BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ VĨNH THÚC Giới tính: Nam
Email: lvthuc@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Cây trồng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Cây lương thực và cây thực phẩm 
Cây rau, cây hoa và cây ăn quả 
Cây công nghiệp và cây thuốc 
Sinh học phân tử 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Cây công nghiệp ngắn ngày
Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Nấm ăn
X  
3 Trồng trọt đại cương
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Duangporn Kantachote, Manee Tantirungkij, Phitthaya Nookongbut, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. POTENTIAL OF MN2+-RESISTANT PURPLE NONSULFUR BACTERIA ISOLATED FROM ACID SULFATE SOILS TO ACT AS BIOREMEDIATORS AND PLANT GROWTH PROMOTERS VIA MECHANISMS OF RESISTANCE. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. -. 2364–2378. (Đã xuất bản)
2.  Tran Thi Nga, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Huế. 2019. THE EFFECTS OF BRASSINOLIDE ON THE GROWTH AND YIELD OF SESAME ADB1 VARIETY. AGU International Journal of Sciences. 7(3). 9-16. (Đã xuất bản)
3.  Lê Vĩnh Thúc, Ngô Thị Thanh Trúc,  Nguyen Van Hung, Dang Thanh Son, Virgina Ompad, Caesar Joventino M. Tado, Elmer Bautista, Remelyn E. Ramos, Phan Hieu Hien, Julius T. Sajor, Rizal G. Corales. 2019. RICE STRAW MUSHROOM PRODUCTION. Springer. 1. 93-110. (Đã xuất bản)
4.  Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thành Hối, Mai Thi Nhung, Mai Vũ Duy. 2016. THE EFFECTS OF A POTENTIAL RETARDANT ON THE STEM’S HARDNESS, GROWTH AND YIELD OF IR50404 RICE. Vietnam J. Agri. Sci.. 14(10). 1557 - 1563. (Đã xuất bản)
5.  Phan Ngọc Nhí, Trần Thị Ba, Lê Vĩnh Thúc, Phạm Ngọc Long, Tống Thị Sa Non, Võ Thị Bích Thủy. 2016. EFFECTS OF COLOR LED LIGHT INTENSITIES AND DIFFERENT PHOTOPERIOD REGIMES ON GROWTH OF HYDROPONIC LETTUCE (LATUCA SATIVA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 1-7. (Đã xuất bản)
6.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Quốc Trạng. 2015. INFLUENCE OF CELLULOMONAS FLAVIGENA, AZOSPIRILLUM SP. AND PSEUDOMONAS SP. ON RICE GROWTH AND YIELD GROWN IN SUBMERGED SOIL AMENDED WITH RICE STRAW. 4th Asian PGPR Conference for Sustainable Agriculture, Daewoo Hotel - Hanoi, Vietnam, May 3-6, 2015. . 41 (OP-28). (Đã xuất bản)
7.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Thành Hối, Bùi Văn Tùng, Lê Vĩnh Thúc, Mai Van Than, Cù Ngọc Quí. 2015. EFFECTS OF NAPHTHALENE ACETIC ACID ON THE GROWTH AND YIELD OF TWO RICE VARIETIES MTL560 AND IR50404. Khoa học Trường Đại học An Giang. 3 (3). 19-23. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Nguyễn Thị Diễm Hằng. 2014. EFFECTS OF COMPOST PRODUCTED FROM RICE STRAW BY PRODUCT OF MUSHROM PRODUCTION ON GROWTH AND YIELD OF TWO RICE VARIETIES IRR50404 AND MTL560. 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand. . 796. (Đã xuất bản)
9.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Thái Thanh Tâm. 2014. EFFECT OF CAO, SIO2 ON THE GROWTH, HARDNESS OF RICE STEM AND YIELD OF TWO HANANOMAI AND KINU RICE VARIETIES. 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand. . 726. (Đã xuất bản)
10.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Kol Gian. 2014. THE EFFECT OF NITROGEN-FIXING BACTERIA AZOSPIRILLUM LIPOFERUM AND PHOSPHATE-DISOLVING BACTERIA PSEUDOMONAS STUTZERI ON THE GROWTH AND YIELD OF THREE AKITA, KINU AND HANANOMAI RICE VARIETIES. 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand. . 794. (Đã xuất bản)
11.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Quốc Trạng. 2014. EFFECT OF CELLULOLYTIC BACTERIA CELLULOMONAS FLAVIGENA, NITROGEN-FIXING BACTERIA AZOSPIRILLUM LIPOFERUM AND PHOSPHATE-SOLUBILIZING BACTERIA PSEUDOMONAS STUTZERI ON THE GROWTH AND YIELD OF IR 50404 RICE VARIETIES IN SUBMERGED SOIL WITH RICE STRAW INCO. 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand. . 798. (Đã xuất bản)
12.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Tiền Vũ Linh. 2014. EVALUATION OF THE GROWTH AND YIELD OF TWO RICE VARIETIES KINU, HANANOMAI ON DIFFERENT NITROGEN SOURCES. 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand. . 795. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thành Hối, Phan Phi Hung, Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Nguyễn Minh Chơn. 2014. EFFECTS OF CALCIUM AND PROHEXADIONECA ON THE LODGING OF TWO HANANOMAI AND KOSHIHIKARI RICE VARIETIES. Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014. . 1-6. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Ngọc Hữu, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Huế, Nguyễn Quốc Khương, Lê Tuấn. 2021. ẢNH HƯỞNG THỜI ĐIỂM XUỐNG GIỐNG, THỜI ĐIỂM THU HOẠCH VÀ HOẠT CHẤT SINH TRƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DẦU TRONG HẠT MÈ ĐEN (SESAMUM INDICUM L.) TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 143-151. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Lý Vũ Vi, Trần Bá Linh, Lê Vĩnh Thúc, Lê Phước Toàn, Phan Chí Nguyện, Trần Chí Nhân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ HÓA, LÝ CỦA PHẪU DIỆN ĐẤT PHÈN CANH TÁC KHÓM TẠI THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 88-97. (Đã xuất bản)
3.  Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Lê Thanh Phong, Võ Quang Minh, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Huế. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN BỔ SUNG VÔI VÀ PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA BẮP NẾP TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học đất. -. 5-10. (Đã xuất bản)
4.  Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Huế, Nguyễn Quốc Khương. 2020. HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP XẾP MÔ VÀ ĐỐT ÁO MÔ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA)TRỒNG NGOÀI TRỜI. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế. 4. 2120-2128. (Đã xuất bản)
5.  Thạch Đa Rô, Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Minh Phụng, Phan Chí Nguyện, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ HÓA HỌC PHẪU DIỆN ĐẤT NHIỄM MẶN CỦA HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA-TÔM TẠI XÃ NINH HÒA, HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. 48-54. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Hứa Hữu Đức, Lâm Dư Mẫn, Trần Hoàng Em, Trần Chí Nhân, Nguyen Kim Quyen, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH CÂY BẮP LAI CÓ KHẢ NĂNG CUNG CẤP DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. 13-28. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Hồng Huế, Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu. 2020. HIỆU QUẢ BỔ SUNG PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG VÀ PHÂN TRÙN QUẾ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM (VOLRARIELLA VOLCACEA) TRỒNG NGOÀI TRỜI. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 18. 1077-1083. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Đặng Hữu Ân, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ TỔNG HỢP IAA TỪ RỄ QUÝT ĐƯỜNG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. 18-23. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phan Chí Nguyện, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ HÓA HỌC CỦA PHẪU DIỆN ĐẤT PHÈN CANH TÁC LÚA TẠI XÃ LƯƠNG AN TRÀ, HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. 35-43. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Minh Chánh, Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CANH TÁC THANH LONG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 115. 60-66. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Trần Thị Huyền Trân, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG KHOÁNG NPK CHO CÂY QUÝT ĐƯỜNG TẠI XÃ LONG TRỊ, THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học đất. -. 60-64. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Lê Thị Mỹ Thu, Vỏ Văn Ựng, Lưu Thị Yến Nhi, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH RỄ CÂY MÍA ĐƯỜNG CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ TỔNG HỢP INDOLE ACETIC ACID. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. 110-116. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Hồng Huế, Nguyễn Quốc Khương, Lê Thanh Phong, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA TƯỚI NƯỚC MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT VỪNG ĐEN. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 113. 44-49. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Minh Mẫn, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH RỄ CÂY QUÝT ĐƯỜNG CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN CÁC DẠNG LÂN KHÓ TAN TRONG ĐẤT PHÈN. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. -. (Đã xuất bản)
15.  Võ Minh Hai, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Bảo Toàn, Lê Duy Cường, Phạm Thị Phương Thúy. 2020. HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TRỒNG DỪA SÁP VÀ DỪA THƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế. 4. 1897-1906. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Phúc Luông, Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT CANH TÁC CAM SÀNH TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 115. 66-74. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Bá Phú, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Phúc Luông, Trần Chí Nhân, Phan Chí Nguyện, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ HÓA HỌC CỦA PHẪU DIỆN ĐẤT PHÙ SA CANH TÁC CAM SÀNH (CITRUS NOBILIS L.) TẠI XÃ HIẾU NGHĨA, HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. 9-18. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Quốc Khương, Trần Bá Linh, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn, Trần Thị Huyền Trân, Trần Chí Nhân, Phan Chí Nguyện, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ HÓA LÝ CỦA PHẪU DIỆN ĐẤT PHÈN CANH TÁC QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI XÃ LONG TRỊ, THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. 30-40. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Lê Thị Mỹ Thu, Vỏ Văn Ựng, Lưu Thị Yến Nhi, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH RỄ CÂY MÍA ĐƯỜNG CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. 35-41. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Quốc Khương, Trần Văn Dũng, Lê Vĩnh Thúc, Huỳnh Mạch Trà My, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. SỬ DỤNG VI KHUẨN QUANG DƯỠNG KHÔNG LƯU HUỲNH MÀU TÍA ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẤT PHÈN VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN. Tạp chí Khoa học đất. -. 25-30. (Đã xuất bản)
21.  Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Võ Quang Minh, Lê Vĩnh Thúc, Tất Anh Thư, Nguyễn Hồng Huế. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG VÔI VÀ PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TRỒNG DƯA LEO (CUCUMIS SATIVUS L.) TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. -. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Hồng Huế, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Bùi Đăng Khoa. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG SODIUM ACETATE ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 11(108). 130-135. (Đã xuất bản)
23.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Phạm Duy Tiễn. 2019. HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM HỮU CƠ VI SINH CHỨA BỐN DÒNG VI KHUẨN RHODOPSEUDOMONAS SP. ĐỐI VỚI HẤP THU ĐẠM, NHÔM VÀ SẮT TRONG HẠT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 133-140. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Văn Minh, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2019. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN QUANG DƯỠNG KHÔNG LƯU HUỲNH MÀU TÍA CHỊU ĐƯỢC ĐỘC CHẤT AL3+ TỪ ĐẤT PHÈN TRỒNG LÚA. Khoa học đất. 56. 23-28. (Đã xuất bản)
25.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Quốc Khương. 2019. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HÒA TAN PHỐT PHO CỦA VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ ĐẤT PHÈN VÙNG RỄ LÚA MÙA NỔI. Tạp chí NN & PTNT. 18. 24-29. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Quốc Khương, Trần Bá Linh, Lê Vĩnh Thúc, Phan Chí Nguyện, Lê Phước Toàn, Trần Chí Nhân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2019. ĐẶC TÍNH CỦA PHẪU DIỆN ĐẤT PHÈN CHUYÊN CANH KHÓM VÀ XEN CANH VỚI CAM SÀNH, DỪA TẠI HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 1-11. (Đã xuất bản)
27.  Phạm Duy Tiễn, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2019. HIỆN TRẠNG CANH TÁC QUÝT ĐƯỜNG TẠI XÃ LONG TRỊ, THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 5(102). 87-93. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Hồng Nương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Hồng Ửng . 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CANH TÁC QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICURATA BLANCO) TẠI HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 16. 20-26. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Thị Thái Lê, Lâm Dư Mẫn, Trần Hoàng Em, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2019. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM, PHÂN GIẢI LÂN, KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG TỪ ĐẤT VÙNG RỄ CÂY BẮP LAI. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 23. 17-23. (Đã xuất bản)
30.  Lê Vĩnh Thúc, Huỳnh Anh Kiệt, Trần Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Hồng Huế, Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA PHUN SILIC QUA LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG VỪNG ĐEN ĐH-1 (SESAMUM INDICUM L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 19. 50-55. (Đã xuất bản)
31.  Phạm Duy Tiễn, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2019. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CANH TÁC QUÝT HỒNG TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM. 11(108). 146-150. (Đã xuất bản)
32.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Quốc Khương. 2019. TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ VI KHUẨN NỘI SINH LÚA MÙA NỔI CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN PHOTPHO. Tạp chí NN & PTNT. 15. 17-22. (Đã xuất bản)
33.  Bùi Trần Ngân Phượng, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN CƠ CHẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA) TRONG ĐIỀU KIỆN NGOÀI TRỜI. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 22. 58-63. (Đã xuất bản)
34.  Bùi Thị Cẩm Hường, Lê Phúc Tân, Huỳnh Đăng Khoa, Trần Tường Đăng, Lưu Thái Danh, Lê Vĩnh Thúc. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG, HÀM LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT CURCUMIN TRÊN NGHỆ XÀ CỪ CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 168-173. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Xuân Đào, Trần Văn Dũng, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN HÒN ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 89-94. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Lê Vĩnh Thúc, Lê Văn Vàng, Võ Ngọc Thúy. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG PHỦ ĐẾN SÂU ĐỤC CỦ, SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG KHOAI LANG TÍM HL491. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 34-39. (Đã xuất bản)
37.  Nguyền Hồng Quí, Nguyễn Hồng Huế, Lê Vĩnh Thúc. 2018. KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP XẾP MÔ VÀ LIỀU LƯỢNG MEO ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA) TRONG ĐIỀU KIỆN NGOÀI TRỜI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 98-105. (Đã xuất bản)
38.  Trần Nhân Dũng, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Huế, Võ Hoàng Đoàn, Dương Kiều My. 2018. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN TRÙN QUẾ LÊN NĂNG SUẤT NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA) TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ TRỒNG. Di truyền học và Ứng dụng. 1. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Bảo Hộ, Lê Vĩnh Thúc, Phạm Ngọc Tú, Huỳnh Văn Nghiệp, Mai Nguyệt Lan. 2018. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA HAI GIỐNG LÚA THƠM OM121 VÀ OM9915 VÙNG PHÙ SA NGỌT, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 3(88). 27-30. (Đã xuất bản)
40.  Trần Thị Ba, Lê Vĩnh Thúc, Lê Quốc Thi, Trịnh Ngọc Thanh, Mai Thị Tuyết Minh, Trần Ái Phúc, Phạm Công Định. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ HỆ THỐNG THỦY CANH ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG XÀ LÁCH (LACTUCA SATIVA L.). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 184-191. (Đã xuất bản)
41.  Bùi Thị Cẩm Hường, Lưu Thái Danh, Lê Vĩnh Thúc. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN PHUN PHENYLALANINE ĐẾN SINH, NĂN SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG CURCUMIN TRÊN NGHỆ (CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB.). Tạp chí Khoa học và Phát triển. 15(6). 817-825. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Lê Văn Vàng, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Ngọc Tuyết, Nguyễn Minh Luân. 2017. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ TRIỆU CHỨNG GÂY HẠI CỦA SÂU ĐỤC CỦ KHOAI LANG NACOLEIA SP. (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Bảo Vệ Thực Vật. 1. 71-78. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Nguyễn Minh Luân, Lê Vĩnh Thúc, Lê Văn Vàng. 2016. ĐIỀU TRA VÀ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH GÂY HẠI CỦA SÂU ĐỤC CỦ KHOAI LANG (NACOLEIA SP.) TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 111-119. (Đã xuất bản)
44.  Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thành Hối, Bùi Văn Tùng, Châu Tinh, Mai Vũ Duy. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL ĐẾN ĐỘ CỨNG CÂY, SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM4218. Hội thảo quốc gia về Khoa học cây trồng lần thứ hai. . 966-971. (Đã xuất bản)
45.  Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Bảo Vệ. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ VÔ CƠ LÊN ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG (ARACHIS HYPOGAEA L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 8-17. (Đã xuất bản)
46.  Lê Thị Thanh Hiền, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI BÓN KẾT HỢP VỚI ĐẠM ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ KHOAI LANG TÍM NHẬT Ở TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 38-47. (Đã xuất bản)
47.  Phạm Thanh Minh, Lê Vĩnh Thúc, Trần Nhân Dũng. 2016. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SSR (SIMPLE SEQUENCE REPEAT) TRONG VIỆC LAI TẠO CÁC DÒNG LÚA LAI F1 VÀ BC1F1 KHÁNG RẦY NÂU, CHỐNG CHỊU MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 160-169. (Đã xuất bản)
48.  Bùi Thị Cẩm Hường, Lưu Thái Danh, Lê Vĩnh Thúc, Huỳnh Kỳ, Nguyễn Lộc Hiền. 2016. KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGHỆ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM DỰA TRÊN CHỈ THỊ PHÂN TỬ RAPD VÀ ISSR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 11-19. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Nguyễn Minh Luân, Lê Vĩnh Thúc, Lê Văn Vàng. 2016. HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ CHẤT XUA ĐUỔI ĐỐI VỚI TRƯỞNG THÀNH SÂU ĐỤC CỦ KHOAI LANG NACOLEIA SP. (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 107-110. (Đã xuất bản)
50.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thị Thúy Quyên, Nguyễn Mạnh Tường. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ SÂU LÀM ĐẤT VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ RƠM RẠ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 101-108. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Châu Nhật Minh, Võ Thị Huyền Trân. 2015. SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA BA GIỐNG LÚA IR50404, MTL547 VÀ MTL560 TRÊN CÁC NGUỒN ĐẠM. Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp. 1. 97-103. (Đã xuất bản)
52.  Lê Vĩnh Thúc, Bùi Thị Cẩm Hường, Nguyễn Thị Bích Hằng. 2015. PHUN KALI NITRATE SAU ĐẬU TRÁI LÀM TĂNG NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT TRÁI QUÝT ĐƯỜNG (CITRUS RETICULATA BLANCO). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 76-81. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Võ Thị Tú Trinh, Trịnh Quang Khương, Mai Vũ Duy. 2015. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỪ NGUỒN RƠM RẠ ĐƯỢC XỬ LÝ NẤM TRICHODERMA SPP., VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM AZOSPIRILLUM LIPOFERUM VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN PSEUDOMONAS SYRINGAE. Công nghệ sinh học. 13(4A). 1439-1449. (Đã xuất bản)
54.  Mai Vũ Duy, Nguyễn Thành Hối, Bùi Văn Tùng, Mai Văn Trầm, Lê Vĩnh Thúc. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA BANZYLADENYL, GIBBRELLIC ACID VÀ PACLOBUTRAZOL ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA MTL560. Khoa học Trường Đại học An Giang. 7 (3). 115-119. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Nguyễn Thị Diễm Hương. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN Ủ TỪ RƠM (PHẾ THẢI CỦA VIỆC SẢN XUẤT NẤM RƠM) CÓ XỬ LÍ TRICHODERMA ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 2 GIỐNG LÚA MTL560 VÀ IR50404. Khoa học ĐHSP TPHCM. 2(67). 117-184. (Đã xuất bản)
56.  Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Lê Việt Dũng, Nguyễn Lộc Hiền, Nguyễn Phước Đằng. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CẮT BỎ LÁ SAU TRỔ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517-8 (GLYCINE MAX). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 43-48. (Đã xuất bản)
57.  Lê Vĩnh Thúc, Chu Văn Hách, Võ Thị Thảo Nguyên. 2015. NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO LÚA CAO SẢN OM4900 TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 65-75. (Đã xuất bản)
58.  Lê Thị Thanh Hiền, Lê Vĩnh Thúc, Trương Thị Minh Tâm, Nguyễn Bảo Vệ. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMOEA BATATAS LAM.) TRÊN ĐẤT PHÈN Ở HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học và Phát triển. 13(4). 517-525. (Đã xuất bản)
59.  Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Mai Vũ Duy. 2015. SO SÁNH MỘT SỐ LOẠI CƠ CHẤT TIỀM NĂNG TRỒNG NẤM BÀO NGƯ XÁM (PLEUROTUS SAJOR-CAJU) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 36-43. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Thành Hối, Mai Vũ Duy, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CAO, SIO2 LÊN SINH TRƯỞNG, ĐỘ CỨNG CÂY VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI GIỐNG LÚA MTL612 VÀ MTL547. Trường Đại học An Giang. 3(2). 30 - 37. (Đã xuất bản)
61.  Lê Thị Thanh Hiền, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Bảo Vệ. 2014. ĐIỀU TRA KỸ THUẬT CANH TÁC VÀ KHẢO SÁT DINH DƯỠNG KALI, CANXI TRÊN KHOAI LANG (IPOMOEA BATATAS LAM.) TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 14-23. (Đã xuất bản)
62.  Lê Thị Thanh Hiền, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bảo Vệ. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN CANXI LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT KHOAI LANG TÍM NHẬT (IPOMEOA BATATAS LAM.) Ở HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 24-31. (Đã xuất bản)
63.  Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Nguyễn Phước Đằng, Lê Việt Dũng, Đặng Thanh Điền. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN PHUN ĐẠM LÊN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG HL25 (ARACHIS HYPOGAEA L.) TẠI NHÀ LƯỚI. Khoa học và Phát triển. 2. 139-145. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Thành Hối, Mai Vũ Duy, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Phú, Vương Ngọc Đăng Khoa. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN Ủ TỪ RƠM XỬ LÝ TRICHODERMA ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 3 GIỐNG LÚA CAO SẢN MTL392, OM4900 VÀ JASMINE85. Tạp chí Khoa học và Phát triển. 12(4). 510-515. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Lê Kiều Hiếu. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM MẤT LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA OM4900. Khoa học Đại học An Giang. 1. 55-61. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Lê Thị Đông Nhi. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT HAI GIỐNG LÚA OM4900 VÀ MTL612. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 112-117. (Đã xuất bản)
67.  Lê Vĩnh Thúc, Mai Vũ Duy, Lê Văn Hòa. 2014. XÁC ĐỊNH THỜI GIAN THU HOẠCH ĐỂ LÀM GIỐNG CHO VỤ SAU CỦA GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517-8. Khoa học và Phát triển. 7. 1068-1074. (Đã xuất bản)
68.  Mai Vũ Duy, Lê Vĩnh Thúc, Lê Minh Lý, Nguyễn Thiết, Nguyễn Văn Hớn, Đặng Phương Duyên, Võ Thị Huyền Trân, Nguyễn Khánh Ly. 2014. NHÂN GIỐNG CÂY MUỒNG HOA PHÁO (CALLIANDRA CALOTHYRSUS) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ. Khoa học và Phát triển. 12(4). 532-538. (Đã xuất bản)
69.  Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Võ Thị Huyền Trân, Mai Vũ Duy, Châu Nhật Minh. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT BỐN GIỐNG LÚA MTL560, MTL612, MTL547 VÀ IR50404. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 103. (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Tiền Vũ Linh, Lê Vĩnh Thúc. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT HAI GIỐNG LÚA KINU VÀ HÂNNOMAL. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 194. (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Thành Hối, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Văn Hậu, Mai Vũ Duy. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI GIỐNG LÚA CAO SẢN MTL392 VÀ MTL500. TCKH ĐH An Giang. 1. 24. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Thị Diễm Thúy, Trần Nhân Dũng, Lê Vĩnh Thúc. 2012. KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG RẦY NÂU (NILAPARVATA LUGEN STAL) TRÊN CÁC GIỐNG LÚA (ORYZA SATIVA L.) BẰNG HAI DẤU PHÂN TỬ RG457 VÀ RM190. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 145-154. (Đã xuất bản)
73.  Lê Vĩnh Thúc, Bùi Thị Cẩm Hường, Huỳnh Kỳ. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA PACLOBUTRAZOL LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT HẠT CỦA MÈ ĐEN Ô MÔN 2 VỎ. CAAB 2012. 1. 3. (Đã xuất bản)
74.  Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Phước Đằng, Huỳnh Kỳ, Parameswari Namasivayam. 2011. GEN EG707, MỘT ĐÁNH DẤU PHÂN TỬ TRIỂN VỌNG ĐỂ KIỂM TRA SỰ HÌNH THÀNH PHÔI VÔ TÍNH TRÊN CÂY CỌ DẦU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 181-191. (Đã xuất bản)