BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÂM BÁ KHÁNH TOÀN Giới tính: Nam
Email: lbktoan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: Phòng Thanh tra-Pháp chế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Quy định pháp luật về doanh nghiệp trong trường đại học công lập 2023 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Luật Hành chính Việt Nam - Phần 3
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Bá Khánh Toàn, Võ Hoàng Yến. 2023. THE ROLE OF PROPERTY RIGHTS IN FACILITATING LAND VOLUNTARY CONVERSION IN VIETNAM AND OTHER SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES. Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade - Brazilian Journal of Education, Technology and Society BRAJETS 2316-9907. 16. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Bá Khánh Toàn, Võ Hoàng Yến, Keerthiraj. 2023. MARITIME STRATEGIC COOPERATION BETWEEN INDIA AND VIETNAM: PROMOTING REGIONAL SECURITY AND ECONOMIC GROWTH IN THE INDO-PACIFIC. Russian Law Journal. 11. 956-963. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Mỹ, Lâm Bá Khánh Toàn. 2023. TOWARDS THE IMPROVEMENT OF THE LAW ON PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE DIGITAL AGE: SOME OPEN-ENDED ISSUES. 17th NEU - KKU INTERNATIONAL CONFERENCE SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT. . 1846-1894. (Đã xuất bản)
4.  Trần Vang Phủ, Lâm Bá Khánh Toàn, Đinh Thanh Phương, Mohamad Ayub Dar. 2022. ANALYZING THE DYNAMICS OF HUMAN RIGHTS DURING THE COVID-19 CRISIS. The 1st Conference on Innovative Philosophy And Law 2022 (IPL 2022). 14&15 December. 562-568. (Đã xuất bản)
5.  Lâm Bá Khánh Toàn, Bùi Thị Ngọc Tú. 2022. HUMAN RESOURCES TRAINING FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. INTERNATIONAL WORKSHOP SERIES SUSTAINABLE MEKONG (SM 2022). . 82-92. (Đã xuất bản)
6.  Trần Vang Phủ, Lâm Bá Khánh Toàn, Nguyễn Thanh Giao. 2021. COMPARISON OF VIETNAM'S AND THE EUROPEAN UNION'S REGULATIONS ON PRODUCT LABELLING AND MAXIMUM RESIDUE LEVELS OF PESTICIDES. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 24. 1-7. (Đã xuất bản)
7.  Lâm Bá Khánh Toàn, Trần Vang Phủ. 2020. METHODS FOR TEACHING CLINIC LEGAL EDCUCATION COURSE AT CHULALONGKORN UNIVERSITY: THAILAND AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF LAW TEACHING METHODS AT CAN THO UNIVERSITY. International Journal of Law. 6. 142-144. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Bá Khánh Toàn, Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2023. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN PHÁP LUẬT – VÀI GỢI MỞ THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT THEO QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG - 2023 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. . 531-536. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Bá Khánh Toàn, Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2023. GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH, BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM VÌ LỢI ÍCH CHUNG. Dân chủ và Pháp luật. 388. 39-42. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Lâm Bá Khánh Toàn, Lê Thị Xuân An. 2023. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG. Giáo dục và xã hội. 208. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Bá Khánh Toàn, Nguyễn Văn Mỹ. 2023. CHẾ TÀI XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM DỮ LIỆU CÁ NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN. PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2023. . 391-399. (Đã xuất bản)
5.  Lâm Bá Khánh Toàn, Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2023. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP. Phát triển Khoa học và Công nghệ – Economics-Law and Management. 7. 1-8. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Bá Khánh Toàn, Huỳnh Thị Cẩm Hồng. 2023. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CỦA VIÊN CHỨC. Dân chủ và Pháp luật. 386. 22-26. (Đã xuất bản)
7.  Lâm Bá Khánh Toàn. 2022. NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Dân chủ và Pháp luật. 2022. 62-64. (Đã xuất bản)
8.  Lâm Bá Khánh Toàn, Nguyễn Phúc Gia Nguyên. 2022. NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO NGHỊ QUYẾT 12/NQ-CP. ELIS-2021 Kinh tế, văn hóa và pháp luật trong phát triển bền vững. PGS.TS Đoàn Thế Hùng. 556-563. (Đã xuất bản)
9.  Lâm Bá Khánh Toàn. 2022. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CƠ CHẾ THỎA THUẬN SỬ DỤNG ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013. Giáo dục và Xã hội. 2022. 131-134. (Đã xuất bản)
10.  Lâm Bá Khánh Toàn, Các Thị Ngọc Diệu, Lê Trung Phương Trâm. 2022. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG LẬP VI BẰNG. Công thương. 2022. 64-69. (Đã xuất bản)
11.  Lê Thanh Vũ, Lâm Bá Khánh Toàn, Nguyễn Hữu Tiến. 2022. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỊNH TỘI DANH “CHE GIẤU TỘI PHẠM” THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015. Giáo dục và xã hội. 2022. 243-247. (Đã xuất bản)
12.  Lâm Bá Khánh Toàn, Trần Vang Phủ. 2021. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN THỰC HÀNH NGHỀ LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG - KINH NGHIỆM TỪ AUSTRALIA VÀ THÁI LAN. KỸ NĂNG TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG. Đoàn Đức Lương. 222-234. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội 
Luật học 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 02 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lâm Bá Khánh Toàn