BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: VÕ THỊ TÚ ANH Giới tính: Nữ
Email: vttanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đái Thị Xuân Trang, Võ Thị Tú Anh, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Trần Chí Linh. 2020. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ CÂY NÚC NÁC (OROXYLUM INDICUM L.). TNU Journal of Science and Technology. 225. 3-10. (Đã xuất bản)
2.  Trần Chí Linh, Lưu Thái Danh, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Phạm Khánh Nguyên Huân, Võ Thị Tú Anh. 2020. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT TỪ RỄ CÂY CÒ SEN (MILIUSA VELUTINA). Báo cáo khoa học - Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2020. 1. 225-231. (Đã xuất bản)
3.  Võ Thị Tú Anh, Nguyễn Trọng Tuân, Đái Thị Xuân Trang, Trần Chí Linh. 2017. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 1/2018. 73-80. (Đã xuất bản)
4.  Võ Thị Tú Anh, Đỗ Phước Quí, Trần Thị Thanh Thi, Trần Chí Linh. 2017. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG OXY HOÁ CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ THÂN VÀ LÁ CÂY BỌ MẮM (POUZOLZIA ZEYLANICA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 29-36. (Đã xuất bản)
5.  Đái Thị Xuân Trang, Võ Thị Tú Anh. 2016. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ VÀ KHÁNG VI KHUẨN ENTEROBACTER CLOACAE CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ CÂY CỎ MỰC (ECLIPTA ALBA HASSK.). Phát triển KH&CN. 19 (T5 2016). 76-83. (Đã xuất bản)
6.  Đái Thị Xuân Trang, Võ Thị Tú Anh. 2015. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT CỎ MỰC (ECLIPTA ALBA) ĐỐI VỚI VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ RUỘT TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Sinh học. 37(1se). 261-266. (Đã xuất bản)
7.  Đái Thị Xuân Trang, Võ Thị Tú Anh, Lâm Hồng Bảo Ngọc. 2015. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO METHANOL CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (STREPTOCAULON JUVENTAS MERR.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 1-6. (Đã xuất bản)