BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: CHÂU HOÀNG THÂN Giới tính: Nam
Email: chthan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về giá đất trong pháp luật đất đai Việt Nam 2020 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính
  X
2 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng
  X
3 Thủ tục hành chính về nhà đất
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2022. LAND PRICE DETERMINATION IN VIETNAM: THE SITUATION AND RECOMMENDATIONS. Journal of Law and Social Deviance. 23. 1-47. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Châu Hoàng Thân. 2023. HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) VỀ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI VÀ GIÁ ĐẤT. Nghiên cứu lập pháp. 6. 27-37. (Đã xuất bản)
2.  Châu Hoàng Thân. 2023. XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT, PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH Ở VIỆT NAM. Pháp luật và phát triển. 2+3. (Đã xuất bản)
3.  Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2022. BẤT CẬP TRONG QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT. Nhà nước và pháp luật. 406. 43-52. (Đã xuất bản)
4.  Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2022. SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 - DÂN CHỦ VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI. Tạp chí pháp luật và phát triển. 9&10. 24-29. (Đã xuất bản)
5.  Châu Hoàng Thân. 2022. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN. Pháp luật và thực tiễn. 50. 124-136. (Đã xuất bản)
6.  Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2022. ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 170-181. (Đã xuất bản)
7.  Châu Hoàng Thân, . 2022. BẤT CẬP QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ SÀN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẤU THẦU DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT. Pháp luật và phát triển. 04. 87-96. (Đã xuất bản)
8.  Châu Hoàng Thân. 2021. QUẢN TRỊ TỐT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM. Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội. 01. 84. (Đã xuất bản)
9.  Châu Hoàng Thân. 2021. QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI - HOÀN THIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI HƯỚNG TỚI YÊU CẦU CỦA NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN Ở KHÍA CẠNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI. Tạp chí pháp luật và phát triển. 9+10. 62-71. (Đã xuất bản)
10.  Châu Hoàng Thân. 2021. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ THỂ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam. 2. 60-72. (Đã xuất bản)
11.  Châu Hoàng Thân. 2021. TÍNH HỢP PHÁP VÀ TÍNH HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM. Tạp chí pháp luật và thực tiễn. 48. 94-103. (Đã xuất bản)
12.  Châu Hoàng Thân. 2021. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TÍCH TỤ ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ TẠO TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, QUY MÔ LỚN. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. 16. 27-34. (Đã xuất bản)
13.  Châu Hoàng Thân. 2020. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ. Nghiên cứu lập pháp. 12 (412). 28-35. (Đã xuất bản)
14.  Châu Hoàng Thân. 2020. NHẬN THỨC VỀ GIÁ ĐẤT VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. Nhân lực khoa học xã hội. 05 (84). 77-85. (Đã xuất bản)
15.  Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2019. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC. Nghiên cứu lập pháp. 4 (380). 41-47. (Đã xuất bản)
16.  Châu Hoàng Thân. 2019. PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN. Nhà nước và Pháp luật. 9 (377). 75 - 84. (Đã xuất bản)
17.  Châu Hoàng Thân. 2019. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ GIÁ ĐẤT TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG. Nhà nước và Pháp luật. 5(373). 69-77. (Đã xuất bản)
18.  Châu Hoàng Thân. 2019. VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁ ĐẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM. Khoa học pháp lý Việt Nam. 7 (128). 51-63. (Đã xuất bản)
19.  Châu Hoàng Thân. 2019. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ GIÁ ĐẤT. Tòa án. 10. 9-14. (Đã xuất bản)
20.  Châu Hoàng Thân. 2018. ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU VÀ THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HIỆN NAY. Nghiên cứu lập pháp. 5(357). 49-56. (Đã xuất bản)
21.  Châu Hoàng Thân. 2018. CÔNG KHAI THÔNG TIN TRONG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Nhà nước và pháp luật. 9(365). 56-63,74. (Đã xuất bản)
22.  Châu Hoàng Thân. 2018. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT CỤ THỂ. Nhà nước và pháp luật. 5(361). 51-57. (Đã xuất bản)
23.  Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2018. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long. . 118-123. (Đã xuất bản)
24.  Châu Hoàng Thân. 2018. BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT KHIẾU NẠI NĂM 2011. Nhà nước và Pháp luật. 11 (367). 34-42. (Đã xuất bản)
25.  Châu Hoàng Thân. 2017. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013. Nhà nước và Pháp luật. 10 (354). 64-71,78. (Đã xuất bản)
26.  Châu Hoàng Thân. 2017. HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH. Tài Nguyên và Môi trường. 10(264). 20-23. (Đã xuất bản)
27.  Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2017. HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Nhà nước và pháp luật. 3/2017. 65-75. (Đã xuất bản)
28.  Phạm Thanh Thảo, Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2016. GIÁ ĐẤT VÀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM - TỪ PHÁP LUẬT ĐẾN THỰC TIỄN. Kỷ yếu hội nghị khoa học. . 563-576. (Đã xuất bản)
29.  Châu Hoàng Thân. 2016. THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ÁN LỆ Ở VIỆT NAM. Nhà nước và pháp luật. 2(334). 11-18,31. (Đã xuất bản)
30.  Châu Hoàng Thân. 2016. BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ. Nhà nước và pháp luật. 11(343). 62-68. (Đã xuất bản)
31.  Châu Hoàng Thân. 2016. CẤU TRÚC VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Kiểm sát. 23/2016. 22-27. (Đã xuất bản)
32.  Châu Hoàng Thân. 2016. BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH; PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 1-9. (Đã xuất bản)
33.  Châu Hoàng Thân. 2015. KINH NGHIỆM CÔNG BỐ ÁN LỆ - ĐỀ XUẤT TẠI VIỆT NAM. Nhà nước và pháp luật. 7(327). 78-84. (Đã xuất bản)
34.  Châu Hoàng Thân. 2015. ÁN LỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI - NHÌN LẠI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ÁN LỆ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO. Khoa học pháp lý. 8 (93). 66 - 72. (Đã xuất bản)
35.  Châu Hoàng Thân. 2013. BẤT CẬP LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ ĐẤT TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 47-54. (Đã xuất bản)
36.  Châu Hoàng Thân. 2013. BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. 24 (256). 33-35. (Đã xuất bản)
37.  Châu Hoàng Thân. 2012. SỰ THIẾU ĐỒNG NHẤT VỀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 147-152. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Châu Hoàng Thân