BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THỊ TỐ QUYÊN Giới tính: Nữ
Email: tttquyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Mạng Máy tính & Truyền thông
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Thượng Cang, Trần Thị Tố Quyên, Laurent d’Orazio. 2016. FILTRES POUR JOINTURES ET REQUÊTES RÉCURSIVES EN MAPREDUCE. 32ème Conférence sur la Gestion de Données - Principes, Technologies et Applications (BDA 2016), Futuroscop - Poitiers - France, 15 au 18 Novembre, 2016. . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Thượng Cang, Trần Thị Tố Quyên, Phan Anh Cang. 2016. TỐI ƯU HOÁ JOIN ĐỆ QUY TRÊN TẬP DỮ LIỆU LỚN TRONG MÔI TRƯỜNG SPARK. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin”, Đại học Cần Thơ, ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2016. . (Đã xuất bản)