BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN MINH KHIÊM Giới tính: Nam
Email: nmkhiem@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hệ thống Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Minh Khiêm, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải. 2016. A NOVEL APPROACH FOR ACCESSING SEMANTIC DATA BY TRANSLATING RESTFUL/JSON COMMANDS INTO SPARQL MESSAGES. IEIE Transactions on Smart Processing and Computing. 5. 222-229. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Minh Khiêm, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải. 2016. AUTOMATED TRANSLATION BETWEEN RESTFUL/JSON AND SPARQL MESSAGES FOR ACCESSING SEMANTIC DATA. ICEIC 2016, Hyatt Regency Resort and Spa, Danang Vietnam. 27/Jan - 30/Jan/2016. 16285228. 115-118. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Minh Khiêm, Trần Cao Đệ. 2015. XÂY DỰNG BỘ DỊCH TỰ ĐỘNG CHUYỂN YÊU CẦU TRUY CẬP VÀO DỮ LIỆU LIÊN KẾT LỚN. HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2015. 1. (Đã xuất bản)