BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ QUỐC VIỆT Giới tính: Nam
Email: quocviet@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thụât nuôi hải sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh học sinh sản 
Di truyền học và nhân giống thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản 
Sinh lý và dinh dưỡng thủy sản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2008-16-89; Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá đối (Liza subviridis). 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển
Đại học Cần Thơ 2017 9786049199370   X
2 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển
978-604-919-937-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Châu Tài Tảo, Ngô Thị Thu Thảo, Patrick Sorgeloos. 2020. PROMOTING COASTAL AQUACULTURE FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND SALTWATER INTRUSION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Aquaculture. 6/2020. 19-26. (Đã xuất bản)
2.  Trần Minh Phú, Nguyễn Quốc Thịnh, Lê Quốc Việt, Nguyễn Lê Anh Đào, Phạm Quang Vinh. 2019. CHEMICAL USE IN INTENSIVE WHITE-LEG SHRIMP AQUACULTURE IN BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Scientific and Research Publications. Volume 9, Issue 8. 812-815. (Đã xuất bản)
3.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Quốc Thịnh, Trần Minh Phú. 2018. THE POSSIBILITY OF SWEET POTATO (IPOMOEA BATATAS) ADDITION AS FEED FOR WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) UNDER BIOFLOC REARING CONDITION. International Journal of Scientific and Research Publications. Volume 8, Issue 2. (Đã xuất bản)
4.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt, Huỳnh Kim Hường. 2017. GIANT FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1879) FARMING IN BRACKISH WATER AREAS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 82-90. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Nguyễn Thị Hồng Vân, Lê Quốc Việt, Châu Tài Tảo, Trần Hữu Lễ, Huỳnh Thanh Tới, Tạ Văn Phương. 2017. APPLIED BIOFLOC TECHNOLOGY FOR TARGET SPECIES IN THE MEKONG DELTA IN VIETNAM: A REVIEW. Journal of Environmental Science and Engineering B. 6. 165-176. (Đã xuất bản)
6.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú, Trương Văn Ngân. 2017. EFFECTS OF PHOTOPERIODS ON GROWTH AND QUALITY OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VAN-NAMEI) IN BIOFLOC SYSTEM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 83-92. (Đã xuất bản)
7.  Trần Minh Bằng, Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2015. EFFECTS OF PUMPKIN (CUCURBITA PEPO) IN REPLACEMENT OF PELLET FEED ON GROWTH, SURVIVAL RATES AND QUALITY OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANAMEI). Aquatic producs processing. Nguyen Thanh Phuong. 50. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2015. GIANT FRESHWATER PRAWN FARMING AT DIFFERENT BRACKISH WATER INTRUSION AREAS OF TRA VINH PROVINCE. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit. Tran Thi Thanh Hien. 41. (Đã xuất bản)
9.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2015. MARINE FISH CAGE CULTURE – A GROWING INDUSTRY IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit. Nguyen Thanh Phuong. 48. (Đã xuất bản)
10.  Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Lê Quốc Việt, Pham Thi Cham. 2015. COMPARISON OF PRODUCTIVITY AND COST-BENEFIT EFFICIENCIES OF ECO/AND NON-ECO CERTIFIED SHRIMP - MANGROVE SYSTEMS IN THE CA MAU PROVINCE. 5th IFS 2015. Ahmad Sofiman othman. 383. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2015. GIANT FRESHWATER PRAWN FARMING IN BRACKISH WATER AREA OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM: NEW AND POTENTIAL INDUSTRY. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit. . 30. (Đã xuất bản)
12.  Trần Ngọc Hải, Bùi Minh Tâm, Lê Quốc Việt, Hứa Thái Nhân, Cao Mỹ Án, Tran Van Ghe, Will, Lynn, Rhee. 2015. TILAPIA CULTURE AT DIFFERENT SALINITIES APPLYING BIOFLOCS TECHNIQUES. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit. . 29. (Đã xuất bản)
13.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Tran Van Ghe. 2015. CULTURE OF TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) APPLYING BIOFLOCS TECHNIQUES AT DIFFERENT SALINITIES. 5th IFS 2015. . 85. (Đã xuất bản)
14.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Lê Quốc Việt. 2015. THE EFFECTS OF ALKALINITY ON THE GROWTH OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN LOW SALINITY. 5th IFS 2015. Ahmad Sofiman othman. 319. (Đã xuất bản)
15.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2014. REARING COBIA (RACHYCENTRON CANADUM) FINGERLINGS IN RECIRCULATING SYSTEMS. aquculture and environment a focus: in Mekong Delta, Viet Nam April 3-5, 2014, Can Tho University. . 76-77. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Bạch Loan, Bùi Van Si, Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2014. PROPAGATIVE BIOLOGY OF THREADFIN FISH (POLYNENUS PARADISEUS) IN HAU RIVER, VIETNAM. Aquaculture And Environment: A Focus In The Mekong delta, Viet Nam April 3 -5, 2014 Can Tho University, Can Tho City, Viet Nam. . 114. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hồng Mộng Huyền, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN TĂNG TRƯỞNG, MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI) VỚI VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 150-159. (Đã xuất bản)
2.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2020. ƯƠNG GIỐNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN VÀ MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí khoa học và công nghệ biển. 20. 83-93. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thị Tuyết Hoa, Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Trần Thị Mỹ Duyên, Trần Nguyễn Duy Khoa, Ahn Hyeong Chul. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHO ĂN KHÁNG THỂ LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ LÊN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 192-200. (Đã xuất bản)
4.  Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Lê Văn Thông, Trần Nguyễn Duy Khoa, Kotani Tomonari, Trần Ngọc Hải. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS) GIỐNG TRONG AO ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 87-93. (Đã xuất bản)
5.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LẦN CHO ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 5. 42-47. (Đã xuất bản)
6.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Lê Văn Thông, Trần Minh Phú. 2019. NGHIÊN CỨU NUÔI CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) TRONG BỂ VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 97-104. (Đã xuất bản)
7.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa. 2019. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG NGUỒN CARBON Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 141-148. (Đã xuất bản)
8.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Cao Mỹ Án, Phùng Văn Toàn, Đoàn Hữu Nghị, Hồ Văn Việt. 2019. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 64-71. (Đã xuất bản)
9.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú. 2019. ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ C:N KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG TRONG ƯƠNG GIỐNG CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 88-95. (Đã xuất bản)
10.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC NƯỚC, MẬT ĐỘ ƯƠNG VÀ LƯỢNG GIÁ THỂ KHÁC NHAU LÊN TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) GIAI ĐOẠN MEGALOP ĐẾN CUA 1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 132-137. (Đã xuất bản)
11.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú. 2018. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BỔ SUNG BÍ ĐỎ (CUCURBITA PEPO) LÀM THỨC ĂN CHO TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 88-96. (Đã xuất bản)
12.  Trần Ngọc Hải, Phạm Quang Vinh, Lê Quốc Việt. 2018. KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 169-175. (Đã xuất bản)
13.  Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt, Cao Mỹ Án, Lý Thị Yến Mi. 2018. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC ENZYME THỦY PHÂN PROTEIN Ở CÁC GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 16. 215-222. (Đã xuất bản)
14.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2018. THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) VỚI CÁC MÔ HÌNH KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 118-125. (Đã xuất bản)
15.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2018. ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 9-17. (Đã xuất bản)
16.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2018. THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) TRONG BỂ VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 94-101. (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2018. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KĨ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH MACROBRACHIUM ROSENBERGI (DE MAN, 1879) NƯỚC LỢ TỈNH TRÀ VINH. Tạp chi KH Trường Đại học Trà Vinh. 29, Tháng 3. 91-101. (Đã xuất bản)
18.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú, Ngô Thị Hạnh. 2017. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÀ RỐT (DAUCUS CAROTA) THAY THẾ THỨC ĂN VIÊN TRONG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 97-108. (Đã xuất bản)
19.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP BẰNG KHOAI LANG (IPOMOEA BATATAS) TRONG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 27-35. (Đã xuất bản)
20.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ ARTEMIA BẰNG THỨC ĂN NHÂN TẠO TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 122-127. (Đã xuất bản)
21.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2017. THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) SAN THƯA Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 42-48. (Đã xuất bản)
22.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú, Ngô Thị Hạnh. 2017. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG CÀ RỐT (DAUCUS CAROTA) LÀM THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 72-83. (Đã xuất bản)
23.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Phú, Trương Văn Ngân. 2016. ẢNH HƯỞNG CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 45-53. (Đã xuất bản)
24.  Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Tran Van Ghe, Lê Quốc Việt. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C:N KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS) NUÔI THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 103-110. (Đã xuất bản)
25.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2016. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH - LÚA LUÂN CANH VỚI TÔM SÚ Ở V. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 97-105. (Đã xuất bản)
26.   Trần Minh Bằng, Trần Ngọc Hải, Bùi Trúc Mai, Nguyễn Thành Học, Đặng Vũ Hải, Lê Quốc Việt. 2016. ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG BÍ ĐỎ (CUCURBITA PEPO) LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 66-75. (Đã xuất bản)
27.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Tran Van Ghe. 2016. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC ĐỂ NUÔI CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS) Ở CÁC ĐỘ MẶN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46. 80-86. (Đã xuất bản)
28.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ ARTEMIA VĨNH CHÂU BẰNG ARTEMIA THÁI LAN TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SYLLA PARAMAMOSAIN). Khoa học Công nghệ Việt Nam. 73. 100-104. (Đã xuất bản)
29.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2016. KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM-RỪNG Ở HUYỆN NĂM CĂN , TỈNH CÀ MAU. Khoa học và công nghệ biển. 1 (T.16). 99-105. (Đã xuất bản)
30.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt. 2016. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC ƯƠNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) GIỐNG VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 96-101. (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt. 2015. THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) TRONG VÙNG NƯỚC LỢ TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí NN-PTNT. số 13. 91-96. (Đã xuất bản)
32.  Lê Quốc Việt, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, . 2015. SỰ CHỌN LỰA THỨC ĂN CỦA CÁ ĐỐI ĐẤT (LIZA SUBVIRIDIS) Ở GIAI ĐOẠN CÁ BỘT. Tạp chí NN-PTNT. số 2. 87-94. (Đã xuất bản)
33.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Ngô Tuyết Hồng. 2015. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) KẾT HỢP VỚI CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN) Ở HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 89-96. (Đã xuất bản)
34.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Lê Quốc Việt, Nguyễn Văn Hiển, Trần Thanh Sơn. 2015. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT CỦA NGHỀ NUÔI CÁ LỒNG Ở QUẦN ĐẢO NAM DU, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 97-104. (Đã xuất bản)
35.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải. 2015. KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH ƯƠNG CUA GIỐNG TRONG BỂ LÓT BẠT Ở HUYỆN NĂM CĂN TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. số 3. 294-301. (Đã xuất bản)
36.  Huỳnh Kim Hường, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Quốc Việt, Lai phước Sơn. 2015. ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN LÊN CHU KỲ LỘT XÁC, SINH SẢN VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 35-43. (Đã xuất bản)
37.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Trần Minh Nhứt, Tạ Văn Phương. 2015. ỨNG DỤNG BIOFLOC NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU KẾT HỢP VỚI CÁ RÔ PHI (OREOCHROMIS NILOTICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 44-52. (Đã xuất bản)
38.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2015. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM RỪNG Ở HUYỆN NĂM CĂN TỈNH CÀ MAU. Tạp chí NN-PTNT. số 14. 103-109. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2014. ƯƠNG CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) GIỐNG VỚI THỨC ĂN KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 78-82. (Đã xuất bản)
40.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải. 2014. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ BỐNG TƯỢNG (OXYELEOTRIS MARMORATUS) TRONG AO Ở TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 84-91. (Đã xuất bản)
41.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải, . 2014. ƯƠNG CÁ GIÒ (RACHYCENTRON CANADUM) GIỐNG VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 3. 168-172. (Đã xuất bản)
42.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh. 2014. ƯƠNG CÁ CHỐT (MYSTUS PLANICEPS CUVIER AND VALENCIENNES, 1839) VỚI ĐỘ MẶN VÀ THỨC ĂN CÓ HÀM LƯỢNG ĐẠM KHÁC NHAU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 13. 72-76. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2014. NGHIÊN CỨU KÍCH THÍCH CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) SINH SẢN BẰNG HORMON KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 132-137. (Đã xuất bản)
44.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, TRAN NGUYEN DUY KHOA , DANG KHANH HONG. 2013. ƯƠNG ẤU TRÙNG CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 43-49. (Đã xuất bản)
45.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Lê Quốc Việt, Hà Thị Kim Quy. 2013. NGHIÊN CỨU KÍCH THÍCH SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ CHỐT TRẮNG (MYSTUS PLANICEPS, CUVIER AND VALENCIENNES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 125-131. (Đã xuất bản)
46.  Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Anh Tuấn. 2013. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG CÁC LOÀI CÁ NƯỚC LỢ - MẶN BẢN ĐỊA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 143-148. (Đã xuất bản)
47.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2012. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC VÀ SINH HÓA CỦA CÁ ĐỐI ĐẤT (LIZA SUBVIRIDIS) Ở GIAI ĐOẠN SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 96-105. (Đã xuất bản)
48.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Anh Tuấn. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ ĐỐI ĐẤT. Nông nghiệp & PTNT. 203. 42. (Đã xuất bản)
49.  Lê Quốc Việt, Trần Ngọc Hải. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ GIÒ GIAI ĐOẠN ƯƠNG CÁ BỘT LÊN CÁ HƯƠNG. Nông nghiệp & PTNT. 205. 75. (Đã xuất bản)
50.  Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Cao Mỹ Án. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGÁT GIAI ĐOẠN GIỐNG (PLOTOSUS CANIUS HAMILTON 1882). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 254-261. (Đã xuất bản)
51.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải. 2010. ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ ƯƠNG VÀ THỨC ĂN CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ ĐỐI (LIZA SUBVIRIDIS) TỪ GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 189-197. (Đã xuất bản)
52.  Lê Quốc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ ĐỐI (LIZA SUBVIRIDIS) ƯƠNG TRONG GIAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 205-212. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Anh Tuấn, Dương Nhựt Long, Lê Quốc Việt. 2004. THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1897) VỚI MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG AO ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 95-104. (Đã xuất bản)