BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN VĂN HOÀNG Giới tính: Nam
Email: tvhoang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trương Minh Thái, Dương Nhựt Long, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Văn Linh, Phan Huy Cường, Trần Văn Hoàng. 2020. TO DEVELOP A WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR AQUACULTURE AREAS BASED ON AGENT MODEL. Fourth International Congress on Information and Communication Technology. Yang XS., Sherratt S., Dey N., Joshi A. 47-58. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Hoàng, Amr El Abbadi, Tristan Allard, Laurent D’Orazio. 2019. RANGE QUERY PROCESSING FOR MONITORING APPLICATIONS OVER UNTRUSTWORTHY CLOUDS. 22nd International Conference on Extending Database Technology (EDBT). 82. 666-669. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Hoàng, Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Công Vinh, Bernard Pottier. 2016. A FEDERATION OF SIMULATIONS BASED ON CELLULAR AUTOMATA IN CYBER-PHYSICAL SYSTEMS. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 7. 1-10. (Đã xuất bản)
4.  Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Văn Hoàng, Bernard Pottier. 2016. OPTIMIZING THE CONNECTION TIME FOR LEO SATELLITE BASED ON DYNAMIC SENSOR FIELD. Context-Aware Systems and Applications. 165. 380-394. (Đã xuất bản)
5.  Trần Văn Hoàng, Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyen Thanhh Khoa, Bernard Pottier. 2016. A FEDERATED APPROACH FOR SIMULATIONS IN CYBER-PHYSICAL SYSTEMS. Context-Aware Systems and Applications. 165. 165-176. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Văn Hoàng, Bernard Pottier. 2015. SYNCHRONOUS NETWORKS FOR INSECTS SURVEILLANCE. SoICT 2015, Hue, Viet Nam, December 3-4 2015. . 163-170. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Văn Hoàng, Bernard Pottier. 2015. MÔ HÌNH MẠNG GIÁM SÁT RẦY NÂU DỰA TRÊN CELLULAR AUTOMATA. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông ICT 2015 - Nha Trang - 18-12-2015. . 39-43. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Thủy Chung, Cao Hoàng Giang, Hồ Quang Thái, Trần Văn Hoàng. 2014. HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUẢN LÝ CÔNG TÁC TIẾP SINH VIÊN TẠI MỘT KHOA ĐÀO TẠO TRONG MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 52-61. (Đã xuất bản)