BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN QUỐC NHÂN Giới tính: Nam
Email: tqnhan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Kinh tế - Xã hội Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long 2022 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Bằng Sông Cửu Long: Những thành tựu và triển vọng
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-672-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Quốc Nhân, Le Van Tan, Le Thi Van Ly. 2020. HOW MUCH DO RICE FARMERS EARN FROM THEIR CROPS? EVIDENCE FROM A RICE-EXPORTING COUNTRY. Journal of Agricultural Studies. 8. 302-312. (Đã xuất bản)
2.  Trần Quốc Nhân, Nguyễn Duy Cần, TOMOYUKI YUTAKA, RAULSTON GILLETTE. 2020. IMPACT OF OUTGROWER SCHEME ON YIELD, OUTPUT PRICE, AND INCOME: A RICE-FARM-LEVEL STUDY IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Hitotsubashi Journal of Economics. 61. 1-19. (Đã xuất bản)
3.  Trần Quốc Nhân. 2019. EFFECT OF PRIVATE-LED CONTRACT FARMING ON RICE GROWERS’ YIELD, COST, SELLING PRICE AND RETURN: EVIDENCE FROM VIETNAM’S CENTRAL MEKONG DELTA. International Food and Agribusiness Management Review. 22(5). (Đã xuất bản)
4.  Trần Quốc Nhân, Yutaka Tomoyuki. 2019. CONTRACT FARMING AND PROFITABILITY: EVIDENCE FROM RICE CROP IN THE CENTRAL MEKONG DELTA, VIETNAM. Agris online paper in Economics and Informatics. 11(1). 83-92. (Đã xuất bản)
5.  Trần Quốc Nhân, Tsuji Kazunari, Yutaka Tomoyuki. 2019. PADDY MARKETING AND PROFITABILITY PERFORMANCE BY FARM-SCALE HOUSEHOLDS IN THE MEKONG DELTA: CASE OF CO DO DISTRICT. Japanese Journal of Food, Agricultural and Resource Econimics. 70(1). (Đã xuất bản)
6.  Trần Quốc Nhân, Tomoyuki Yutaka. 2018. ANALYSIS OF CONTRACT FARMING BETWEEN PADDY FARMERS AND AN AGRIBUSINESS FIRM IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Agricultural Marketing Journal of Japan. 27. 60-67. (Đã xuất bản)
7.  Trần Quốc Nhân, Tomoyuki Yutaka. 2017. CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF RICE CONTRACT FARMING ENFORCEMENT IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Agricultural Marketing Journal of Japan. 26. 43-50. (Đã xuất bản)
8.  Trần Quốc Nhân, Đỗ Văn Hoàng, Takeuchi Ikuo. 2013. RICE CONTRACT FARMING - THE POTENTIAL KEY TO IMPROVE RICE GROWER' INCOME: A FARM LEVEL STUDY IN AN GIANG PROVINCE. Journal of Science and Development. tập 11, số 7. 1062-1072. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Quốc Nhân. 2021. ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP: KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC HỘ TRỒNG XOÀI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí phát triển bền vững Vùng. 11. 49-58. (Đã xuất bản)
2.  Trần Quốc Nhân, Nguyễn Văn Nay, Lê Văn Dễ, Lương Hoàng Phúc. 2021. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG VIETGAP CỦA HỘ TRỒNG XOÀI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí khoa học ĐH Mở TP HCM: Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh). 17. (Đã xuất bản)
3.  Trần Quốc Nhân. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG GIỐNG JAPONICA ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ Ở TỈNH AN GIANG: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN GHÉP ĐIỂM XU HƯỚNG. Tạp chí nghiên cứu kinh tế. 3. 81-88. (Đã xuất bản)
4.  Trần Quốc Nhân. 2020. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP ĐIỂM XU HƯỚNG (PSM) ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA HỢP TÁC XÃ ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN CỜ ĐỎ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tap chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 18. 138-146. (Đã xuất bản)
5.  Trần Quốc Nhân. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ THÔNG QUA HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT TIÊU THỤ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. 2/2020. 113-118. (Đã xuất bản)
6.  Trần Quốc Nhân. 2019. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÔNG DÂN THAM GIA MÔ HÌNH SẢN XUẤT VÀ THU MUA LÚA QUA HỢP ĐỒNG: TRƯỜNG HỢP MÔ HÌNH CỦA CÔNG TY LỘC TRỜI. Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 17(2). 21-25. (Đã xuất bản)
7.  Trần Quốc Nhân. 2019. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC THI HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT VÀ THU MUA LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. 1. 3-11. (Đã xuất bản)
8.  Trần Quốc Nhân, Lý Văn Thảo. 2017. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT. 316. 137-144. (Đã xuất bản)
9.  Trần Quốc Nhân, Nguyen Thi Thuy Hang, Nguyễn Thị Hồng Thẩm. 2016. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN NÔNG DÂN TỪ BỎ SẢN XUẤT VÚ SỮA LÒ RÈN THEO TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG. Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam. Tập 14, số 9. 1457-1465. (Đã xuất bản)
10.  Trần Quốc Nhân, Đỗ Văn Hoàng. 2013. SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO THÔNG QUA HỢP ĐỒNG: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 76-83. (Đã xuất bản)
11.  Trần Quốc Nhân, Đỗ Văn Hoàng, Hứa Thị Huỳnh. 2012. VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC TRONG VIỆC NÂNG CAO NGUỒN LỰC SINH KẾ CHO NÔNG HỘ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 174-185. (Đã xuất bản)
12.  Trần Quốc Nhân, Đỗ Văn Hoàng, Nguyễn Duy Cần, Lê Duy. 2012. PHÂN TÍCH LỢI ÍCH DO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI MANG LẠI CHO NGƯỜI DÂN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU HỢP TÁC XÃ LONG TUYỀN, QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 283-293. (Đã xuất bản)
13.  Trần Quốc Nhân, Takeuchi Ikuo. 2012. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN VIỆC THỰC THI HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN KÉM GIỮA NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM. Khoa học và Phát Triển. Tập 10, số 7. 1069-1077. (Đã xuất bản)
14.  Trần Quốc Nhân. 2011. TÁC ĐỘNG CỦA KHUYẾN NÔNG CÓ SỰ THAM GIA ĐẾN NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA NÔNG DÂN VÀ CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL. . 311-321. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Quốc Hội, Lê Văn Hòa, Trần Quốc Nhân. 2007. ẢNH HƯỞNG CỦA ETHEPHON XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN VIỆC CẢI THIỆN MÀU SẮC VỎ TRÁI VÀ THỜI GIAN TỒN TRỮ TRÁI QUÍT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO CV. HONG). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 19-28. (Đã xuất bản)