêm. 2020. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI KHU HÒA AN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Công thương. 1. 198-203. (Đã xuất bản)
3.  Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn. 2020. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 161-167. (Đã xuất bản)
4.  Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn, Nguyễn Phúc Duy. 2020. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH LẮP ĐẶT MÔ HÌNH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VÙNG NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANG. Khoa học và Công nghệ. 18. 67-73. (Đã xuất bản)
5.  Lê Trần Thanh Liêm, Sử Kim Anh, Nguyễn Thị Bạch Kim, Nguyễn Tí Hon, Cao Hoàng Tiến. 2020. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ỨNG DỤNG PHƯƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN - NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 187-194. (Đã xuất bản)
6.  Lê Trần Thanh Liêm, Sử Kim Anh, Phạm Ngọc Nhàn. 2020. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG – NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học và Công nghệ. 18. 19-24. (Đã xuất bản)
7.  Lê Trần Thanh Liêm. 2020. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH – TỔNG QUAN ĐỐI VỚI NGÀNH TRỒNG TRỌT. Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre. 96-107. (Đã xuất bản)
8.  Lê Trần Thanh Liêm. 2018. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THEO PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP/ TÍCH HỢP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở VÙNG NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANG. Khoa học và Công nghệ. 8(129)/2018. 10-13. (Đã xuất bản)
9.  Lê Trần Thanh Liêm, Trần Thanh Dũng. 2018. NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN KHẨU PHẦN ĂN CỦA HEO RỪNG LAI. Phát triển KInh tế - Xã hội Vùng Tây Nguyên Lần II Năm 2018. ISBN: 978-604-60-0000-0. 654-658. (Đã xuất bản)
10.  Lê Trần Thanh Liêm. 2017. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÙNG VEN BIỂN HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Khoa học và Công nghệ. 03(112). 15-19. (Đã xuất bản)
11.  Lê Trần Thanh Liêm, Trần Thanh Dũng, Phan Đỗ Thanh Thảo. 2016. HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI CỦA MÔ HÌNH NUÔI HEO RỪNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG THỨC CHO ĂN KHÁC NHAU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời Hội nhập, Hòa An, ngày 30/12/2016. . 155-160. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Ngọc Nhàn, Đỗ Ngọc Diễm Phương, Lê Trần Thanh Liêm. 2014. VẤN ĐỀ GIỚI TRONG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP - TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 122-127. (Đã xuất bản)
13.  Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn, Đỗ Ngọc Diễm Phương. 2014. VẤN ĐỀ GIỚI TRONG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP - TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 122-127. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Ngọc Nhàn, Sử Kim Anh, Lê Trần Thanh Liêm. 2014. KHẢO SÁT VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP - TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 106-113. (Đã xuất bản)