BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN ANH THƯ Giới tính: Nữ
Email: nathu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Chí Hiếu, Bùi Thị Mỹ Hương, Nguyễn Anh Thư. 2023. RIGHTS OF DEFENCE OF COMMERCIAL LEGAL PERSONS CRIMINALLY CHARGED UNDER THE VIETNAM PENAL PROCEDURE LAW. Journal of Namibian Studies. 35. 809-829. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Anh Thư, Võ Hoàng Yến. 2022. QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHI ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Công Thương. 23. 12-17. (Đã xuất bản)
2.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Anh Thư. 2019. PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH VỀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Cộng sản. 145. 78-82. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Anh Thư