BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGÔ THỤY DIỄM TRANG Giới tính: Nữ
Email: ntdtrang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Khoa học Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Sinh thái học 
Đa dạng sinh học 
Khoa học sinh học khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh tuần hoàn tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) của cây Bồn Bồn (Typha orientalis C.Presl) và Năn tượng (Scirpus sp) ở đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Sử dụng đất ngập nước nhân tạo kiểm soát ô nhiễm môi trường
Đại học Cần Thơ 2013   X
2 Đất ngập nước đồng bằng sông Cửu Long: những vấn đề cơ sở và ứng dụng
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-641-6   X
3 Anh văn chuyên môn khoa học môi trường
978-604-919-106-0. X  
4 Hệ sinh thái
X  
5 Sử dụng đất ngập nước kiểm soát ô nhiễm môi trường
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Châu Thanh Tùng, , , , , , . 2021. FACTORS AFFECTING WATER QUALITY AND SHRIMP PRODUCTION IN THE MIXED MANGROVE-SHRIMP SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Aquaculture Research. 00. 1-21. (Đã xuất bản)
2.  Lê Diễm Kiều, Ngô Thụy Diễm Trang, Hans Brix , Phạm Quốc Nguyên. 2020. PHYTOREMEDIATION POTENTIAL OF HYMENACHNE ACUTIGLUMA IN REMOVAL OF NITROGEN AND PHOSPHORUS FROM CATFISH POND WATER. Journal of Environmental Treatment Techniques. 8. 448-454. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Thị Hân , Ngô Thụy Diễm Trang, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Đặng Thị Thu Trang , Võ Hoàng Việt . 2020. EFFECTS OF SALT STRESS ON PLANT GROWTH AND BIOMASS ALLOCATION IN SOME WETLAND GRASS SPECIES IN THE MEKONG DELTA. Vietnam Journal of Science and Technology. 58. 50-58. (Đã xuất bản)
4.  Võ Hoàng Việt , Ngô Thụy Diễm Trang, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Mã Mỹ Hoàng , Trương Yến Muội, Bùi Hải Nhi , Đặng Thị Thu Trang , Nguyễn Huyền Trân , Đỗ Thị Diễm Hương , Phạm Thị Hân . 2019. EFFECTS OF SALT STRESS ON GROWTH AND BIOMASS ALLOCATION OF FORAGE PLANTS IN THE MEKONG DELTA. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 60-67. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Hải Thanh , Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Thanh Phong, Trần Sỹ Nam, Võ Hoàng Việt . 2019. CURRENT STATUS OF WASTES MANAGEMENT AND TREATMENTS IN INTENSIVE AND SEMI-INTENSIVE WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) FARMS: CASE STUDY IN SOC TRANG PROVINCE, THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 44-51. (Đã xuất bản)
6.  Lê Diễm Kiều, Ngô Thụy Diễm Trang, Tran Thi Tuoi, Phạm Quốc Nguyên. 2018. EFFECTS OF PHOSPHORUS IN THE WASTEWATER FROM INTENSIVE CATFISH FARMING PONDS ON THE GROWTH AND PHOSPHORUS UPTAKE OF HYMENACHNE ACUTIGLUMA (STUED.).. ACADEMIA JOURNAL OF BIOLOGY. 40(4). 29–35. (Đã xuất bản)
7.  Ngô Thụy Diễm Trang, Lâm Thị Như Mơ, Võ Chí Linh , Hans Brix . 2018. PHYTOREMEDIATION POTENTIAL OF TYPHA ORIENTALIS AND SCIRPUS LITTORALIS IN REMOVAL OF NITROGEN AND PHOSPHORUS FROM INTENSIVE WHITELEG SHRIMP WASTEWATER. E3S Web of Conferences. 68. 04003. (Đã xuất bản)
8.  Ngô Thụy Diễm Trang, Dennis Konnerup , Hans Brix . 2017. EFFECTS OF RECIRCULATION RATES ON WATER QUALITY AND OREOCHROMIS NILOTICUS GROWTH IN AQUAPONIC SYSTEMS. Aquacultural Engineering. 78. 95-104. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Thụy Diễm Trang, Hans Brix , Đỗ Thị Thu Quỳnh, Lê Minh Long . 2016. CONSTRUCTED WETLANDS AS BIOFILTERS IN CLOSED RECIRCULATING TANK CULTURE SYSTEMS OF ASIAN TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON). Khoa học và Công nghệ. 54. 84-90. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Phương Ngọc Đoan , Ngô Thụy Diễm Trang, Lâm Thị Như Mơ. 2016. DYNAMICS OF NITROGEN IN INTENSIVE CULTURE OF WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN TANK INTEGRATED WITH HYBRID CONSTR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 77-83. (Đã xuất bản)
11.  Lê Minh Long , Ngô Thụy Diễm Trang, Hans Brix . 2015. STATUS OF CHEMICAL AND ANTIBOTIC USE IN INTENSIVE CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHAMUS FARMS IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Journal of Science. 4 (4). 19-25. (Đã xuất bản)
12.  Ngô Thụy Diễm Trang, Hans Brix , Đào Quốc Bình. 2015. POTENTIAL USE OF PISTIA STRATIOTES FOR NUTRIENT REMOVAL FROM FISH POND WATER IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 73-78. (Đã xuất bản)
13.  Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Duy Khoa, Lâm Nguyễn Ngọc Hoa , Hans Brix. 2015. USE OF FLOATING WETLANDS IN CLOSE-TO-ZERO DISCHARGE INTENSIVE STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) TANK CULTURE. Journal of Science. 4 (4). 79-85. (Đã xuất bản)
14.  Lê Minh Long, Hans Brix , Đỗ Thị Thanh Hương, Ngô Thụy Diễm Trang. 2014. STATUS OF CHEMICAL AND ANTIBOTIC USE IN INTENSIVE CATFISH PANGASIANODON HYPOPHTHAMUS FARMS IN CAN THO CITY, VIETNAM. Khoa học và Công nghệ. 52 3A. 330-335. (Đã xuất bản)
15.  Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Minh Long , Nguyễn Thị Thảo Nguyên , Đỗ Thị Thanh Hương, Hans Brix . 2014. CONTROLLING WATER QUALITY IN AQUACULTURE PONDS BY CONSTRUCTED WETLANDS: A SUSTAINABLE APPROACH IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Khoa học và Công nghệ. 52 3A. 7-11. (Đã xuất bản)
16.  Ngô Thụy Diễm Trang, Dennis Konnerup, Trương Thị Nga, Hans Brix . 2014. CONSTRUCTED WETLANDS FOR WATER PURIFICATION OF RECIRCULATING AQUACULTURE PONDS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region September 27, 2014, Can Tho, VN. . 41. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Ngô Thụy Diễm Trang, , , , , , , , Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2021. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG SINH TRƯỞNG CỦA CỎ GHINE (PANICUM MAXIMUM ) VÀ SETARIA (SETARIA SPHACELATA ) Ở CÁC NỒNG ĐỘ TƯỚI MẶN KHÁC NHAU TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 419. 127-134. (Đã xuất bản)
2.  Ngô Thụy Diễm Trang, Đặng Thị Thu Trang , Võ Hoàng Việt , Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2021. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY SINH KHỐI CỦA BA LOÀI CỎ PARA, GHINE VÀ SETARIA LÀM THỨC ĂN GIA SÚC TRÊN ĐẤT NHIỄM PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 401. 86-94. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Việt Nữ, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Hải Thanh , , Huỳnh Thị Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2021. TÁC ĐỘNG XÂM NHẬP MẶN LÊN HOẠT ĐỘNG CANH TÁC LÚA 3 VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ TẠI HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 415. 175-181. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Thụy Diễm Trang, , , , , , , , Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2021. ẢNH HƯỞNG TƯỚI NƯỚC SÔNG NHIỄM MẶN LÊN SỰ MẶN HÓA CỦA ĐẤT LÚA VÀ GIẢI PHÁP RỬA MẶN TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 408. 55-65. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Đặng Thị Thu Trang, Huỳnh Trần Lan Vi, Phạm Việt Nữ, Đặng Hữu Trí, Vũ Thị Xuân Nhường, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Ngô Thụy Diễm Trang. 2021. ẢNH HƯỞNG TƯỚI NƯỚC SÔNG NHIỄM MẶN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI GIỐNG MÈ ĐEN (SESAMUM INDICUM L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 172-182. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Công, Đinh Thái Danh, Hồ Vũ Khanh, Ngô Thụy Diễm Trang, Trần Sỹ Nam. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN ĐỘNG VẬT THỦY SINH. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 151-167. (Đã xuất bản)
7.  Ngô Thụy Diễm Trang, , , Lê Thanh Phong, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Sỹ Nam. 2021. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH NUÔI TÔM NƯỚC LỢ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÙNG NUÔI TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 421. 128-137. (Đã xuất bản)
8.  Trần Đình Duy, Nguyễn Hải Thanh, Võ Hữu Nghị, Đỗ Hữu Thành Nhân, Trần Đức Thạnh, Trần Sỹ Nam, Ngô Thụy Diễm Trang. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA THÂM CANH THỦY SẢN ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 136-150. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Thụy Diễm Trang, Phạm Văn Toàn, Đỗ Hữu Thành Nhân , Võ Thị Phương Thảo , Võ Hữu Nghị , Võ Hoàng Việt . 2021. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY SINH KHỐI CỦA BỒN BỒN (TYPHA ORIENTALIS), CỎ BÀNG (LEPIRONIA ARTICULATA) VÀ NĂN TƯỢNG (SCIRPUS LITTORALIS) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 152-162. (Đã xuất bản)
10.  Ngô Thụy Diễm Trang, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Phan Nhân, Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam. 2021. THÂM CANH NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 13-39. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Thụy Diễm Trang, , , , Trần Sỹ Nam. 2021. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC AO NUÔI THÂM CANH VÀ BÁN THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) Ở HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 416. 118-128. (Đã xuất bản)
12.  Ngô Thụy Diễm Trang, , , , , Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2021. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY SINH KHỐI CỦA BỒN BỒN (TYPHA ORIENTALIS), CỎ BÀNG (LEPIRONIA ARTICULATA) VÀ NĂN TƯỢNG (SCIRPUS LITTORALIS) TRỒNG TRÊN ĐẤT MẶN SODIC KẾT HỢP BÓN VÔI.. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 421. 60-66. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Hải Thanh , Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Thanh Phong, Trần Sỹ Nam, Võ Hoàng Việt . 2020. HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2011-2019 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 392. 97-105. (Đã xuất bản)
14.  Tran Minh Nhut, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Thị Thanh Trà, Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Thị Ngọc Bích. 2020. ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH LOẠI BỎ PHOSPHATE TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO CÓ TRỒNG RAU DỆU (ALTERNANTHERA SP.). Tạp chí khoa học trường Đại học Trà Vinh. 40. 1-9. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Lộc Ninh , Ngô Thụy Diễm Trang, Ngô Minh Nhuận, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh , Võ Hoàng Việt . 2020. SỬ DỤNG BÙN THẢI AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THÂM CANH TRỒNG CÂY HOA HUỆ TRẮNG (POLIANTHES TUBEROSA). Tạp chí Nông nghiệp & PTNT. 5. 77-84. (Đã xuất bản)
16.  Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Trí Bình , Lê Nhật Duy , Đặng Thị Bích Châm , Trầm Quốc Thiết . 2020. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN LÊN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ DIỄN BIẾN ĐỘ MẶN TRONG MỘT SỐ KÊNH NỘI ĐỒNG TẠI AN BIÊN, KIÊN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 382. 61-69. (Đã xuất bản)
17.  Võ Hữu Nghị , Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Đỗ Hữu Thành Nhân , Võ Thị Phương Thảo , Võ Hoàng Việt . 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶN NACL ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY SINH KHỐI CỦA BA LOÀI CỎ VOI (PENNISETUM SP.) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 6. 209-217. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Châu Thanh Tùng, Nguyễn Phước Đằng, Ngô Thụy Diễm Trang, Huỳnh Kỳ, Võ Hoàng Việt . 2020. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG/DÒNG ĐẬU NÀNH (GYCINE MAX L.) ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHẬP NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN THỦY CANH. Nông nghiệp & PTNT. Chuyên đề tháng 11/2020: Biến đổi khí hậu và Phát triển nông nghiệp bền vững. 250-258. (Đã xuất bản)
19.  Ngô Thụy Diễm Trang, Võ Thị Diễm Xuân , Nguyễn Thị Cẩm Nhiên , Nguyễn Thị Thiên Nhi , Nguyễn Trí Thức , Võ Hoàng Việt . 2020. KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU TÚI Ủ BIOGAS CỦA BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES) KẾT HỢP NUÔI CÁ SẶC RẰN (TRICHOGASTER PECTORALIS). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 391. 27-36. (Đã xuất bản)
20.  Võ Hoàng Việt, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Phạm Thị Hân. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN TĂNG DẦN CỦA CỎ THỨC ĂN GIA SÚC LÔNG TÂY (BRACHIARIA MUTICA), CỎ PASPALUM (PASPALUM ATRATUM) VÀ CỎ SETARIA (SETARIA SPHACELATA) TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 124-134. (Đã xuất bản)
21.  Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Phạm Thị Hân , Võ Hoàng Việt . 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN TĂNG DẦN CỦA CỎ BÀNG (LEPIRONIA ARTICULATA), NĂN BỘP (ELEOCHARIS DULCIS), VÀ NĂN TƯỢNG (SCIRPUS LITTORALIS). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 374. 80-87. (Đã xuất bản)
22.  Lê Diễm Kiều, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Văn Công, Phạm Quốc Nguyên. 2019. TẢI LƯỢNG ĐẠM, LÂN CỦA AO NUÔI THÂM CANH CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) Ở VÙNG NUÔI VEN SÔNG CHÍNH VÀ KÊNH NỘI ĐỒNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 345-355. 211-219. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Hải Thanh , Ngô Thụy Diễm Trang, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Đỗ Châu Giang, Nguyễn Minh Đông, Taku Nishimura . 2019. HIỆU QUẢ KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH TÔM-LÚA TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIA TĂNG XÂM NHẬP MẶN Ở TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 359. 37-46. (Đã xuất bản)
24.  Lâm Thị Như Mơ, Ngô Thụy Diễm Trang, Võ Chí Linh . 2019. ẢNH HƯỞNG ĐỘ SÂU NGẬP ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP THU ĐẠM LÂN CỦA BỒN BỒN (TYPHA ORIENTALIS) VÀ NĂN TƯỢNG (SCIRPUS LITTORALIS). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 361. 60-66. (Đã xuất bản)
25.  Võ Thành Hòa , Ngô Thụy Diễm Trang. 2018. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CẤP NƯỚC VÀ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP Ở VÙNG NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 31-39. (Đã xuất bản)
26.  Lê Diễm Kiều, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyen Minh Dat , Phạm Quốc Nguyên. 2018. KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI THÂM CANH CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHAMUS) CỦA HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO DÒNG CHẢY MẶT LIÊN TỤC KẾT HỢP VỚI CỎ MỒM MỠ (HYMENACHNE ACUTIGLUMA). Nong nghiep va phat trien nong thon. 332. 103-110. (Đã xuất bản)
27.  Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Minh Hữu, Võ Chí Linh , Hans Brix . 2018. SCREENING SALT-TOLERANT PLANTS FOR PHYTOREMEDIATION: EFFECT OF SALINITY ON GROWTH AND MINERAL NUTRIENT COMPOSITION. Khoa học và Công nghệ. 56. 9-15. (Đã xuất bản)
28.  Lê Nguyễn Anh Duy , Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Thị Hồng Ngọc , Lê Trần Tiểu Trúc, Nguyễn Thị Bé Ly , Triệu Thị Thúy Vi. 2018. SO SÁNH TÍNH KHẢ THI CỦA HAI KIỂU THIẾT KẾ MÁNG CẠN VÀ KHAY TRỒNG RAU TRONG HỆ THỐNG TRỒNG CÂY THỦY CANH VÀ NUÔI CÁ TÍCH HỢP. Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 16. 141-151. (Đã xuất bản)
29.  Lê Trần Tiểu Trúc, Ngô Thụy Diễm Trang, Đặng Thị Thúy Ái , Nguyễn Thị Bé Ly , Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Đặng Thị Thu Trang, Phạm Việt Nữ. 2018. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THÂM CANH TẠI TỈNH SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 82-91. (Đã xuất bản)
30.  Lê Diễm Kiều, Nguyễn Văn Na, Nguyễn Thị Trúc Linh, Phạm Quốc Nguyên, Hans Brix, Ngô Thụy Diễm Trang. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG HẤP THU ĐẠM, LÂN CỦA CỎ MỒM MỠ (HYMENACHNE ACUTIGLUMA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 13-21. (Đã xuất bản)
31.  Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Trần Sỹ Nam, Lê Nguyễn Anh Duy , Triệu Thị Thúy Vi. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ NUNG LÊN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ LÂN CỦA BỘT VỎ SÒ HUYẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 77-84. (Đã xuất bản)
32.  Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Phước Đằng, Lê Nguyễn Anh Duy . 2017. VỎ SÒ HUYẾT NHƯ NGUỒN BỔ SUNG LÂN VÀ CANXI CẢI THIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU LÝ HÓA ĐẤT PHÈN VÀ SINH TRƯỞNG ĐẬU NÀNH GIỐNG MTĐ176. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 15 (1). 52-59. (Đã xuất bản)
33.  Lê Diễm Kiều, Nguyen Thi Anh Dao, Lê Quang Thuận, Huỳnh Như Ý, Phạm Quốc Nguyên, Hans Brix, Ngô Thụy Diễm Trang. 2017. ẢNH HƯỞNG DẠNG ĐẠM VÔ CƠ LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ XỬ LÝ ĐẠM CỦA CỎ MỒM MỠ (HYMENACHNE ACUTIGLUMA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 100-109. (Đã xuất bản)
34.  Ngô Thụy Diễm Trang, Lâm Nguyễn Ngọc Hoa . 2016. KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA THÂM CANH CỦA VẠN THỌ (TAGETES PATULA L.) VÀ CÚC (CHRYSANTHEMUM SPP.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. 11. 102-109. (Đã xuất bản)
35.  Trương Thị Nga, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Xuân Lộc, Trương Hoàng Đan. 2016. CHƯƠNG 6: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẤT NGẬP NƯỚC TRONG GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM. Đất ngập nước đồng bắng sông Cửu Long: những vấn đề cơ sở và ứng dụng. Trương Thị Nga. 189-249. (Đã xuất bản)
36.  Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Hồng Khoa, Hans Brix , Bùi Thành Luân. 2016. ẢNH HƯỞNG DIỆN TÍCH HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ SINH TRƯỞNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THÂM CANH TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN KÍN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 116-124. (Đã xuất bản)
37.  Phan Phước Toàn , Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Trung Thành. 2016. ĐẶC TRƯNG VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYL DA CAM CỦA TRO TRẤU HOẠT HÓA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 50-57. (Đã xuất bản)
38.  Bui Thanh Luan CTU, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyen Hong Khoa CTU, Huynh Thi Hong Ven CTU. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ TUẦN HOÀN ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC BỂ NUÔI THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) KẾT HỢP ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 26-34. (Đã xuất bản)
39.  Lê DIễm Kiều CTU, Phạm Quốc Nguyên, Ngô Thụy Diễm Trang, Trần Thị Huỳnh Như. 2015. DIỄN BIẾN THÀNH PHẦN ĐẠM CỦA NƯỚC THẢI AO NUÔI THÂM CANH CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) TRONG ĐIỀU KIỆN THỦY CANH CỎ MỒM MỠ (HYMENACHNE ACUTIGLUMA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 80-87. (Đã xuất bản)
40.  Le Minh Long CTU, Hans Bix, Ngô Thụy Diễm Trang. 2015. SỬ DỤNG THUỐC VÀ HÓA CHẤT TRONG AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHAMUS) THÂM CANH Ở ĐỒNG THÁP, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 18-25. (Đã xuất bản)
41.  Đào Quốc Bình, Ngô Thụy Diễm Trang, Lâm Nguyễn Ngọc Hoa. 2013. CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỆ THỐNG NUÔI CÁ SẶC RẰN (TRICHOGASTER PECTORLIS) THÂM CANH KẾT HỢP VỚI BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 64-72. (Đã xuất bản)
42.  NGUYEN THI NGOC HANH , Ngô Thụy Diễm Trang. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ VÀ LOẠI VẬT LIỆU LÊN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ VÀ BẢN CHẤT GIẢI HẤP PHỤ LÂN CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU TÁI CHẾ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 10-16. (Đã xuất bản)
43.   Trương Thị Phương Thảo, Ngô Thụy Diễm Trang. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ĐẠM LÊN SINH TRƯỞNG CÂY BỒN BỒN TRÊN HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 116-121. (Đã xuất bản)
44.  Lâm Thị Mỹ Nhiên, Ngô Thụy Diễm Trang. 2013. VAI TRÒ CỦA BỒN BỒN TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA THÂM CANH TUẦN HOÀN KÍN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 31-36. (Đã xuất bản)
45.  LAM THI MY NHIEN, Ngô Thụy Diễm Trang, HANS BIX , NGUYEN HONG KHOA. 2013. ĐÁNH GIÁ ĐẠM TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA THÂM CANH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 44-51. (Đã xuất bản)
46.  Ngô Thụy Diễm Trang, Hans Brix . 2012. HIỆU SUẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO NỀN CÁT VẬN HÀNH VỚI MỨC TẢI NẠP THỦY LỰC CAO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 161-171. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Ngô Thụy Diễm Trang, Hans Brix , Lê Minh Long . 2012. KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC NUÔI THỦY SẢN THÂM CANH BẰNG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 198-205. (Đã xuất bản)