BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẠCH KIM Giới tính: Nữ
Email: ntbkim@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Công nghệ Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long: Những thành tựu và triển vọng
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-672-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Trọng Tính, Nguyễn Thị Bạch Kim. 2021. THE SITUATION AND SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE POVERTY REDUCTION UNDER THE MULTIDIMENSIONAL APPROACH IN VIETNAMESE MEKONG DELTA RURAL AREA – A CASE STUDY IN A COMMUNE OF HAU GIANG. Ahi Evan International Conference on Scientific Research, November 30 - December 1-2, 2021, Turkey. 2. 139-154. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Trần Thanh Liêm, Sử Kim Anh, Nguyễn Thị Bạch Kim, Nguyễn Tí Hon, Cao Hoàng Tiến. 2020. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ỨNG DỤNG PHƯƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN - NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 187-194. (Đã xuất bản)