BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ VĂN QUAN Giới tính: Nam
Email: lvquan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tin học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Nhị Gia Vinh, Trần Minh Tân, Lê Văn Quan, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tấn Phú. 2020. HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Smart City. 120-124. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Văn Quan. 2013. ỨNG DỤNG LƯỢC ĐỒ THÔNG TIN TỪ MỘT SỐ CỞ SỞ DỮ LIỆU TRONG SQL SERVER ĐỂ KIỂM TRA XEM LƯỢC ĐỒ CƠ SỬO DỮ LIỆU CÓ CHU TRÌNH. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 240. (Đã xuất bản)