BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN VANG PHỦ Giới tính: Nam
Email: vangphu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 2023 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Pháp luật Việt Nam về kiểm dịch thực vật đối với hàng nông sản xuất khẩu 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 Pháp luật về hàng rào kỹ thuật đối với nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu 2021 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
4 Pháp luật về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp – Thực trạng tại thành phố Cần Thơ 2020 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thanh Giao, Trần Vang Phủ. 2023. DETERMINING KEY WATER PARAMETERS INFLUENCING PHYTOPLANKTON IN THE WATERBODIES OF SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM. Indian Journal of Environmental Protection. 43. 920-928. (Đã xuất bản)
2.  Dương Anh Sơn, Trần Vang Phủ. 2023. THE EFFECTS OF FTAS ON THE OPERATION OF THE WTO – REVIEWS AND RECOMMENDATIONS. Corporate Law and Governance Review. 4. 42-49. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Giao, Trần Vang Phủ. 2023. ASSESSMENT OF SPATIAL AND TEMPORAL VARIATION OF AIR QUALITY IN BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. Indian Journal of Environmental Protection. 43. 771-782. (Đã xuất bản)
4.  Dương Anh Sơn, Trần Vang Phủ. 2023. EXPERIENCE IN KOREA AND CHINA ON TAX MANAGEMENT FOR CROSS-BORDER E-COMMERCE ACTIVITIES. the second International Conference on Scientific, Economic and Social Issues: Digital Transformation, Cooperation and Global Integration in the New Normal. . 941-945. (Đã xuất bản)
5.  Dương Anh Sơn, Trần Vang Phủ. 2023. THE NON-DISCRIMINATION PRINCIPLE AND THE NATIONAL SECURITY EXCEPTION UNDER GATT ARTICLE XXI: AN ANALYSIS OF THE REVOCATION OF RUSSIA’S MOST- FAVOURED-NATION STATUS BY THE US AND ITS ALLIES. Journal of East Asia and International Law. Vol. 16. 147-158. (Đã xuất bản)
6.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Thanh Giao. 2022. KEY VARIABLES AFFECTING SURFACE WATER QUALITY IN KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Indian Journal of Environmental Protection. 42. 899-908. (Đã xuất bản)
7.  Dương Anh Sơn, Trần Vang Phủ. 2022. ALLOCATION OF ANTI- DUMPING DUTY UNDER WTO LAWS - EXPERIENCE FROM US-OFFSET ACT. International Journal of Law. 8. 150-156. (Đã xuất bản)
8.  Trần Vang Phủ, Mohamad Ayub Dar. 2022. UNDERSTANDING THE GLOBAL POLITICAL ECONOMY USING DEPENDENCY THEORY. International Journal of Politics, Law, and Management. 1. 1-6. (Đã xuất bản)
9.  Dương Anh Sơn, Trần Vang Phủ. 2022. THE AGRICULTURAL ECONOMIC SITUATION IN VIETNAM'S MEKONG DELTA AND DEVELOPMENT SOLUTIONS. Indian Journal of Economics and Business. 21. 751-759. (Đã xuất bản)
10.  Trần Vang Phủ, Dương Anh Sơn. 2022. COMPARISON OF THE UNITED STATES, THE EUROPEAN UNION, AND VIETNAM'S PESTICIDE REGULATIONS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS' MAXIMUM RESIDUES LEVEL. The 1st Conference on Innovative Philosophy And Law 2022 (IPL 2022). 14&15 December. 264-286. (Đã xuất bản)
11.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Thanh Giao. 2022. ASSESSING GROUNDWATER QUALITY IN DONG THAP PROVINCE USING MULTI-VARIATE STATISTICAL APPROACH. Indian Journal of Environmental Protection. 42. 1061-1070. (Đã xuất bản)
12.  Trần Vang Phủ, Dương Anh Sơn. 2022. UNDERSTANDING THE NATURE OF TRADE AND ECONOMIC WARS- SPECIAL FOCUS ON THE US-CHINA TRADE WAR. Res Militaris (European Journal of Military Studies). 12. 567-575. (Đã xuất bản)
13.  Dương Anh Sơn, Trần Vang Phủ. 2022. INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW AND THE ISSUES OF NATION-STATE SOVEREIGNTY: A WAY FORWARD TO HARMONIZATION. The 1st Conference on Innovative Philosophy And Law 2022 (IPL 2022). 14&15 December. 169-177. (Đã xuất bản)
14.  Trần Vang Phủ, Lưu Hoàng Dũng. 2022. PLANT QUARANTINE FOR EXPORTING AGRICULTURE PRODUCTS FROM VIETNAM – COMPARISON WITH CORRELATIVE EU REGULATIONS. Indian Journal of Economics and Business. 21. 13-21. (Đã xuất bản)
15.  Trần Vang Phủ, Lâm Bá Khánh Toàn, Đinh Thanh Phương, Mohamad Ayub Dar. 2022. ANALYZING THE DYNAMICS OF HUMAN RIGHTS DURING THE COVID-19 CRISIS. The 1st Conference on Innovative Philosophy And Law 2022 (IPL 2022). 14&15 December. 562-568. (Đã xuất bản)
16.  Dương Anh Sơn, Trần Vang Phủ, Lưu Hoàng Dũng. 2022. SITUATION AND SOLUTIONS TO IMPROVE AGRICULTURAL EXPORT QUALITY IN VIETNAM. the 3rd International Congress of Social Science, Innovation and Education Technologies (ICSSIET 2022). . 31-43. (Đã xuất bản)
17.  Trần Vang Phủ. 2021. THE UNITED STATES SPS AND TBT MEASURES ON CATFISH: ARGUMENTS ON THE SIDE OF VIETNAM. Journal of Contemporary Issues in Business and Government. Vol. 27. 1485-1495. (Đã xuất bản)
18.  Trần Vang Phủ, Dương Anh Sơn. 2021. THE EUROPEAN UNION’S IMPORT CONDITIONS ON AGRICULTURAL PRODUCTS. Empirical Economics Letters. 20. 1035-1046. (Đã xuất bản)
19.  Trần Vang Phủ, Lâm Bá Khánh Toàn, Nguyễn Thanh Giao. 2021. COMPARISON OF VIETNAM'S AND THE EUROPEAN UNION'S REGULATIONS ON PRODUCT LABELLING AND MAXIMUM RESIDUE LEVELS OF PESTICIDES. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 24. 1-7. (Đã xuất bản)
20.  Trần Vang Phủ, Lưu Hoàng Dũng. 2021. THE RULE OF ORIGIN – A MAJOR CHALLENGE FOR DEVELOPING COUNTRIES – A CASE STUDY OF VIETNAM UNDER THE CPTPP. Indian Journal of Economics and Business. 20. 1295-1300. (Đã xuất bản)
21.  Mohamad AyubDar, Trần Vang Phủ. 2021. ACCESS TO HEALTHCARE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS REGULATIONS. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 24. 1-12. (Đã xuất bản)
22.  Trần Vang Phủ, Dương Anh Sơn. 2021. VIETNAMESE AGRICULTURAL PRODUCTS QUARANTINE –REVIEWS AND RECOMMENDATIONS. Indian Journal of Economics and Business. 20. 555-562. (Đã xuất bản)
23.  Lê Văn Dũng, Trần Vang Phủ. 2021. THE EFFECTS OF EU’S SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES ON VIETNAM'S AGRICULTURAL PRODUCTS. International Journal of Entrepreneurship. Volume 25. 1-6. (Đã xuất bản)
24.  Dương Anh Sơn, Trần Vang Phủ. 2021. REGULATION OF THE EUROPEAN UNION ON THE MAXIMUM RESIDUE LEVELS OF PESTICIDES – COMMENTS AND CRITICISMS. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 24, Special Issue 1. 1-5. (Đã xuất bản)
25.  Snehal Hole, Trần Vang Phủ, Yogesh Hole. 2020. GREEN MARKETING TRENDS AND CURRENT PRACTICES. PSYCHOLOGY AND EDUCATION. 57. 587-594. (Đã xuất bản)
26.  Lâm Bá Khánh Toàn, Trần Vang Phủ. 2020. METHODS FOR TEACHING CLINIC LEGAL EDCUCATION COURSE AT CHULALONGKORN UNIVERSITY: THAILAND AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF LAW TEACHING METHODS AT CAN THO UNIVERSITY. International Journal of Law. 6. 142-144. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Hoàng Yến, Trần Vang Phủ. 2023. BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Nghiên cứu Lập pháp. 9. 23-29. (Đã xuất bản)
2.  Trần Vang Phủ. 2023. HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI). Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. 07(479) tháng 04/2023. 14-21. (Đã xuất bản)
3.  Trần Vang Phủ. 2023. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẤT ĐAI VỀ TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ. Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay. Đoàn Đức Lương. 163-189. (Đã xuất bản)
4.  Trần Vang Phủ, Trần Thụy Quốc Vang, Võ Văn Húa. 2023. QUY TRÌNH CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI TỰ NGUYỆN GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT. Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay. Đoàn Đức Lương. 145-162. (Đã xuất bản)
5.  Trần Vang Phủ, Dương Anh Sơn. 2023. KINH NGHIỆM CỦA THÁI LAN ĐỐI PHÓ VỚI QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH BẮT IUU CỦA EU VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 2(418). 58-67. (Đã xuất bản)
6.  Trần Vang Phủ. 2022. QUY ĐỊNH CỦA MALAYSIA VỀ ĐẤT NGẦM VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. 10(458). 50-55. (Đã xuất bản)
7.  Trần Vang Phủ. 2022. HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN THẾ CHẤP TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. số đặc biệt tháng 5/2022. (Đã xuất bản)
8.  Trần Vang Phủ. 2022. KINH NGHIỆM CỦA HOA KỲ VÀ EU VỀ QUẢN LÝ MỨC DƯ LƯỢNG TỐI ĐA THUỐC BẢO VỆ THỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG - KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 151-162. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Lan Hương, Trần Vang Phủ, Nguyễn Thị Kim Loan. 2022. THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHỤC VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA THỰC TIỄN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long và vai trò của Trường Đại học Cần Thơ. GS. TS. Hà Thanh Toàn. 139-169. (Đã xuất bản)
10.  Trần Vang Phủ, Trần Thuỵ Quốc Vang. 2022. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ SỬ DỤNG, QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. 23. 51-56. (Đã xuất bản)
11.  Trần Vang Phủ, Huỳnh Cảnh Khương, Võ Văn Húa. 2022. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ THU GIỮ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG. Tạp chí Tài chính. kỳ 1-tháng 4/2022. (Đã xuất bản)
12.  Trần Vang Phủ, Trương Thị Kim Tươi. 2022. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI DỰ ÁN TỪ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI SANG NHÀ Ở XÃ HỘI. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. 7 (455). (Đã xuất bản)
13.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi. 2022. QUY ĐỊNH CỦA HOA KỲ VỀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. số đặc biệt tháng 5/2022. 520-523. (Đã xuất bản)
14.  Trần Vang Phủ, Đỗ Hoàng Thọ, Lê Minh Viễn. 2022. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. số đặc biệt tháng 4/2022. (Đã xuất bản)
15.  Trần Vang Phủ. 2022. VAI TRÒ CỦA VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ VỆ SINH DỊCH TỄ ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 163-169. (Đã xuất bản)
16.  Trần Vang Phủ. 2021. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM. Legal and economic innovation for sustainable development (ELIS-2021). ĐoànThế Hùng. 430-436. (Đã xuất bản)
17.  Trần Vang Phủ. 2021. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015. Nhân Lực Khoa Học Xã Hội. 4. 41-48. (Đã xuất bản)
18.  Lâm Bá Khánh Toàn, Trần Vang Phủ. 2021. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN THỰC HÀNH NGHỀ LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG - KINH NGHIỆM TỪ AUSTRALIA VÀ THÁI LAN. KỸ NĂNG TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG. Đoàn Đức Lương. 222-234. (Đã xuất bản)
19.  Trần Vang Phủ. 2021. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. Kinh tế và Dự báo. 32. 27-30. (Đã xuất bản)
20.  Trần Vang Phủ. 2021. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA LÝ THUYẾT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. Nhân Lực Khoa Học Xã Hội. 12. 55-63. (Đã xuất bản)
21.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi. 2020. QUAN NIỆM VỀ SỰ ỔN ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN TƯ DUY LẬP PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT. Dân chủ và Pháp luật. 336. 7-12. (Đã xuất bản)
22.  Lê Thị Nguyệt Châu, Trần Vang Phủ, Ngụy Ngọc Anh, Phạm Tuấn Kiệt. 2020. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO. Công Thương. 11. 43-48. (Đã xuất bản)
23.  Trần Vang Phủ, Trần Thụy Quốc Thái. 2020. BÀN VỀ CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH XÂY DỰNG. Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội. 81. 45-51. (Đã xuất bản)
24.  Trần Vang Phủ, Trần Thụy Quốc Thái. 2020. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, NHÀ Ở CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI. Nghiên cứu Lập pháp. 404. 38-42. (Đã xuất bản)
25.  Trần Vang Phủ, Dương Châu Khoa. 2019. KHÓ KHĂN KHI XEM XÉT TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẤT KHI THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN. Tạp chí Toà án nhân dân (điện tử). 01. (Đã xuất bản)
26.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Võ Linh Giang. 2019. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ. Nghiên cứu Lập pháp. 390. 51-57. (Đã xuất bản)
27.  Trần Vang Phủ. 2019. MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHỢ NỔI CÁI RĂNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN. Kinh tế và Dự báo. 23. 92-92. (Đã xuất bản)
28.  Trần Vang Phủ, Lưu Hoàng Dũng, Lê Minh Viễn. 2019. BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN. Dân chủ và Pháp luật. 330. (Đã xuất bản)
29.  Võ Nguyễn Nam Trung, Trần Vang Phủ. 2019. XÁC ĐỊNH THỨ BẬC HIỆU LỰC CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH HIỆN NAY. Nhân lực khoa học xã hội. 10. 41-49. (Đã xuất bản)
30.  Trần Vang Phủ, Võ Nguyễn Nam Trung. 2019. XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TÍNH MÂU THUẪN GIỮA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT. Nhà nước và Pháp luật. 373. 15-21. (Đã xuất bản)
31.  Trần Vang Phủ, Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa. 2019. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI. Toàn án nhân dân. 18/2019. 19-22. (Đã xuất bản)
32.  Trần Vang Phủ. 2019. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT TRÊN THẾ GIỚI VÀ GỢI MỞ ĐỐI VỚI VIỆT NAM. Nghiên cứu Lập pháp. 382. 58-64. (Đã xuất bản)
33.  Trần Vang Phủ, Trần Thụy Quốc Thái. 2019. PHẠM VI ÁP DỤNG QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG. Nghiên cứu Lập pháp. 392. 28-34. (Đã xuất bản)
34.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Thị Thanh Xuân. 2019. CHẾ ĐỊNH VỀ SỞ HỮU NHÀ Ở CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Nghiên cứu Lập pháp. 377. 44-51. (Đã xuất bản)
35.  Trần Vang Phủ. 2019. HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH VỀ THỜI HẠN SỞ HỮU NHÀ Ở CỦA CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Nhà nước và Pháp luật. 377. 28-35. (Đã xuất bản)
36.  Trần Vang Phủ. 2018. VẤN ĐỀ LỰA CHỌN VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM - BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 5(361). 12-24. (Đã xuất bản)
37.  Võ Nguyễn Nam Trung, Trần Vang Phủ. 2018. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 157-162. (Đã xuất bản)
38.  Trần Vang Phủ. 2018. VAI TRÒ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Công Thương. 7. 14-18. (Đã xuất bản)
39.  Trần Vang Phủ. 2018. VỀ NHỮNG RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI CÁ DA TRƠN VIỆT NAM. Kinh tế và Dự báo. 34. 36-39. (Đã xuất bản)
40.  Trần Vang Phủ, Dương Văn Liệt. 2018. BẤT CẬP TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Thanh Tra. 9. 33-36. (Đã xuất bản)
41.  Trần Vang Phủ, Lê Thị Tố Quyên. 2018. NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ. định hướng liên kết du lịch tiểu vùng duyên hải phía đông ĐBSCL. . 170 -179. (Đã xuất bản)
42.  Trần Vang Phủ. 2018. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 2(359). 56-61. (Đã xuất bản)
43.  Trần Vang Phủ. 2017. NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG DỰ THẢO LUẬT QUY HOẠCH VÀ CÁC KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. 16 (344). 34-37, 56. (Đã xuất bản)
44.  Trần Thụy Quốc Thái, Trần Vang Phủ. 2017. VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. Nghiên cứu Lập pháp. 08. 37-45. (Đã xuất bản)
45.  Trần Vang Phủ, Nguyễn Võ Linh Giang. 2017. QUYỀN TỰ DO KẾT HÔN CỦA NGƯỜI BỊ TƯỚC TỰ DO. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 12(356). 59-66. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Quy hoạch, Đất đai - Xây dựng - Nhà ở - Bất động sản, Thương mại quốc tế; Kinh tế môi trường và phát triển bền vững 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Vang Phủ