BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN HỮU VÂN LONG Giới tính: Nam
Email: nhvlong@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Mạng Máy tính & Truyền thông
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Hướng dẫn thực hành Mạng máy tính
Đại học Cần Thơ 2020 X  
2 Công nghệ J2EE
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Hữu Vân Long, Trần Công Nghị. 2019. COUNTING BROWN PLANTHOPPERS IN LIGHT-TRAP IMAGES USING MORPHOLOGICAL OPERATIONS. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 17. 1-8. (Đã xuất bản)
2.  Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Hữu Vân Long, Duong Lu Dien, Trần Công Nghị. 2019. A MODEL FOR REAL-TIME TRAFFIC SIGNS RECOGNITION BASED ON THE YOLO ALGORITHM – A CASE STUDY USING VIETNAMESE TRAFFIC SIGNS. Future Data and Security Engineering. Son Ha Bui. 104-116. (Đã xuất bản)
3.  P. -Y. Lucas, Nguyễn Hữu Vân Long, Trương Phong Tuyên, B. Pottier. 2015. WIRELESS SENSOR NETWORKS AND SATELLITE SIMULATION. Springer. Volume 154. 185-198. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Công Án, Lư Minh Phúc, Đỗ Thanh Đức, Ngô Bá Hùng, Lê Đình Chiến, Phạm Thị Xuân Diễm, Sơn Búp Pha, Nguyễn Hữu Vân Long. 2017. PHÁT HIỆN TÉ NGÃ CHO NGƯỜI CAO TUỔI BẰNG GIA TỐC KẾ VÀ MÔ HÌNH HỌC SÂU LONG SHORT-TERM MEMORY.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 65-71. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hữu Vân Long, Nguyễn Thế Anh, Trương Hoàng Nguyên, Lý Minh Phương, Trần Công Án, Ngô Bá Hùng. 2017. LỰA CHỌN NỀN TẢNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ XÂY DỰNG TRỤC TÍCH HỢP ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 72-79. (Đã xuất bản)