BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN HỒNG CA Giới tính: Nữ
Email: thca@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Luật Tố tụng hình sự, Luật Hình sự  
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Những vấn đề lý luận chung về luật tố tụng hình sự
  X
2 Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Hồng Ca. 2021. THE SELECTION OF CRIMINAL DECISIONS PUBLISHED ONLINE IN THE CONTEXT OF VIETNAMESE LAW. European Journal of Social Sciences. 63. 26-33. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Hồng Ca, Võ Thị Phương Uyên. 2021. TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ. Công thương. 16 tháng 7/2021. 37 - 41. (Đã xuất bản)
2.  Trần Hồng Ca, Võ Thị Phương Uyên. 2021. CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TÒA ÁN - KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT. Pháp Luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam. trong PGS.TS.GVCC Phan Trung Hiền. 109 - 130. (Đã xuất bản)
3.  Trần Hồng Ca. 2020. RÚT YÊU CẦU KHỞI TỐ ĐỐI VỚI VỤ ÁN KHỞI TỐ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ. Nhà nước và pháp luật. 383. 35 - 44. (Đã xuất bản)
4.  Trần Hồng Ca. 2019. QUYỀN KHÁNG CÁO VÀ PHẠM VI QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 155-163. (Đã xuất bản)
5.  Trần Hồng Ca. 2017. PHỤC HỒI ĐIỀU TRA, PHỤC HỒI VỤ ÁN THEO YÊU CẦU CỦA BỊ CAN TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015. Nhà nước và pháp luật. 9 (353) - 2017. 36 -41. (Đã xuất bản)
6.  Trần Hồng Ca. 2016. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI OAN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ KHỞI TỐ THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI. Nhà nước và pháp luật. 10 (342). 9 - 14. (Đã xuất bản)