BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: CAO HOÀNG TIẾN Giới tính: Nam
Email: chtien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Công nghệ Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Tự động hóa (CAD/CAM, v.v...) và các hệ thống điều khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),... 
Cơ điện tử; hệ vi cơ điện tử (MEMS),... 
Kỹ thuật cơ khí nói chung 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Sử Kim Anh, Phạm Văn Trọng Tính, Phạm Việt Truyền, Masaru Mizoguchi. 2021. SOIL MOISTURE MONITORING SYSTEM BASED ON LORA NETWORK TO SUPPORT AGRICULTURAL CULTIVATION IN DROUGHT SEASON. Soft Computing: Biomedical and Related Applications. Studies in Computational Intelligence book series. In: Phuong N.H., Kreinovich V. (eds). 163-174. (Đã xuất bản)
2.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Phạm Văn Trọng Tính. 2017. DESIGN OF A COST EFFECTIVE SOIL MONITORING SYSTEM TO SUPPORT AGRICULTURAL ACTIVITIES FOR SMALLHOLDER. International Journal of Information Communication Technology and Digital Convergence (IJICTDC). Vol 2, no 2. 1-5. (Đã xuất bản)
3.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần. 2017. ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM FOR AGRICULTURAL APPLICATION BASED ON WIRELESS SENSOR NETWORK. 7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam. . 99-102. (Đã xuất bản)
4.  Cao Hoàng Tiến. 2016. LOW-COST WATER LEVEL MONITORING SYSTEM FOR PADDY FIELD. The 5th International Workshop on Climatic Changes and Evaluation of Their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region. . 37-38. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Trần Thanh Liêm, Sử Kim Anh, Nguyễn Thị Bạch Kim, Nguyễn Tí Hon, Cao Hoàng Tiến. 2020. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ỨNG DỤNG PHƯƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN - NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 187-194. (Đã xuất bản)
2.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Sử Kim Anh. 2017. HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN, ỨNG DỤNG TRONG NHÀ KÍNH. Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin và truyền thông. . 16-26. (Đã xuất bản)
3.  Cao Hoàng Tiến. 2015. NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUAN TRẮC DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP. Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin 2015, ngày 7/10/2015, tại Khoa CNTT - trường ĐH Cần Thơ. . 17-24. (Đã xuất bản)
4.  Cao Hoàng Tiến. 2015. NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUAN TRẮC DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP. Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin, trường Đại học Cần Thơ 2015. . 17-24. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thanh Nhã, Trần Nhựt Thanh, Cao Hoàng Tiến. 2014. THIẾT KẾ QUADROTOR ĐỂ THU THẬP KHÔNG ẢNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 17-26. (Đã xuất bản)