BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH Giới tính: Nam
Email: hoanganh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Công nghệ Nông thôn
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Sản xuất xi măng giàu sunfat từ phế phẩm công nghiệp gồm xỉ hạt lò cao, tro bay và bột thạch cao tổng hợp từ công nghệ khử lưu huỳnh 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Vật liệu xây dựng
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Hoàng Anh, Ta Peng Chang, Yu Hao Kuo, Jeng Ywan Shih. 2021. EXPERIMENTAL STUDY ON COMPLETE STRESS-STRAIN CHARACTERISTICS OF TWO KINDS OF GREEN CONCRETES. Advances in Concrete Construction. 12. 317-326. (Đã xuất bản)
2.  AnneThymotie, Nguyễn Hoàng Anh, Ta-PengChang. 2020. IMPROVING PROPERTIES OF HIGH-VOLUME FLY ASH CEMENT PASTE BLENDED WITH Β-HEMIHYDRATE FROM FLUE GAS DESULFURIZATION GYPSUM. Construction and Building Materials. 261. 1-12. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hoàng Anh, Ta-PengChang, AnneThymotie. 2020. ENHANCEMENT OF EARLY ENGINEERING CHARACTERISTICS OF MODIFIED SLAG CEMENT PASTE WITH ALKALI SILICATE AND SULFATE. Construction and Building Materials. 230. 1-9. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Hoàng Anh, Ping-Hui Lee, Jeng-Ywan Shih, Ta-Peng Chang. 2020. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BOND-SLIP PERFORMANCE OF REINFORCEMENT IN TWO GREEN CONCRETES. Journal of Materials in Civil Engineering. 32. 04020014-1 - 04020014-7. (Đã xuất bản)
5.  Herry Suryadi Djayaprabha, Nguyễn Hoàng Anh, Jeng-Ywan Shih, Ta-Peng Chang. 2020. IMPROVING THE MECHANICAL AND DURABILITY PERFORMANCE OF NO-CEMENT SELF-COMPACTING CONCRETE BY FLY ASH. Journal of Materials in Civil Engineering. 32. 04020245-1 - 04020245-11. (Đã xuất bản)
6.  Võ Duy Hải, Trần Thị Khánh Dung, Mitiku Damtie Yehualaw, Chao-Lung Hwan, Thi-My Ngo, Nguyễn Hoàng Anh. 2020. ENGINEERING PROPERTIES OF CEMENT MORTAR PRODUCED WITH MINE TAILING AS FINE AGGREGATE. 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). . 264-267. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Tiến Mộng, Trần Văn Tỷ, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Thị Như Ý, Nguyễn Ngọc Long Giang, Nguyễn Văn Xuân, Lâm Thanh Quang Khải. 2020. ENGINEERING PROPERTIES OF PRACTICAL ALKALI-ACTIVATED MATERIAL WITH SLAG AND LOW CALCIUM FLY ASH BLENDING. Vietnam Journal of Construction. 09.2020. 157-160. (Đã xuất bản)
8.  Võ Duy Hải, Trần Thị Khánh Dung, Mitiku Damtie Yehualaw , Chao-Lung Hwang, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Vũ An. 2020. EFFECT OF WATER-TO-SOLID RATIO ON THE STRENGTH DEVELOPMENT AND CRACKING PERFORMANCE OF ALKALIACTIVATED FINE SLAG UNDER WATER CURING CONDITIO. 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). . (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thành Phiêu, Phạm Hữu Hà Giang, Trần Vũ An. 2019. COMPRESSIVE STRENGTH ENHANCEMENT OF HIGH VOLUME FLY ASH CEMENT BASED SELF-COMPACTING MORTAR WITH DOLOMITE POWDER. XÂY DỰNG VIỆT NAM. 618. 131-134. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Hoàng Anh, Jeng-Ywan Shih, Chun-Tao Chen, Ta-Peng Chang. 2019. INFLUENCE OF LOW CALCIUM FLY ASH ON COMPRESSIVE STRENGTH AND HYDRATION PRODUCT OF LOW ENERGY SUPER SULFATED CEMENT PASTE. Cement and Concrete Composites. 99. 40-48. (Đã xuất bản)
11.  A Thymotie, Nguyễn Hoàng Anh, T-P Chang. 2019. EFFECT OF SODIUM SILICATE AS ACTIVATOR ON THE FRESH AND HARDENED PROPERTIES OF CEMENT-SLAG BLENDED PASTE. 7th International Conference on Euro Asia Civil Engineering Forum 30 September to 2 October 2019, Stuttgart, Germany. . 1-7. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Hoàng Anh, Trần Vũ An, Võ Duy Hải. 2019. UTILIZATION OF FOURIER TRANSFORM INFRARED ON MICROSTRUCTURAL EXAMINATION OF SFC NO-CEMENT BINDER. Khoa học và Công nghệ. 17. 1-4. (Đã xuất bản)
13.  Trần Vũ An, Nguyễn Hoàng Anh, Duy-Hai Vo, Thanh-Duy Phan. 2019. EFFECT OF FLY ASH ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF MORTAR. THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 6. 35-38. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Hoàng Anh. 2019. ENHANCEMENT OF ENGINEERING PROPERTIES OF SLAG-CEMENT BASED SELF-COMPACTING MORTAR WITH DOLOMITE POWDER. Journal of Building Engineering. 24. 1-5. (Đã xuất bản)
15.  Harry Hermawan, Nguyễn Hoàng Anh, Herry Suryadi Djayaprabha, Ta-Peng Chang. 2018. EFFECT OF ELEVATED TEMPERATURE ON ENGINEERING PROPERTIES OF TERNARY BLENDED NO-CEMENT MORTAR. MATEC Web of Conferences. 206. 1-5. (Đã xuất bản)
16.  Yu-Chen Wu, Nguyễn Hoàng Anh, Chiao-Wei Yang, Ta-Peng Chang. 2018. EFFECTS OF CURING CONDITIONS ON ENGINEERING PROPERTIES OF SLAG-BASED ECO-MORTAR. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT). 7. 1-6. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Hoàng Anh, Jeng-Ywan Shih, Ta-Peng Chang. 2018. EFFECTS OF SULFATE RICH SOLID WASTE ACTIVATOR ON ENGINEERING PROPERTIES AND DURABILITY OF MODIFIED HIGH VOLUME FLY ASH CEMENT BASED SCC. Journal of Building Engineering. 20. 123-129. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Hoàng Anh. 2018. UTILIZATION OF COMMERCIAL SULFATE TO MODIFY EARLY PERFORMANCE OF HIGH VOLUME flY ASH BASED BINDER. Journal of Building Engineering. 19. 429-433. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Hoàng Anh, Jia-Lun Wun, Ta-Peng Chang. 2018. COMPRESSIVE STRENGTH AND ABRASION RESISTANCE PROPERTIES OF SILICA FUME-POLYMER RESIN MODIFIED CONCRETE. Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Information, Communication and Engineering IEEE-ICICE 2017 - Lam, Meen & Prior (Eds). INSPEC Accession Number: 18133693. 438-441. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Hoàng Anh, Herry Suryadi Djayaprabha, Jeng-Ywan Shih, Ta-Peng Chang. 2018. ENHANCEMENT OF LOW-CEMENT SELF-COMPACTING CONCRETE WITH DOLOMITE POWDER. Construction and Building Materials. 161. 539-546. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Hoàng Anh, Jeng-Ywan Shih , Ping-Hui Lee, Chia-Hao Lo, Ta-Peng Chang. 2017. RESIDUAL FRICTION OF BONDING BEHAVIOR ON GREEN CONCRETES MADE WITH NO-CEMENT BINDERS. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT). 7. 32-37. (Đã xuất bản)
22.  Tsung-Yuan Huang, Nguyễn Hoàng Anh, Yu-Wen Liu, Chun-Tao Chen, Ta-Peng Chang. 2017. ENGINEERING PROPERTIES AND MICROSTRUCTURAL PERFORMANCE OF LOW ENERGY SUPER-SULFATED CEMENT USING INDUSTRIAL WASTE ANHYDRITE. MATEC Web of Conferences. 130. 1-5. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Hoàng Anh, Jeng-Ywan Shih, Ta-Peng Chang. 2017. ENGINEERING PROPERTIES AND BONDING BEHAVIOR OF SELF-COMPACTING CONCRETE MADE WITH NO-CEMENT BINDER. Journal of Materials in Civil Engineering. 30. 04017294-1 - 04017294-9. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Hoàng Anh, Y.-W. Liu, C.-T. Chen, T.-P. Chang. 2016. NO-CEMENT ECO-BINDER AS A POTENTIAL MATERIAL FOR BRIDGE CONSTRUCTION. Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks Proceedings of the 8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2016 (2016). . (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Hoàng Anh, CHUN-TAO CHEN, JENG-YWAN SHIH, TA-PENG CHANG. 2016. ENGINEERING PROPERTIES AND DRYING SHRINKAGE OF HIGHPERFORMANCE CONCRETE WITH NO-CEMENT SFC BINDER. International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering. Volume-3, Issue-3. 137-140. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Hoàng Anh, Jeng-Ywan Shih, Tien-Dung Nguyen, Chun-Tao Chen, Ta-Peng Chang. 2016. ENGINEERING PROPERTIES AND DURABILITY OF HIGH-STRENGTH SELF-COMPACTING CONCRETE WITH NO-CEMENT SFC BINDER. Construction and Building Materials. 106. 670-677. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Hoàng Anh, Jeng-Ywan Shih, Chun-Tao Chen, Ta-Peng Chang. 2016. FORMULATING FOR INNOVATIVE SELF-COMPACTING CONCRETE WITH LOW ENERGY SUPER-SULFATED CEMENT USED FOR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT. Journal of Materials Science and Chemical Engineering. Vol.4 No.7. 22-28. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Hoàng Anh, Jeng-Ywan Shih, Tien-Dung Nguyen, Chun-Tao Chen, Ta-Peng Chang. 2016. SULFATE RESISTANCE OF LOW ENERGY SFC NO-CEMENT MORTAR. Construction and Building Materials. 102. 239-243. (Đã xuất bản)
29.  Chun-Tao Chen, Nguyễn Hoàng Anh, Tzong-Ruey Yang, Tien-Dung Nguyen, Ta-Peng Chang. 2015. PERFORMANCE AND MICROSTRUCTURAL EXAMINATION ON COMPOSITION OF HARDENED PASTE WITH NO-CEMENT SFC BINDER. Construction and Building Materials. 76. 264-272. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Hoàng Anh, Jeng-Ywan Shih, Tien-Dung Nguyen, Chun-Tao Chen, Ta-Peng Chang. 2015. INFLUENCE OF CIRCULATING FLUIDIZED BED COMBUSTION (CFBC) FLY ASH ON PROPERTIES OF MODIFIED HIGH VOLUME LOW CALCIUM FLY ASH (HVFA) CEMENT PASTE. Construction and Building Materials. 91. 208-215. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Hoàng Anh, Tien-Dung Nguyen, Tzong-RueyYang, Chun-Tao Chen, Ta-Peng Chang. 2015. PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF AN ECO-FRIENDLY BINDER USING TERNARY MIXTURE OF INDUSTRIAL WASTES. Materiales de ConstruCCión. Vol. 65, Issue 319. 1-10. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lương Huỳnh Vủ Thanh, Trần Nguyễn Phương Lan, Ngô Trương Ngọc Mai, Nguyễn Hoàng Anh, Huỳnh Thị Kim Huệ, Trần Chương Yến Nhi. 2020. CẢI TIẾN BÊ - TÔNG THẤM CÓ CỐT LIỆU TỪ VỎ SÒ, TRO TRẤU VÀ MỤN DỪA. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. 18. 11-15. (Đã xuất bản)