BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ MINH TƯỜNG Giới tính: Nam
Email: lmtuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Bảo vệ thực vật
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu, ứng dụng xạ khuẩn trong quản lý nấm Fusarium solani gây bệnh vàng lá - thối rễ cây có múi ở Đồng bằng Sông Cửu Long 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Tuyên chọn các vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát bệnh cháy lá, đốm vằn và cháy bìa lá trên lúa vùng ĐBSCL 2015 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Xây dựng qui trình quản lý hiện tượng thối trái trên Gấc tại vùng bảy Núi - An Giang 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản lý dịch hại cây trồng thân thiện với môi trường
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-646-1   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Mitsuhiro Aihara, Lê Minh Tường, Ken Komatsu, Tohru Teraoka, Tsutomu Arie, Tomoya Higashiura, Yu Katoh, Syun-ichi Urayama, Hiromitsu Moriyama, Toshiyuki Fukuhara. 2018. INFECTION BY MAGNAPORTHE ORYZAE CHRYSOVIRUS 1 STRAIN A TRIGGERS REDUCED VIRULENCE AND PATHOGENIC RACE CONVERSION OF ITS HOST FUNGUS, MAGNAPORTHE ORYZAE. Journal of General Plant Pathology. 84. 92-103. (Đã xuất bản)
2.  Hiromitsu Moriyama, Lê Minh Tường, Ken Komatsu, Tomoya Higashiura, Syun-ichi Urayama. 2018. CHRYSOVIRUSES IN MAGNAPORTHE ORYZAE. Viruses. 10. (Đã xuất bản)
3.  Syun-ichi Urayama, Hirofumi Sakoda, Ryoko Takai, Yu Katoh, Lê Minh Tường, Toshiyuki Fukuhara, Tsutomu Arie, Tohru Teraoka, Hiromitsu Moriyama. 2014. A DSRNA MYCOVIRUS, MAGNAPORTHE ORYZAE CHRYSOVIRUS 1-B, SUPPRESSES VEGETATIVE GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE RICE BLAST FUNGUS. Virology. 448. 265-273. (Đã xuất bản)
4.  Syunichi Urayama, Sachie Kato, Yu Suzuki, Nanako Aoki, Lê Minh Tường, Tsutomu Arie, Tohru Teraoka, Toshiyuki Fukuhara, Hiromitsu Moriyama. 2010. MYCOVIRUSES RELATED TO CHRYSOVIRUS AFFECT VEGETATIVE GROWTH IN THE RICE BLAST FUNGUS MAGNAPORTHE ORYZAE. Journal of General Virology. 91. (Đã xuất bản)
5.  Lê Minh Tường, Tohru Teraoka, Tsutomu Arie. 2010. POPULATION DYNAMICS AND PATHOGENIC RACES OF RICE BLAST FUNGUS, MAGNAPORTHE ORYZAE IN THE MEKONG DELTA IN VIETNAM. Journal of General Plant Pathology. 76. 177-182. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thu Cúc, Lê Minh Tường. 2020. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM LASIODIPLODIA SP. GÂY BỆNH CHÁY LÁ CHÔM CHÔM. Bảo vệ Thực vật. 3. 3-9. (Đã xuất bản)
2.  Lê Minh Tường, Lê Thị Ngọc Xuân, Nguyễn Thị Thanh Xuân. 2020. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM HELMINTHOSPORIUM MAYDIS GÂY BỆNH ĐỐM LÁ NHỎ HẠI BẮP. hội bệnh hại thực vật Việt Nam. . 106-112. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Trường Sơn, Lê Minh Tường. 2020. XÁC ĐỊNH NẤM FUSARIUM SOLANI GÂY BỆNH HÉO DÂY, THỐI CỦ TRÊN KHOAI LANG. Bệnh hại thực vật Việt Nam. . 151-156. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Lê Thanh Mai, Lê Minh Tường, Trần Thị Thu Thủy. 2020. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VI KHUẨN DICKEYA CHRYSANTHEMI (ERWINIA CHRYSANTHEMI) GÂY BỆNH THỐI NHŨN CỦ KHOAI LANG TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Bảo vệ thực vật. 2. 10-15. (Đã xuất bản)
5.  Võ Thị Lụa, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường. 2020. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM HELMINTHOSPORIUM TURCICUM GÂY BỆNH ĐỐM LÁ LỚN TRÊN BẮP. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21. 41-47. (Đã xuất bản)
6.  Lý Hùng, Lê Minh Tường. 2020. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM ALTERNARIA SP. GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14. 84-93. (Đã xuất bản)
7.  Tăng Kim, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường. 2020. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZICOLA GÂY BỆNH SỌC TRONG TRÊN LÚA. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 5. 44-49. (Đã xuất bản)
8.  Hồ Chí Thật, Lê Minh Tường, Phạm Mai Hoàng Duy. 2020. KHẢ NĂNG PHÂN HỦY RƠM RẠ CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN THU THẬP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 24. 44-51. (Đã xuất bản)
9.  Lê Yến Nhi, Lê Minh Tường, Trần Thị Mỹ Hạnh. 2020. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM COLLETOTRICHUM SP. GÂY BỆNH THÁN THƯ TRÊN KHOAI MÔN. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 22. 60-67. (Đã xuất bản)
10.  Triệu Thanh Cao, Lê Minh Tường. 2020. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM RHIZOCTONIA SOLANI GÂY BỆNH THỐI GỐC THÂN TRÊN CÂY KHOAI LANG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 16. 20-26. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Cô Băng, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Phú Dũng, Lê Minh Tường. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CAM SÀNH DO NẤM FUSARIUM SOLANI GÂY RA Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam. 18. 226-236. (Đã xuất bản)
12.  Trần Phương Dinh, Nguyễn Phú Dũng, Lê Minh Tường. 2019. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM PHYTOPHTHORA COLOCASIEA GÂY BỆNH CHÁY LÁ CÂY KHOAI MÔN. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 5. 101-108. (Đã xuất bản)
13.  Võ Duy Hoàng, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM FUSARIUM MONILIFORME GÂY BỆNH LÚA VON TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 18. 30-36. (Đã xuất bản)
14.  Lê Minh Phương, Lê Minh Tường, Nguyễn Trường Sơn. 2019. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI VI KHUẨN ERWINIA SP. GÂY BỆNH THỐI NHŨN CỦ KHOAI MÔN (COLOCASIA ESCULENTA). Bảo vệ thực vật. 5. 27-35. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Phước Triển, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường. 2019. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM SCLEROTIUM SP. GÂY BỆNH THỐI GỐC THÂN CÂY KHOAI MÔN. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 17. 19-26. (Đã xuất bản)
16.  Đặng Nguyệt Quế, Trần Thị Thu Thủy, Lê Minh Tường. 2019. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM PYRICULARIA ORYZAE GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 5. 81-86. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Minh Tường, Trần Thanh Mến, Trần Quang Đệ, Nguyễn Phúc Đảm, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Đái Thị Xuân Trang, Huỳnh Kim Yến, Triệu Phú Hậu, Huỳnh Văn Lợi, Trần Chí Linh, Mai Van Hieu. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM CỦA CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ ĐỊA Y PARMOTREMA TINCTORUM (NYL.) HALE. Phân tích Hóa, Lý và Sinh. 4. 51-56. (Đã xuất bản)
18.  Đặng Nguyệt Quế, Trần Thị Thu Thủy, Lê Minh Tường. 2019. ĐỊNH DANH XẠ KHUẨN CÓ TRIỂN VỌNG TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA TRÊN VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN. Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 6. 125-129. (Đã xuất bản)
19.  Đỗ Nguyễn Trường Đức Minh, Nguyễn Văn Tập, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH HÉO RŨ TRÊN CÂY KHOAI LANG DO NẤM FUSARIUM OXYSPORUM GÂY RA Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam. 18. 86-97. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Văn Tập, Lê Minh Tường, Nguyễn Đức Cương. 2019. ĐỊNH DANH LOÀI XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG NẤM FUSARIUM OXYSPORUM GÂY BỆNH HÉO VÀNG KHOAI LANG. Bảo vệ thực vật. 2. 13-18. (Đã xuất bản)
21.  Lê Minh Tường, Lê Thị Ngọc Xuân, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Ngọc Sơn. 2018. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM FUSARIUM SOLANI GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI. Bảo vệ thực vật. 3. 26-32. (Đã xuất bản)
22.  Nguyền Hồng Quí, Lê Minh Tường. 2018. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GÂY HẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC CHỦNG NẤM COLLETOTRICHUM SPP. LẬP TỪ LÁ MỘT SỐ GIỐNG CÂY CÓ MÚI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam. . 85-91. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Tập, Lê Minh Tường. 2018. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM FUSARIUM OXYSPORUM GÂY BỆNH HÉO RŨ TRÊN KHOAI LANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 17. 50-57. (Đã xuất bản)
24.  Nguyền Hồng Quí, Lê Minh Tường. 2018. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM COLLETOTRICHUM SP. GÂY BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY CÓ MÚI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. đặc biệt. 50-59. (Đã xuất bản)
25.  Lê Minh Tường, Ngô Thành Trí, Nguyễn Hồng Quí. 2018. ĐỊNH DANH XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ NẤM FUSARIUM SOLANI GÂY BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CÂY CÓ MÚI. Bảo vệ thực vật. 4. 38-42. (Đã xuất bản)
26.  Lê Minh Tường, Đinh Công Chánh, Nguyễn Trường Sơn. 2018. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ CÂY CÓ MÚI. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 15. 37-45. (Đã xuất bản)
27.  Lê Minh Tường, Nguyễn Hồng Quí, Nguyễn Trường Sơn. 2018. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM BIPOLARIS ORYZAE GÂY BỆNH ĐỐM NÂU HẠI LÚA. Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam. . 161-167. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Văn Tập, Lê Minh Tường, Nguyễn Đức Cương. 2018. KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ BỆNH HÉO VÀNG TRÊN KHOAI LANG (FUSARIUM OXYSPORUM) CỦA XẠ KHUẨN ACTINOMYCES SP. TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 22. 41-48. (Đã xuất bản)
29.  Nguyền Hồng Quí, Lê Minh Tường, Lý Như Hạnh. 2017. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN KHOAI LANG VÀ KHẢ NĂNG TIẾT IAA CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ TRIỂN VỌNG. Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam. . 79-88. (Đã xuất bản)
30.  Nguyền Hồng Quí, Lê Minh Tường, Nguyễn Trường Sơn. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH HẠI SEN DO NẤM PHYTOPTHORA SP. GÂY RA. Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam. . (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Trường Giang, Lê Minh Tường. 2017. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY BỆNH HÉO XANH HẠI KHOAI LANG. Tạp chí Bảo vệ Thực vật. 3. 34-39. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Phương Thanh, Lê Minh Tường, Nguyễn Văn Tập. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH THỐI GỐC THÂN DO NẤM SCLEROTIUM ROLFSII HẠI KHOAI LANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 14. 75-83. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Mạnh Trung, Lê Minh Tường. 2017. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM PYRICULARIA ORYZAE GÂY BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12. 104-112. (Đã xuất bản)
34.  Lê Minh Tường, Lê Sơn Hà, Nguyễn Hồng Quí. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THÁN THƯ VÀ KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG TRÊN CÂY ỚT CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ TRIỂN VỌNG. Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam. . 139-149. (Đã xuất bản)
35.  Đổ Văn Sử, Lê Minh Tường. 2016. HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT DO NẤM COLLETOTRICHUM SP.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 28-35. (Đã xuất bản)
36.  Đổ Văn Sử, Lê Minh Tường. 2016. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM COLLETOTRICHUM SP. GÂY BỆNH THÁN THƯ HẠI SEN. Bảo vệ thực vật. 3. 9-15. (Đã xuất bản)
37.  Lê Minh Tường, Nguyễn Hồng Quí. 2016. XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN) Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam. . 150-164. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Trường Sơn, Lê Minh Tường. 2016. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA VI KHUẨN BURKHOLDERIA CEPACIA TG17 ĐỐI VỚI BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. số chuyên đề. 13-20. (Đã xuất bản)
39.  Lê Minh Tường, Trần Quốc Phú. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH THÁN THƯ HẠI XOÀI. Bảo vệ thực vật. 4. 7-14. (Đã xuất bản)
40.  Lê Minh Tường, Đổ Thanh Tuyền. 2016. HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH ĐỐM VẰN TRÊN BẮP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 62-69. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Trường Sơn, Lê Minh Tường, Lê Văn Vàng. 2016. KHẢ NĂNG ỨC CHẾ NẤM PYRICULARIA ORYZAE GÂY BỆNH ĐẠO ÔN VÀ KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG CÂY LÚA CỦA HỢP CHẤT POLYPHENOL. Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam. . 165-173. (Đã xuất bản)
42.  Nguyền Hồng Quí, Lê Minh Tường. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH THÁN THƯ TRÊN XOÀI DO NẤM COLLETOTRICHUM SP. GÂY RA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 120-127. (Đã xuất bản)
43.  Đinh Hồng Thái, Lê Minh Tường. 2016. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM PHYTOPHTHORA SP. GÂY BỆNH CHÁY LÁ, THỐI THÂN TRÊN CÂY SEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 20-27. (Đã xuất bản)
44.  Lê Minh Tường, Đổ Văn Sử. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY SEN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. số chuyên đề. 78-84. (Đã xuất bản)
45.  Lê Minh Tường, Võ Kim Phương, Phạm Tuấn Vủ. 2016. ĐỊNH DANH VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA XẠ KHUẨN CÓ TRIỂN VỌNG TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH THÁN THƯ HẠI GẤC. Khoa học nông nghiệp việt nam. 9. 1331-1340. (Đã xuất bản)
46.  Lê Minh Tường, Lý Văn Giang, Phạm Tuấn Vủ. 2015. ĐỊNH DANH XẠ KHUẨN CÓ TRIỂN VỌNG TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ HẠI LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 41. 46-52. (Đã xuất bản)
47.  Lê Minh Tường, Ngô Thị Kim Ngân, Phạm Tuấn Vủ. 2015. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ TRIỂN VỌNG TRONG QUẢN LÝ BỆNH ĐỐM VẰN HẠI LÚA. Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 21. 16-24. (Đã xuất bản)
48.  Lê Minh Tường, Nguyễn Thị Mỹ Ngân. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH BẠC LÁ HẠI LÚA. Bảo vệ thực vật. 6. 39-46. (Đã xuất bản)
49.  Đinh Hồng Thái, Lê Minh Tường. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH ĐỐM VẰN HẠI LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 57-69. (Đã xuất bản)
50.  Đổ Văn Sử, Lê Minh Tường. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM COLLETOTRICHUM SPP. GÂY BỆNH THÁN THƯ HẠI SEN. Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015. . 176-182. (Đã xuất bản)
51.  Lê Minh Tường, Trần Quốc Phú. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH THÁN THƯ HẠI XOÀI. Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015. . 166-175. (Đã xuất bản)
52.  Lê Minh Tường. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA. Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. 14. 47-56. (Đã xuất bản)
53.  Lê Minh Tường. 2014. TUYỂN CHỌN XẠ KHUẨN ACTINOMYCES SP CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUÂN XANTHOMONAS ORYZAE PV.ORYZAE GÂY BỆNH BẠC LÁ (CHÁY BÌA LÁ) LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 14. 50-54. (Đã xuất bản)
54.  Lê Minh Tường, Ngô Thị Kim Ngân. 2014. PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM RHIZOCTONIA SOLANI KUNH GÂY BỆNH ĐỐM VẰN TRÊN LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 113-119. (Đã xuất bản)
55.  Lê Minh Tường, Trần Thị Thu Em. 2014. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM PYRICULARIA ORYZAE GÂY BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 120-126. (Đã xuất bản)
56.  Lê Minh Tường. 2014. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CHỦNG COLLETOTRICHUM SPP. GÂY BỆNH THÁN THƯ HẠI GẤC VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ. Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam. . 121-133. (Đã xuất bản)
57.  Lê Minh Tường. 2014. HIỆU QUẢ CỦA XẠ KHUẨN TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH THÁN THƯ HẠI GẤC DO NẤM COLLETOTRICHUM SPP. GÂY RA. Hội thảo quốc gia bệnh hại Việt Nam. . 238-248. (Đã xuất bản)
58.  Lê Minh Tường, Lê Thị Kim Huyên, Lý Văn Giang. 2013. SỰ ĐA DẠNG CỦA NHỮNG CHỦNG NẤM COLLECTOTRICHUM SPP GÂY BỆNH THÁN THƯ HẠI ỚT PHÂN BỐ Ở VÙNG ĐBSCL. HT Bệnh hại thực vật VN. 1. 119. (Đã xuất bản)