BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ THỊ PHƯƠNG MAI Giới tính: Nữ
Email: ltpmai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kỹ thuật Nông nghiệp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Thị Phương Mai, Dương Văn Ni, Châu Quốc Mộng, Võ Hồng Dũng, Trần Nguyễn Hải Nam, Tô Công Tâm, Lý Văn Bỉ, Phan Khải Khanh. 2021. FISH SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION IN THE ACID SULPHATE SOIL ECOLOGICAL ZONE IN HOA AN, HAU GIANG PROVINCE, VIET NAM. Asia Life Science. 11. 1213-1222. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Văn Nay, Lưu Tiến Thuận. 2021. HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) TẠI HỢP TÁC XÃ NUÔI TÔM NĂNG SUẤT CAO TÂN HƯNG, HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 151-160. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thị Phương Mai. 2020. KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VỚI ĐỘ MẶN VÀ DỰ BÁO VÙNG NUÔI THÍCH ỨNG VỚI XÂM NHẬP MẶN CỦA MỘT SỐ LOÀI THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu Nông nghiệp tỉnh Bến Tre. Tổ chức ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre. 139-152. (Đã xuất bản)
3.  Dương Nhựt Long, Nguyễn Hoàng Thanh, Lê Thị Phương Mai. 2018. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ HẦM Ủ BIOGAS CẢI TẠO AO NUÔI THỦY SẢN TRONG VÙNG ĐẤT NHIỄM PHÈN. Lục Bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen. 145-160. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thị Phương Mai, Trần Ngọc Hải, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn. 2016. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ TRONG MÔ HÌNH TÔM SÚ QUẢNG CANH CẢI TIẾN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 28-39. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Phương Mai, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn. 2016. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN CÁ SẶC RẰN (TRICHOGASTER PECTOGALIS) VÀ KHẢ NĂNG NUÔI CÁ Ở TỈNH HẬU GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 133-142. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thị Phương Mai, Trần Ngọc Hải, Dương Văn Ni, Võ Nam Sơn. 2015. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ TRONG MÔ HÌNH TÔM SÚ - LÚA LUÂN CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 121-133. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thị Phương Mai, Dương Văn Ni, Trần Ngọc Hải. 2014. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÁNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THÂM CANH Ở SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 114-122. (Đã xuất bản)