BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THU HƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: thuhuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2023. BEHAVIOR CHANGE CHALLENGES AND REHABILITATION RECOMMENDATIONS IN VIETNAMESE FOREST PROTECTION REGULATIONS. Journal for Re Attach Therapy and Developmental Diversities. 6. 244-251. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2023. A COMPARISON STUDY OF HUSBAND AND WIFE SEPARATION. Russian Law Journal. 11. 303-313. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2023. ASEAN CHILDREN TRAFFICKING: THE STATUS AND RECOMMENDATIONS. Migration Letters. 20. 611-621. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thu Hương, Võ Thị Bảo Trâm. 2023. DISCUSSING THE ELEMENTS THAT CAUSED FAMILY VIOLENCE, CONSEQUENCES,AND CURRENT SITUATION IN VIETNAM. International Journal of Membrane Science and Technology. 10. 3840-3850. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2022. EUTHANASIA AND PHYSICIAN-ASSISTED SUICIDE IN SOME COUNTRIES: A COMPARATIVE STUDY. Journal of Positive School Psychology. 6. 8048-8059. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2022. THE SAME-SEX MARRIAGE FROM THE INTERNATIONAL LAWS AND RECOMMENDATIONS FOR VIETNAMESE LEGAL REGULATIONS. Journal of Positive Psychology and Wellbeing. 6. 1556-1569. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thu Hương, Cao Thanh Thùy. 2022. THE DEVELOPMENT OF THE LGBT COMMUNITY IN SOUTH EAST ASIA. Journal of Hunan University Natural Sciences. 49. 1669-1677. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2021. NO-FAULT COMPENSATION IN MEDICAL MALPRACTICE IN VIETNAM. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 25. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Nguyễn Thu Hương. 2022. VIETNAMESE TORT LIABILITY ON MEDICAL MALPRACTICE: ANALYSIS AND COMPARISON. Journal of Positive Psychology and Wellbeing. 6. 1522-1536. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Bảo Anh, Đào Lộc Bình, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thu Hương. 2021. LOSS OF CHANCE: DOES IT EXIST IN VIETNAM’S MEDICAL MALPRACTICE LAW?. European Journal of Social Sciences. 62. 45-52. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thu Hương