BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG THUẬN Giới tính: Nam
Email: ncthuan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Khoa học Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Sinh thái học 
Đa dạng sinh học 
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hương đến năm 2030 2021 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 2020 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Đất và Sử dụng đất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2022   X
2 Đất và Sử dụng đất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Công Thuận, Cô Thị Kính, Keisuke Koba, Muneoki Yoh, Masanori Katsuyama, Akiko Makabe, Yotaro Tanaka, Naohiro Yoshida, Sakae Toyoda, Midori Yano, Akihiko Terada. 2017. N2O PRODUCTION BY DENITRIFICATION IN AN URBAN RIVER: EVIDENCE FROM ISOTOPES, FUNCTIONAL GENES, AND DISSOLVED ORGANIC MATTER. Limnology. 19. 115-126. (Đã xuất bản)
2.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Công Thuận, Taro Izumi. 2016. BIOGAS PRODUCTION IN HOUSEHOLDS USING UNUSED BIOMASS. JIRCAS Working Report. 84. 56-62. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Công Thuận, Yoshiko IIZUMI. 2014. COMPARATIVE STUDY ON THE FEEDING HABITS OF FARMED AND WILD SNAKESKIN GOURAMI USING STABLE CARBON AND NITROGEN ISOTOPES. The general Meeting of the Association of Japanese Geographers; from 27 March 2014 - 30 March 2014, at Kokushikan University, Japan. . 532. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2021. ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN XÃ VỌNG ĐÔNG, HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 170-183. (Đã xuất bản)
2.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Công Thuận. 2021. ĐÁNH GIÁ LÝ – HÓA TÍNH ĐẤT TRỒNG LÚA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 101-107. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Trường Thành, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Xuân Hoàng. 2021. THỰC TRẠNG PHÁT SINH RÁC THẢI NHỰA TRONG TRƯỜNG HỌC - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 126-137. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Ngọc Linh. 2021. LOẠI BỎ AMONI TRONG NƯỚC BẰNG BÈO TAI TƯỢNG. Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 1 tháng 11. 28-30. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Kim Huê, Đặng Thanh Thảo, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Thị Phi Oanh. 2021. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THU NITRATE VÀ PHOSPHATE CỦA VI TẢO ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC THẢI SINH HOẠT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 73-81. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Công Thuận, Dương Trí Dũng, Lê Anh Kha, Ngô Thị Xuân Hậu, Nguyễn Phương Duy. 2020. ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG VỊ BỀN CACBON VÀ NITƠ CỦA TÔM SÚ ĐƯỢC NUÔI CÁC HÌNH THỨC KHÁC NHAU. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. 139-146. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Công Thuận, Bùi Thị Nga, Nguyễn Phương Thảo, Đặng Thanh Thảo, Nguyễn Hoàng Duy. 2020. ĐẶC ĐIỂM ĐẠM VÀ VI SINH VẬT TRONG ĐẤT TRỒNG DƯA LEO ĐƯỢC TƯỚI NƯỚC THẢI SAU TÚI Ủ KHÍ SINH HỌC. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. 25-33. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Công Thuận, Bùi Thị Nga, Thạch Văn Lành. 2019. ẢNH HƯỞNG ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA ĐẤT ĐẾN NĂNG SUẤT BỒN BỒN. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 9. 56-61. (Đã xuất bản)
9.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Thị Thùy. 2019. MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HEO VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ QUY MÔ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE. Kỹ yếu hội thảo. 1. 196-203. (Đã xuất bản)
10.  Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Thị Thùy. 2019. SỬ DỤNG NƯỚC SAU BIOGAS NUÔI CÁ SẶC RẰN TRONG MƯƠNG VƯỜN DỪA QUY MÔ NÔNG HỘ. kỷ yếu hội thảo. 1. 188-195. (Đã xuất bản)
11.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Công Thuận, Tora Izumi. 2015. SỬ DỤNG LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPERS), BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES) SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 5. 26-32. (Đã xuất bản)
12.  Bùi Thị Nga, Nguyễn Công Thuận, Tora Izuma. 2015. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI MÔ HÌNH KHÍ SINH HỌC TRỒNG CÂY VẠN THỌ (TAGETES PATULA L.). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 17. 55-60. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Công Thuận, Bùi Thị Nga, Trương Văn Quí, Taro Izumi. 2014. KHẢ NĂNG SINH KHÍ SINH HỌC CỦA CỎ VƯỜN TRONG TÚI Ủ BIOGAS. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 14. 27-32. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, IIZUMI, Taro IZUMI, MATSUBARA. 2013. SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐỒNG VỊ BỀN NITO VÀ CÁC BON ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ LỰA CHỌN THỨC ĂN CỦA CÁ SẶC RẰN. NN và PTNT. 210. 166. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Bé, Dương Trí Dũng, Trần Chấn Bắc, , Nguyễn Công Thuận. 2011. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ THỦY SINH VẬT. Môi trường và TN sinh vật Khu ĐDSH rừng ngập mặn Cà Mau. . (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Dương Trí Dũng. 2010. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BẰNG CHỈ SỐ QUAN TRẮC SINH HỌC BMWPVIỆT NAM Ở KÊNH CÁI MÂY, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 125-131. (Đã xuất bản)
17.  Trương Thị Nga, Nguyễn Công Thuận, Đinh Hoài Ửng. 2009. HIỆN TRẠNG ĐẤT KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ- TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 09-14. (Đã xuất bản)
18.  Trương Hoàng Đan, Nguyễn Công Thuận, Ngô Minh Hằng, Trần Dương, . 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI ĐẤT ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY ĐIÊN ĐIỂN (SESBANIA SESBAN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 176-184. (Đã xuất bản)
19.  Trương Thị Nga, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Minh Thư. 2007. HIỆN TRẠNG KHAI THAC THỦY SẢN VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở ẤP BÌNH AN ? THẠNH LỢI, XÃ VĨNH THẠNH TRUNG HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 112-120. (Đã xuất bản)