BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: DƯƠNG VĂN HỌC Giới tính: Nam
Email: dvhoc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Kinh tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Dương Văn Học. 2023. NATURAL RESOURCE UNDERPRICING IN WTO SUBSIDIES RULES AND BEYOND: A REFLECTION OF NORTH-SOUTH DIVIDE IN GLOBALIZATION. Lex Portus. 9. 28-42. (Đã xuất bản)
2.  Dương Văn Học. 2022. GREEN COUNTERVAILING DUTIES FOR NATURAL RESOURCE CONSERVATION. The 1st International Conference on Innovative Law and Philosophy. . 363-377. (Đã xuất bản)
3.  Dương Văn Học. 2021. NATURAL RESOURCES UNDER THE WTO SUBSIDY REGIME: JURISPRUDENTIAL DEVELOPMENT AND COMMENTS. Manchester Journal of International Economic Law. 18. 264-281. (Đã xuất bản)
4.  Dương Văn Học. 2017. THE EXISTING FORMS OF PERMANENT ESTABLISHMENT UNDER VIETNAM DOUBLE TAX AGREEMENTS: A COMPARATIVE APPROACH. European Journal of Economics, Law and Politics. 4(3). 14-24. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Dương Văn Học. 2022. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI GÓC NHÌN LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA. Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long SDMD 2022, Đại học Cần Thơ, 2022. . 47-58. (Đã xuất bản)
2.  Dương Văn Học. 2019. JUDGING SCIENTIFIC MATTERS AT COURT: AMICUS CURIAE AND ITS POSSIBLE APPLICATION IN VIETNAM. The 1st International Conference on Law, International Business and Economic Development, Da Nang - Vietnam, 22-11-2019. . 219-231. (Đã xuất bản)
3.  Dương Văn Học. 2016. ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CƠ SỞ THƯỜNG TRÚ CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI THEO CÁC HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. Nhà nước và Pháp luật. 8(340). 73-78. (Đã xuất bản)
4.  Dương Văn Học. 2015. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ THƯỜNG TRÚ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI. Nghiên cứu Lập pháp. 17(297). 48-53. (Đã xuất bản)
5.  Dương Văn Học. 2014. NGUYÊN TẮC NGOÀI LÃNH THỔ TRONG PHÁP LUẬT CẠNH TRANH HOA KỲ VÀ VIỆC XEM XÉT LẠI ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAM. Nghiên cứu lập pháp. 278. 56-64. (Đã xuất bản)
6.  Dương Văn Học, Phan Trung Hiền. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ TẬP QUÁN TRUYỀN THỐNG TRONG THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ. Khoa học Cần Thơ. 04(46). 40-48. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Dương Văn Học