BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN HỒNG CA Giới tính: Nữ
Email: thca@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hòa giải vụ án hình sự theo hướng tư pháp phục hồi 2023 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Công khai bản án, quyết định trong tố tụng hình sự 2021 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Những vấn đề lý luận chung về Luật tố tụng hình sự Việt Nam
  X
2 Những vấn đề lý luận chung về luật tố tụng hình sự
  X
3 Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Hồng Ca, Mạc Giáng Châu. 2022. CRIMINAL MEDIATION IN THE COMMUNITY: A SIGN OF RESTORATIVE JUSTICE IN VIETNAM. Internet Journal of restorative justice. September 2022. (Đã xuất bản)
2.  Trần Hồng Ca. 2021. THE SELECTION OF CRIMINAL DECISIONS PUBLISHED ONLINE IN THE CONTEXT OF VIETNAMESE LAW. European Journal of Social Sciences. 63. 26-33. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Chí Hiếu, Trần Hồng Ca, Ngụy Ngọc Anh. 2023. CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM. Giáo dục và xã hội. 204. 127-132. (Đã xuất bản)
2.  Trần Hồng Ca. 2023. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG. Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Trong: PGS.TS. Đoàn Đức Lương, PGS.TS Nguyễn Ngọc Kiện. 40-54. (Đã xuất bản)
3.  Trần Hồng Ca. 2022. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ. Nhân lực Khoa học xã hội. 02 (105). 11-17. (Đã xuất bản)
4.  Trần Hồng Ca. 2022. THỰC TIỄN CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO. Tòa án nhân dân. số 24, 2022. 56-61. (Đã xuất bản)
5.  Trần Hồng Ca, Mạc Giáng Châu. 2022. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM THEO HƯỚNG TƯ PHÁP PHỤC HỒI. Nhà nước và pháp luật. 12 (416). 45-52. (Đã xuất bản)
6.  Trần Hồng Ca, Võ Thị Phương Uyên. 2021. TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ. Công thương. 16 tháng 7/2021. 37 - 41. (Đã xuất bản)
7.  Trần Hồng Ca, Võ Thị Phương Uyên. 2021. CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TÒA ÁN - KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT. Pháp Luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. trong PGS.TS.GVCC Phan Trung Hiền. 109 - 130. (Đã xuất bản)
8.  Trần Hồng Ca. 2020. RÚT YÊU CẦU KHỞI TỐ ĐỐI VỚI VỤ ÁN KHỞI TỐ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ. Nhà nước và pháp luật. 383. 35 - 44. (Đã xuất bản)
9.  Trần Hồng Ca. 2019. QUYỀN KHÁNG CÁO VÀ PHẠM VI QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 155-163. (Đã xuất bản)
10.  Trần Hồng Ca. 2017. PHỤC HỒI ĐIỀU TRA, PHỤC HỒI VỤ ÁN THEO YÊU CẦU CỦA BỊ CAN TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015. Nhà nước và pháp luật. 9 (353) - 2017. 36 -41. (Đã xuất bản)
11.  Trần Hồng Ca. 2016. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI OAN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ KHỞI TỐ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI. Nhà nước và pháp luật. 10 (342). 9 - 14. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Luật Tố tụng hình sự, Luật Hình sự  
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Hồng Ca