BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN ĐẮC KHOA Giới tính: Nam
Email: ndkhoa@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Ban QLDA ODA
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vi sinh vật học 
Sinh học phân tử 
Bảo vệ thực vật 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu phân lập các chủng vi khuẩn đối kháng trong đất đối với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. Oryzae để phòng trừ bệnh bạc lá lúa ở ĐBSCL 2014 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm sinh học để quản lý bệnh hại lúa, cây ăn quả và rau màu theo hướng bền vững và không ô nhiễm môi trường 2006 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đặng Hoài An, Nguyễn Đắc Khoa, Lê Nguyễn Xuân Thanh. 2019. SELECTION OF CARRIER MATERIALS FOR FORMULATION OF THE ANTAGONISTIC BACILLUS SPP. AGAINST RICE BACTERIAL LEAF BLIGHT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 19-27. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hoàng Minh Sang, Nguyễn Đắc Khoa, Châu Hoàng Trung Tín. 2019. PATHOGEN IDENTIFICATION OF SWEET POTATO WILT IN BÌNH TÂN, VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 36-41. (Đã xuất bản)
3.  Bùi Thanh Thu, Nguyễn Đắc Khoa, Trần Quốc Tuấn. 2019. . IDENTIFICATION OF SHALLOT PATHOGENS IN VĨNH CHÂU TOWN OF SÓC TRĂNG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 11-18. (Đã xuất bản)
4.  Trần Việt Quyền, Nguyễn Đắc Khoa, Châu Hoàng Trung Tín. 2017. DISEASE-REDUCING EFFECTS OF ANTAGONISTIC SOIL BACTERIA ON FUSARIUM BASAL ROT OF SHALLOT CAUSED BY FUSARIUM OXYSPORUM IN VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 31-37. (Đã xuất bản)
5.  Cao Thi Tai Nguyen, Nguyễn Đắc Khoa, Trinh Thi Bich Lien, Cao Luon Binh, Trinh Minh Thiet, Nguyen Phan Vinh, Nguyen Chung Vieng, Vu Thi Nhuan, Nguyen Trung Kien, Nguyễn Thị Bích Ngọc. 2017. AN INFERTILITY SRY-NEGATIVE 46, XX MALE DETECTED BY QUANTITATIVE FLUORESCENT POLYMERASE CHAIN REACTION. Journal of Clinical Case Reports. 7 (8). 1013 (DOI: 10.4172/2165-7920.10001013). (Đã xuất bản)
6.  Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Đắc Khoa, Lâm Tấn Hào. 2017. POPULATION DIVERSITY OF XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE CAUSING BACTERIAL LEAF BLIGHT IN RICE FIELDS OF CAN THO. Vietnam Journal of Biotechnology. 15 (4). 753-761. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Đắc Khoa, Lâm Tấn Hào. 2017. DISEASE-REDUCING EFFECTS OF AQUEOUS LEAF EXTRACTS OF ANNONA GLABRA AND WEDELIA CALENDULACEA ON FUSARIUM BASAL ROT OF SHALLOT CAUSED BY FUSARIUM OXYSPORUM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 23-30. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Đắc Khoa, Lâm Tấn Hào, Trương Văn Xạ. 2017. DISEASE-REDUCING EFFECTS OF AQUEOUS LEAF EXTRACT OF KALANCHOE PINNATA ON RICE BACTERIAL LEAF BLIGHT CAUSED BY XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE INVOLVE INDUCED RESISTANCE. Physiological and Molecular Plant Pathology. 100. 57-66. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Đắc Khoa, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Đặng Ngọc Giàu. 2016. EFFECTS OF SERRATIA NEMATODIPHILA CT-78 ON RICE BACTERIAL LEAF BLIGHT CAUSED BY XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE. Biological Control. 103. 1-10. (Đã xuất bản)
10.  Julián Rodríguez Algaba , Hilmer Sứrensen, Jens Christian Sứrensen, Hans Jứrgen Lyngs Jứrgensen, David B. Collinge, Nguyễn Đắc Khoa. 2015. ACTIVITY-GUIDED SEPARATION OF CHROMOLAENA ODORATA LEAF EXTRACT REVEALS FRACTIONS WITH RICE DISEASE-REDUCING PROPERTIES. European Journal of Plant Pathology. 143. 331-341. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Đắc Khoa, Julián Rodríguez Algaba , Jens Christian Sứrensen, Hilmer Sứrensen, David B. Collinge, Hans Jứrgen Lyngs Jứrgensen. 2015. ACTIVITY-GUIDED SEPARATION OF CHROMOLAENA ODORATA LEAF EXTRACT REVEALS FRACTIONS WITH RICE DISEASE-REDUCING PROPERTIES. European Journal of Plant Pathology. 143. 331-341. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Đắc Khoa, Julián Rodríguez Algaba , Jens Christian Sứrensen, Hilmer Sứrensen, Keld E. Andersen, Phan Thị Hồng Thúy, Trần Thị Thu Thủy, David B. Collinge, Hans Jứrgen Lyngs Jứrgensen. 2012. CONTROL OF RICE DISEASES USING AN EXTRACT OF THE SHRUB CHROMOLAENA ODORATA INVOLVES INDUCED RESISTANCE. 15th International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions (IS-MPMI 2012), 29/7-2/8/2012, Kyoto, Japan. . 209. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Đắc Khoa, Phan Thị Hồng Thúy, Trần Thị Thu Thủy, David B. Collinge, Hans Jứrgen Lyngs Jứrgensen. 2011. DISEASE-REDUCING EFFECT OF CHROMOLAENA ODORATA EXTRACT ON SHEATH BLIGHT AND OTHER RICE DISEASES. Phytopathology. 101. 231-240. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. 2019. TUYỂN CHỌN CHẤT MANG ĐỂ TỒN TRỮ XẠ KHUẨN STREPTOMYCES ALBADUNCUS ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM FUSARIUM OXYSPORUM GÂY BỆNH THỐI CỦ HÀNH TÍM. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 18. 18. 107-114. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Đắc Khoa. 2019. PHÒNG TRỪ SINH HỌC BỆNH THỐI NHŨN HÀNH TÍM DO VI KHUẨN PSEUDOMONAS AERUGINOSA. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 18. 18. 272-279. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Mai Trinh, Nguyễn Đắc Khoa, Trương Tố Quyên. 2019. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH CÁC CHỦNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG TRONG ĐẤT CÓ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI CỦ HÀNH TÍM DO VI KHUẨN PSEUDOMONAS AERUGINOSA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 151-157. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. 2019. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM COLLETOTRICHUM LAGENARIUM GÂY BỆNH THÁN THƯ TRÊN DƯA CHUỘT. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 10. 15-20. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Đắc Khoa, Nguyễn Khánh Ngân. 2019. HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI CỦ HÀNH TÍM CỦA DỊCH TRÍCH LÁ BÌNH BÁT NƯỚC VÀ SÀI ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ TỒN TRỮ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 104-110. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Đắc Khoa. 2019. TUYỂN CHỌN CHẤT MANG TẠO CHẾ PHẨM SINH HỌC CHỨA VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG ĐỂ PHÒNG TRỪ BỆNH BẠC LÁ LÚA. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 18. 18. 265-271. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Đắc Khoa. 2018. BỆNH BẠC LÁ LÚA. Bệnh hại cây trồng Việt Nam. Vũ Triệu Mân, Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim. 112-119. (Đã xuất bản)
8.  Cao Thi Tai Nguyen, Nguyễn Đắc Khoa, Nguyễn Văn Khuôn, Cao Lương Bình, Trinh Thi Bich Lien, Trinh Minh Thiet, Nguyen Phan Vinh, Nguyen Chung Vieng, Vu Thi Nhuan, Nguyen Trung Kien, Nguyễn Thị Bích Ngọc. 2018. SỬ DỤNG KỸ THUẬT QF-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN DI TRUYỀN THƯỜNG GẶP Ở NAM GIỚI VÔ SINH. Tạp chí Công nghệ sinh học. 16 (2). 241-252. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Nguyễn Đắc Khoa, Trần Quốc Tuấn. 2018. XÁC ĐỊNH MẦM BỆNH HIỆN DIỆN TRÊN HẠT LÚA GIỐNG IR 50404 TẠI HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 61-68. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Huỳnh Nhã Uyên, Nguyễn Đắc Khoa, Nguyễn Thị Cẩm Vân. 2018. SO SÁNH HIỆU QUẢ GIẢM BỆNH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SP. VÀ SERRATIA NEMATODIPHILA ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 59-66. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Đắc Khoa. 2018. PHÒNG TRỪ SINH HỌC BỆNH BẠC LÁ LÚA VÀ THỐI CỦ HÀNH TÍM BẰNG VI SINH VẬT ĐỐI KHÁNG VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT. Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 17. 17. 112-116. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Đắc Khoa, Lâm Tấn Hào. 2018. HIỆU QUẢ GIẢM BỆNH VÀ CƠ CHẾ KÍCH KHÁNG LIÊN QUAN ĐẾN ENZYME PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE VÀ POLYPHENOL OXIDASE ĐỐI VỚI BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA KHI PHUN QUA LÁ VỚI DỊCH TRÍCH LÁ SỐNG ĐỜI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 13-21. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. 2018. TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH NHÂN MẬT SỐ BÀO TỬ XẠ KHUẨN STREPTOMYCES ALBADUNCUS BẰNG MA TRẬN PLACKETT-BURMAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT (RSM) - PHƯƠNG ÁN CẤU TRÚC CÓ TÂM (CCD). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 15-22. (Đã xuất bản)
14.  Đặng Hoài An, Nguyễn Thị Phi Oanh, Nguyễn Đắc Khoa. 2017. TUYỂN CHỌN CHẤT MANG ĐỂ TỒN TRỮ VI KHUẨN BACILLUS AEROPHILUS ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 8-15. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Đắc Khoa, Lâm Tấn Hào. 2017. HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI ĐẾ CỦ TRÊN HÀNH TÍM DO FUSARIUM OXYSPORUM CỦA DỊCH TRÍCH BÌNH BÁT NƯỚC VÀ SÀI ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ TỒN TRỮ. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 16 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng ngày 21-23/7/2017. . 267-275. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Kiều Mỵ, Nguyễn Đắc Khoa, Hồ Quang Triệu. 2017. XÁC ĐỊNH MẦM BỆNH TRÊN HẠT LÚA GIỐNG JASMINE 85 TẠI AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 41-48. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Đặng Ngọc Giàu, Nguyễn Đắc Khoa, Ngô Huỳnh Xuân Hồng, Thái Trần Anh Thư. 2017. KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA CỦA VI KHUẨN PAENIBACILLUS THAILANDENSIS OM34 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RUỘNG. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 16 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng ngày 21-23/7/2017. . 35-44. (Đã xuất bản)
18.  Trần Thị Bích Thảo, Nguyễn Đắc Khoa, Hồ Nhã Tuấn. 2017. XÁC ĐỊNH MẦM BỆNH GÂY THỐI ĐỒNG TIỀN TRÊN KHOAI LANG TÍM NHẬT TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 56-63. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Đắc Khoa. 2015. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ PHÒNG TRỪ SINH HỌC BỆNH HẠI LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 14 tại Học viên Nông nghiệp Việt Nam 24-25/7/2015. . 91-92. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Đắc Khoa. 2015. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ PHÒNG TRỪ SINH HỌC BỆNH HẠI LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 14 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 24-25/7/2015. . 91-92. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Đắc Khoa, Dương Minh, . 2010. SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM SINH HỌC ĐỂ QUẢN LÝ BỆNH HẠI LÚA, CÂY ĂN QUẢ VÀ RAU MÀU THEO HƯỚNG BỀN VỮNG VÀ KHÔNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 117-126. (Đã xuất bản)