BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRIỆU THANH NGOAN Giới tính: Nữ
Email: ttngoan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Mạng Máy tính & Truyền thông
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Anh Cang, Phan Thượng Cang, Triệu Thanh Ngoan, Cao Hùng Phi. 2020. DETECTION AND CLASSIFICATION OF BRAIN HEMORRHAGE USING HOUNSFIELD UNIT AND DEEP LEARNING TECHNIQUES. Communications in Computer and Information Science. In Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications. 281-293. (Đã xuất bản)
2.  Triệu Thanh Ngoan, Phan Thượng Cang, Phan Anh Cang. 2020. AN EFFICIENT APPROACH FOR IMPROVING RECURSIVE JOINS BASED ON THREE-WAY JOINS IN SPARK. Communications in Computer and Information Science. In Advances in Computational Collective Intelligence, 12th International Conference, ICCCI 2020. 566-578. (Đã xuất bản)
3.  Phan Thượng Cang, Triệu Thanh Ngoan, Phan Anh Cang. 2020. REAL-TIME OPINION EXTRACTION AND CLASSIFICATION FOR VIETNAMESE POSTS ON SOCIAL NETWORKS. The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE). . 19-24. (Đã xuất bản)
4.  Trần Quang Phúc, Huỳnh Xuân Hiệp, Triệu Thanh Ngoan, Trần Công Nghị, Lương Hoàng Hướng. 2020. AN AFFINITY PROPAGATION APPROACH FOR ENTITY CLUSTERING WITH SPARK. ICIIT 2020: Proceedings of the 2020 5th International Conference on Intelligent Information Technology. . 51-55. (Đã xuất bản)
5.  Triệu Thanh Ngoan, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier, Jean-François M. Dorville, Zachary E. S. Williams, Vincent Rodin. 2020. OPEN DATA FOR ENVIRONMENT SENSING: CROWDSOURCING GEOLOCATION DATA. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 7. 1-8. (Đã xuất bản)
6.  Trần Quang Phúc, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Triệu Thanh Ngoan, Đào Vũ Nguyên. 2020. EFFECTIVE OPINION WORDS EXTRACTION FOR FOOD REVIEWS CLASSIFICATION. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 11. 421-426. (Đã xuất bản)
7.  Phan Thượng Cang, Triệu Thanh Ngoan, Phan Anh Cang, Tran Thi To Quyen. 2019. EFFICIENT PROCESSING OF RECURSIVE JOINS ON LARGE-SCALE DATASETS IN SPARK. Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering. In Proceedings of the 6th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, ICCSAMA 2019. 391-402. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Triệu Thanh Ngoan, Phan Thượng Cang, Phan Anh Cang. 2020. MỘT ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN THUẬT TOÁN JOIN ĐỆ QUI TRÊN TẬP DỮ LIỆU LỚN. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Nha Trang, ngày 8-9/10/2020. . (Đã xuất bản)
2.  Trần Thị Tiến, Triệu Thanh Ngoan, Ngô Minh Phước. 2020. CONVERSION MODEL FOR OPEN METEOROLOGICAL DATA. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Nha Trang ngày 8-9/10/2020. . (Đã xuất bản)
3.  Mã Trường Thành, Phạm Nguyên Khang, Lâm Chí Nguyện, Triệu Thanh Ngoan, Hà Duy An. 2013. ĐIỀU KHIỂN ROBOT PIONEER P3-DX BÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 11-19. (Đã xuất bản)