BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN BÁ DIỆP Giới tính: Nam
Email: nbdiep@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Máy tính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Bá Diệp, Phạm Nguyên Khang, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Nguyễn Minh Thư. 2013. KHAI KHOÁNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA MẪU EPISODE MỞ RỘNG TRÊN DỮ LIỆU PHỤ THUỘC THỜI GIAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 109-114. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Bá Diệp, Huỳnh Xuân Hiệp. 2011. PHÁT HIỆN MẪU TUẦN TỰ …. 5 năm NCKH & Đào tạo. 1. 1. (Đã xuất bản)