BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ HOÀNG NGOAN Giới tính: Nam
Email: lhngoan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phùng Tấn Phát, Lê Hoàng Ngoan. 2016. ISOLATION OF THREE POLYMETHOXYLATED FLAVONES FROM AGERATUM CONYZOIDES L. GROWING IN CAN THO CITY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 13-19. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Hoàng Ngoan, Bùi Thị Bửu Huê, Tôn Nữ Liên Hương, Huỳnh Phú Yên, Ngô Minh Toàn, Trần Thị Hồng Tươi, Lê Hồng Sen, Võ Đức Duy. 2014. TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT DIARYL ETHER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 102-105. (Đã xuất bản)
2.  Tôn Nữ Liên Hương, Lê Hoàng Ngoan, N. Ngọc Sương, N.K. Phi Phụng . 2012. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁC CÂY RAU MÁ LÁ SEN, HYDROCOTYLE BONARIENSIS VÀ HYDROCOTYLE VULGARIS, (APIACEAE), Ở TỈNH TIỀN GIANG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 190-199. (Đã xuất bản)