BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HÀ THỊ KIM QUY Giới tính: Nữ
Email: htkquy@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Hyo-Moon Cho, Hà Thị Kim Quy, Won-Keun Oh (Corresponding Author), Ba-Wool Lee, Thi-Phuong Doan, Jin-Pyo An, Basanta Dhodary, Jun-Li Yang. 2020. NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF TRITERPENOIDS FROM CAMELLIA JAPONICA AGAINST AMYLOID Β-INDUCED NEURONAL DAMAGE. Journal of Natural Products. 83. 2076-2086. (Đã xuất bản)
2.  Ba Wool Lee, Hà Thị Kim Quy, Won Keun Oh (Corresponding author), Choong-Sik Kim, Seong Kyun Kim, Jin-Pyo An, Hyo Moon Cho, Eunhee Kim. 2020. ANTIVIRAL ACTIVITY OF FURANOCOUMARINS ISOLATED FROM ANGELICA DAHURICA AGAINST INFLUENZA A VIRUSES H1N1 AND H9N2. Journal of Ethnopharmacology. 259. 112945. (Đã xuất bản)
3.  Hà Thị Kim Quy, Won Keun Oh (Correspondence), Thi Phuong Doan, Thamizhiniyan Venkatesan, Ba Wool Lee, Hyo Moon Cho, Eunhee Kim, Ngoc Hieu Nguyen. 2020. ANTIVIRAL ACTIVITIES OF COMPOUNDS ISOLATED FROM PINUS DENSIFLORA (PINE TREE) AGAINST THE INFLUENZA A VIRUS. Biomolecules. 10. 711. (Đã xuất bản)
4.  Ha Thanh Tung Pham, Hà Thị Kim Quy, Van On Tran, corresponding author: Won Keun Oh, Thi Bich Thu Nguyen, Lan Huong Dang, Minh Chau Hoang, Chul Ho Lee. 2018. DISCRIMINATION OF DIFFERENT GEOGRAPHIC VARIETIES OF GYMNEMA SYLVESTRE, AN ANTI-SWEET PLANT USED FOR THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES. Phytochemistry. 150. 12-22. (Đã xuất bản)
5.  Jun Wang, Hà Thị Kim Quy, Co-corresponding author: Jun-Li Yang, Co-corresponding author: Won Keun Oh, Yan-Ping Shi. 2018. HYPOGLYCEMIC TRITERPENES FROM GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM. Phytochemistry. 155. 171-181. (Đã xuất bản)
6.  Ha Thanh Tung Pham, Hà Thị Kim Quy, Ba Wool Lee, Corresponding Author: Won Keun Oh, Van On Tran, Jin Pyo An, Hyo Moon Cho. 2018. INSULIN MIMETIC ACTIVITY OF 3,4-SECO AND HEXANORDAMMARANE TRITERPENOIDS ISOLATED FROM GYNOSTEMMA LONGIPES. Journal of natural products. 81. 2470–2482. (Đã xuất bản)
7.  Lei-Lei Liu, Hà Thị Kim Quy, Yan-Ping Shi (Corresponding), Jun-Li Yang (Corresponding), Wei Ha, Won Keun Oh. 2017. SESQUITERPENOIDS WITH VARIOUS CARBOCYCLIC SKELETONS FROM THE FLOWERS OF CHRYSANTHEMUM INDICUM. Journal of Natural Products. 80 (2). 298–307. (Đã xuất bản)
8.  Jungmoo Huh, Hà Thị Kim Quy, Sang Hyun Sung (Corresponding), Ki Hyun Kim, Jinwoong Kim, Won Keun Oh, Kyo Bin Kang. 2017. C-METHYLATED FLAVONOID GLYCOSIDES FROM PENTARHIZIDIUM ORIENTALE RHIZOMES AND THEIR INHIBITORY EFFECTS ON THE H1N1 INFLUENZA VIRUS. Journal of Natural Products. 80. 2818–2824. (Đã xuất bản)
9.  Rackhyun Park, Hà Thị Kim Quy, Junsoo Park (corresponding), Minsu Jang, Kang Il Lee, Won Keun Oh, Hyunju Kim. 2017. RESERPINE TREATMENT ACTIVATES AMP ACTIVATED PROTEIN KINASE (AMPK). Natural Product Sciences. 23. 57-161. (Đã xuất bản)
10.  Ji Won Kim, Hà Thị Kim Quy, Won Keun Oh (Corresponding), Sang Hee Shim, Eunhee Kim, Hyomoon Cho, Jun-Li Yang. 2017. ANTIVIRAL ESCIN DERIVATIVES FROM THE SEEDS OF AESCULUS TURBINATA BLUME (JAPANESE HORSE CHESTNUT). Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 27. 3019-3025. (Đã xuất bản)
11.  Phi-Hung Nguyen, Hà Thị Kim Quy, Won-Keun Oh (Corresponding), Darren R.Williams, Da-Woon Jung, Hong Seok Choi, Ji Yeon Seo, Jun-Li Yang. 2017. ANTHRAQUINONES FROM MORINDA LONGISSIMA AND THEIR INSULIN MIMETIC ACTIVITIES VIA AMP-ACTIVATED PROTEIN KINASE (AMPK) ACTIVATION. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 27. 40–44. (Đã xuất bản)
12.  Jun LiYang, Hà Thị Kim Quy, Won Keun Oh (Corresponding), Ba Wool Lee, Jinwoong Kim. 2017. PTP1B INHIBITORS FROM THE SEEDS OF IRIS SANGUINEA AND THEIR INSULIN MIMETIC ACTIVITIES VIA AMPK AND ACC PHOSPHORYLATION. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 27. 5076-5081. (Đã xuất bản)
13.  Sunghee Bang, Hà Thị Kim Quy, Sang Hee Shim, Won Keun Oh, Wei Li, Changyeol Lee. 2017. ANTI-INFLUENZA EFFECT OF THE MAJOR FLAVONOIDS FROM SALVIA PLEBEIA R.BR. VIA INHIBITION OF INFLUENZA H1N1 VIRUS NEURAMINIDASE. Natural Product Research. Online. 1-5. (Đã xuất bản)
14.  Jin-Pyo An , Hà Thị Kim Quy, Corresponding author: Won Keun Oh , Tae Oh Cho , Jinwoong Kim . 2016. PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE 1B INHIBITORS FROM THE STEMS OF AKEBIA QUINATA. Molecules. 21(8). 1091. (Đã xuất bản)
15.  Ngoc Hieu Nguyen, Hà Thị Kim Quy, Vu Tien Chinh, Tran The Bach, Chul Ho Lee, Sangmi Eum, Sangho Choi, Corresponding author: Won Keun Oh. 2016. CHEMICAL CONSTITUENTS FROM MELICOPE PTELEIFOLIA LEAVES. Phytochemistry. 130. 291–300. (Đã xuất bản)
16.  Jun-Li Yang, Hà Thị Kim Quy, Won Keun Oh. 2016. DISCOVERY OF INHIBITORY MATERIALS AGAINST PEDV CORONA VIRUS FROM MEDICINAL PLANTS. Japanese Journal of Veterinary Research. 64(Supplement 1). S53-S63. (Đã xuất bản)
17.  Hà Thị Kim Quy, Eunhee Kim, Ngoc Hieu Nguyen, Corresponding author: Won Keun Oh, Tae Oh. Cho, Jiwon Kim, Trong Tuan Dao. 2016. ANTIVIRAL PHENOLICS FROM THE LEAVES OF CLEISTOCALYX OPERCULATUS. Fitoterapia. 110. 135–141. (Đã xuất bản)
18.  Sunghee Bang, Hà Thị Kim Quy, Corresponding author: Sang HeeShim, Corresponding author: Won-KeunOh, Wei Li, Changyeol Lee. 2016. ANTIVIRAL ACTIVITIES OF COMPOUNDS FROM AERIAL PARTS OF SALVIA PLEBEIA R. BR. Journal of Ethnopharmacology. 192. 398–405. (Đã xuất bản)
19.  Ji Yeon Seo, Hà Thị Kim Quy, Hyunju Kim, Equal contribution author: Jun Li Yang, Corresponding author: Won Keun Oh, Junsoo Park, Basanta Dhodary. 2016. 3,4-SECO-28-NOR-OLEANANE TRITERPENES FROM CAMELLIA JAPONICA PROTECT FROM NEUROTOXICITY IN A ROTENONE MODEL OF PARKINSON’S DISEASE. Tetrahedron. 72. 3240-3249. (Đã xuất bản)
20.  Bùi Thị Bửu Huê, Hà Thị Kim Quy, Hieu Van Mai, Loan Thi Tran, Phuong Thao Tran, Em Canh Pham, Cuc Thi Kim Tu, Yen Nguyen Tram Chau, Duy Duc Vo, Won Keun Oh. 2016. MICROWAVE ASSISTED SYNTHESIS AND CYTOTOXIC ACTIVITY EVALUATIONS OF NEW BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES. Tetrahedron Letters. Volume 57, Issue 8. 887–891. (Đã xuất bản)
21.  Kyo Bin Kang, Hà Thị Kim Quy, Gao Ming, Geum Jin Kim, Hyukjae Cho, Won Keun Oh, Corresponding author - Sang Hyun Sung. 2015. JUBANINES F–J, CYCLOPEPTIDE ALKALOIDS FROM THE ROOTS OF ZIZIPHUS JUJUBA. Phytochemistry. 119. 90–95. (Đã xuất bản)
22.  Hà Thị Kim Quy, Jun Li Yang - Equal contribution, Basanta Dhodary, Euisun Pyo, Ngoc Hieu Nguyen, Hyomoon Cho, Won Keun Oh - Corresponding author, Eunhee Kim. 2015. OLEANANE TRITERPENES FROM THE FLOWERS OF CAMELLIA JAPONICA INHIBIT PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA VIRUS (PEDV) REPLICATION. Journal of Medicinal Chemistry. 58. 1268−1280. (Đã xuất bản)
23.  Woong Sik Jang, Hà Thị Kim Quy, Md. Anirban Jyoti, Sukyung Kim, Kung-Woo Nam, Won Keun Oh, Ho-Yeon Song - Corresponding author. 2015. IN VITRO ANTITUBERCULOSIS ACTIVITY OF DITERPENOIDS FROM THE VIETNAMESE MEDICINAL PLANT CROTON TONKINENSIS. Journal of Natural Medicines. DOI 10.1007/s11418-015-0937-1. 1-6. (Đã xuất bản)
24.  Seong-Hwan Kim, Hà Thị Kim Quy, Won Keun Oh, Corresponding Author - Dong-Chan Oh , Jongheon Shin. 2015. ANTIVIRAL INDOLOSESQUITERPENOID XIAMYCINS C–E FROM A HALOPHILIC ACTINOMYCETE. Journal of Natural Product. 10.1021/acs.jnatprod.5b00634. (Đã xuất bản)
25.  Jun Li Yang, Hà Thị Kim Quy, Won Keun Oh - Corresponding author, Jinwoong Kim, Basanta Dhodary - Equal contribution, Eunhee Kim. 2015. THREE NEW COUMARINS FROM SAPOSHNIKOVIA DIVARICATA AND THEIR PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA VIRUS (PEDV) INHIBITORY ACTIVITY. Tetrahedron. 71. 4651-4658. (Đã xuất bản)
26.  Jun-Li Yang, Hà Thị Kim Quy, Corresponding Author Prof. Won-Keun Oh, Young-Choong Kim, Chul-Ho Lee, Junsoo Park, Kuk-Hwa Kim, Basanta Dhodary. 2014. DAMMARANE TRITERPENES AS POTENTIAL SIRT1 ACTIVATORS FROM THE LEAVES OF PANAX GINSENG. Journal of Natural Products. 77. 1615-1623. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Cường Quốc, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Hà Thị Kim Quy, Huỳnh Như Thảo, Võ Thị Như Ý, Nguyễn Hồng Thi, Trần Nguyễn Gia Huy, Huỳnh Thanh Ngân, Đặng Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Huỳnh Trang. 2020. HIẾT KẾ, TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME HISTONE DEACETYLASE (HDAC) IN SILICO CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT TƯƠNG TỰ BELINOSTAT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 1-9. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hữu Toàn, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Hà Thị Kim Quy, Huỳnh Như Thảo, Huỳnh Duy Thiện, Nguyen Thanh Si. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG DOCKING ĐỂ SO SÁNH TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THUỐC KHÁNG CHOLINERGIC VỚI ENZYME ACETYLCHOLINESTERASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 26-32. (Đã xuất bản)
3.  Mai Văn Hiếu, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Hà Thị Kim Quy, Trần Tường Thao, Won Keun Oh. 2017. MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS OF N-ALKYLBENZIMIDAZOLES AND THEIR CYTOTOXIC ACTIVITY AGAINST BREAST CANCER. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 593-597. (Đã xuất bản)
4.  Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Hà Thị Kim Quy, Won Keun Oh, Lê Thị Mỹ Tiên. 2017. TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DẪN XUẤT BENZOYLOXIRAN-4H-QUINOLIZIN-4-ONE. Tạp chí Hóa học. 55(5E34). 315-320. (Đã xuất bản)
5.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Lê Quốc Việt, Hà Thị Kim Quy. 2013. NGHIÊN CỨU KÍCH THÍCH SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ CHỐT TRẮNG (MYSTUS PLANICEPS, CUVIER AND VALENCIENNES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 125-131. (Đã xuất bản)
6.  Hà Thị Kim Quy, Bùi Thị Bửu Huê. 2011. STRUCTURAL MODIFICATION OF CATFISH FAT-BASED TRIACYLGLYCERIDES: SYNTHESIS OF BIOLUBRICATING OILS. Hóa học và Ứng dụng. 6(10). 14-18. (Đã xuất bản)
7.  Hà Thị Kim Quy, Bùi Thị Bửu Huê, Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Việt Nhẫn Hòa. 2011. TỔNG HỢP SÁP BÔI TRƠN SINH HỌC (BIOLUCBRICATING GREASES) TỪ MỠ LỢN, MỠ BÒ. Hóa học và Ứng dụng. 3 (7). 36-40. (Đã xuất bản)