BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: CHÂU TÀI TẢO Giới tính: Nam
Email: cttao@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thụât nuôi hải sản
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Sinh lý và dinh dưỡng thủy sản 
Di truyền học và nhân giống thủy sản 
Nuôi trồng thủy sản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi ba khía tại tỉnh Cà Mau 2022 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống tôm sú theo công nghệ biofloc 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu đặc điểm sinh sản và xây dựng quy trình sản xuất giống ba khía 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 B2008-16-91; Ảnh hưởng của axit Arachidonic trong thức ăn lên sự thành thục và sinh sản của tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ nuôi trong bể lọc sinh học. 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
978-604-919-833-5   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lý Văn Khánh, Châu Tài Tảo, Trần Nguyễn Duy Khoa. 2020. NURSERY OF THE BLACK TIGER SHRIMP PENAEUS MONODON POSTLARVAE IN A BIOFLOC SYSTEM WITH DIFFERENT CARBON SOURCES. Oceanography & Fisheries. 11. 77-84. (Đã xuất bản)
2.  Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Châu Tài Tảo. 2020. SUPER-INTENSIVE CULTURE OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN OUTDOOR BIOFLOC SYSTEMS WITH DIFFERENT SUNLIGHT EXPOSURE LEVELS: EMPHASIS ON COMMERCIAL APPLICATIONS. Aquaculture. 524. 735277. (Đã xuất bản)
3.  Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Châu Tài Tảo, Ngô Thị Thu Thảo, Patrick Sorgeloos. 2020. PROMOTING COASTAL AQUACULTURE FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND SALTWATER INTRUSION IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Aquaculture. 6/2020. 19-26. (Đã xuất bản)
4.  Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Trần Minh Phú, Nguyễn Thị Kim Hà, A. Ishimatsu, N. Nasuchon, D.V. Buoc. 2017. THE EFFECTS OF ELEVATED CO2 CONCENTRATIONS ON THE DEVELOPMENT OF EMBRYO, LARVAE AND POST-LARVAE OF BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON). 7th fish and shellfish larvi symposium (Larvi 2017). . 217-220. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Minh Đức, Trần Thị Thanh Hiền, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân, Cao Mỹ Án, Satoru Onoda. 2017. EFFECTS OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAIN L-137 ON LARVAE QUALITY AND GROWTH PERFORMANCE OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) JUVENILES. International Journal of Scientific and research publications. 41-48. 41-48. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Nguyễn Thị Hồng Vân, Lê Quốc Việt, Châu Tài Tảo, Trần Hữu Lễ, Huỳnh Thanh Tới, Tạ Văn Phương. 2017. APPLIED BIOFLOC TECHNOLOGY FOR TARGET SPECIES IN THE MEKONG DELTA IN VIETNAM: A REVIEW. Journal of Environmental Science and Engineering B. 6. 165-176. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân, Đặng Thụy Mai Thy, Cao Mỹ Án, Hồng Mộng Huyền, Satoru, Hirose. 2016. EFFECTS OF HEAT-KILLED LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAIN L-137 ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSES OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) VIA DIETARY ADMINISTRATION. International Journal of Scientific and research publications. 6(3). 270-280. (Đã xuất bản)
8.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Tran Minh Nhut. 2015. EFFICIENCY OF DOMESTICATION AND SEED SELECTION OF GIANT FRESHWATER PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) THROUGH THREE GENERATIONS. 5th IFS 2015. . 283. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Hải, Trần Thị Tuyết Hoa, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân, Đặng Thụy Mai Thy, Cao Mỹ Án, Hồng Mộng Huyền, Onoda Satoru. 2015. BENEFICIAL EFFECTS OF FEED LP20 ON THE IMMUNE RESPONSE, GROWTH, AND SURVIVAL RATE OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) VIA DIETARY ADMINISTRATION. The 7 Regional AquaFeed Forum. . 20-20. (Đã xuất bản)
10.  Le The Xuan, Trần Ngọc Hải, Phạm Minh Đức, Châu Tài Tảo, Hứa Thái Nhân. 2015. A PRACTICAL TWO-PHASED SHRIMP FARMING MODEL: APPLYING BIOFLOC TECHNOLOGY FOR BETTER ENVIRONMENTAL CONTROL, BIOSECURITY, SHRIMP PRODUCTION AND QUALITY. Aquatic products processing. . 46. (Đã xuất bản)
11.  Hứa Thái Nhân, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo. 2015. THE ROLE OF ARACHIDONIC ACID IN BROODSTOCK CULTURE OF AQUATIC SPECIES: CASE STUDIES ON LIMPET CELLANA SANDWICENSIS AND BLACK TIGER SHRIMP PENAEUS MONODON. 5th IFS2015 Malaysia, 1-4/12/2015. . (Đã xuất bản)
12.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2015. EFFECTS OF SALINITY ON GROWTH AND SURVIVAL RATES OF LARVAE OF RED CLAW CRAB (SESARMA SEDERI). 5th IFS2015 Malaysia, 1-4/12/2015. . (Đã xuất bản)
13.  Le Hoang Phuong, Châu Tài Tảo, Phạm Minh Đức. 2014. THE EFFECT OF PROBIOTICS ON THE QUALITY POSTLARVAE WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI). Aquaculture and Environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam. . 67. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Thành Nhân, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2014. EFFECTS OF LIGHT INTENSITIES ON FORMATION AND COMPOSITION OF BIOFLOCS AND GROWTH PERFORMANCE OF WHITE LEG SHRIMPS (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN NURSING TANK SYSTEMS. IFS 2014. . 205. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Phú Son, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG SIÊU THÂM CANH BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 3 (111). 132-137. (Đã xuất bản)
2.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2020. NGHIÊN CỨU CHU KỲ BỔ SUNG RỈ ĐƯỜNG TRONG NUÔI SIÊU THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 2 (111). 98-102. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Hòa, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG PROBIOTIC TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI BOONE, 1931) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 146-153. (Đã xuất bản)
4.  Châu Tài Tảo, Trần Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Văn Hòa, Trần Ngọc Hải. 2020. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIOFIOC VỚI CÁC NGUỒN CARBON BỔ SUNG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 29-36. (Đã xuất bản)
5.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Phú Son, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ƯƠNG GIỐNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 143-149. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Minh Truyền, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa, Lê Thanh Nghị. 2020. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC VỚI CÁC TỈ LỆ C/N KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 1 (110). 102-108. (Đã xuất bản)
7.  Lê Thanh Nghị, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Minh Truyền. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN CACBON LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 15. 117-123. (Đã xuất bản)
8.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Lê Quốc Việt, Cao Mỹ Án, Phùng Văn Toàn, Đoàn Hữu Nghị, Hồ Văn Việt. 2019. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 64-71. (Đã xuất bản)
9.  Châu Tài Tảo, Mai Xuân Hương, Huỳnh Hồng Hiến, Nguyễn Thành Đỉnh, Trịnh Hùng Chiêu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 12 (109). 193-199. (Đã xuất bản)
10.  Đỗ Văn Bước, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Atsushi Ishimatsu. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CO2 LÊN TỈ LỆ SỐNG, TĂNG TRƯỞNG, ENZYME TIÊU HÓA VÀ GLUCOSE CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI BOONE, 1931) GIAI ĐOẠN TÔM BỘT ĐẾN TÔM GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 58-077. (Đã xuất bản)
11.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Phạm Văn Đầy, Cao My An. 2019. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC VỚI CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 79-87. (Đã xuất bản)
12.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Trần Thị Thanh Hiền, Trương Quốc Phú, Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Trần Nguyễn Duy Khoa. 2019. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG NGUỒN CARBON Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 141-148. (Đã xuất bản)
13.  Dương Thiên Kiều, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Phạm Văn Đầy. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) GIỐNG ƯƠNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 35-44. (Đã xuất bản)
14.  Đỗ Văn Bước, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Atsushi Ishimatsu. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỈ LỆ SỐNG, GLUCOSE VÀ ENZYME TIÊU HÓA CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON FABRICIUS, 1798) GIAI ĐOẠN POSTLARVAE 15 ĐẾN JUVENILE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 99-107. (Đã xuất bản)
15.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Cao Mỹ Án, Phùng Văn Toàn. 2018. NGHIÊN CỨU CHU KỲ BỔ SUNG RỈ ĐƯỜNG TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 12. 126-132. (Đã xuất bản)
16.  Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Phạm Văn Đầy. 2018. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC VỚI CÁC NGUỒN CACBON KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 10 (95). 125-129. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thành Khôn , Châu Tài Tảo, Lâm Thị Cẩm Tú, Đỗ Thị Tuyết Ngân, Ung Thái Luật, Lê Minh Thông. 2018. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH BẰNG THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 12. 122-126. (Đã xuất bản)
18.  Châu Tài Tảo, Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải. 2018. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC TỪ NGUỒN CARBOHYDRATE RỈ ĐƯỜNG BỔ SUNG Ở CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Thủy sản. 27-34. (Đã xuất bản)
19.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG BA KHÍA (SESARMA SEDERI). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 3+4. 183-189. (Đã xuất bản)
20.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG BA KHÍA (SESARMA SEDERI) ƯƠNG TRONG HỆ THỐNG NƯỚC XANH VÀ NƯỚC TRONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 10-17. (Đã xuất bản)
21.  Châu Tài Tảo. 2017. SO SÁNH ƯƠNG HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) TỪ POTSLARVAE-2 TRONG HỆ THỐNG CÓ VÀ KHÔNG CÓ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 4 (77). 87-91. (Đã xuất bản)
22.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ LÊN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG BA KHÍA (SESARMA SEDERI) ƯƠNG TRONG HỆ THỐNG NƯỚC XANH VÀ NƯỚC TRONG. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 3 (76). 100 - 104. (Đã xuất bản)
23.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C/N LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) ƯƠNG NUÔI TRONG HỆ THỐNG BIOFLOC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 64-71. (Đã xuất bản)
24.  Dương Thiên Kiều, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Cao Mỹ Án. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH TRONG HỆ THỐNG CÓ VÀ KHÔNG CÓ BIOFLOC. Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 12(85). 116-119. (Đã xuất bản)
25.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Cao Mỹ Án, Hoàng Văn Lâm. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DƯỢC LIỆU LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI THÂM CANH TRONG BỂ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 10-17. (Đã xuất bản)
26.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG CHẤT KHOÁNG LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, CHẤT LƯỢNG CỦA ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 38-44. (Đã xuất bản)
27.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Pham Chi Nguyen. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 9 (70). 60-64. (Đã xuất bản)
28.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương. 2016. ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) TỪ MYSIS 3 Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU TRONG HỆ THỐNG CÓ VÀ KHÔNG CÓ BIOFLOC. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 12 (73). 96-99. (Đã xuất bản)
29.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2016. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG CHẤT KHOÁNG LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 10 (71). 55-59. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Nghi Lễ, Châu Tài Tảo. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG BA KHÍA (SESARMA SEDERI) ƯƠNG TRONG HỆ THỐNG NƯỚC XANH VÀ NƯỚC TRONG. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 12 (73). 80-85. (Đã xuất bản)
31.  Phạm Thành Nhân, Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo. 2016. NGHIÊN CỨU ƯƠNG GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) TRONG HỆ THỐNG BIOFLOC VỚI CÁC CHẾ ĐỘ CHE SÁNG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 119-127. (Đã xuất bản)
32.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2016. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC Ở CÁC MẬT ĐỘ KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 10 (71). 59-63. (Đã xuất bản)
33.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2016. NGHIÊN CỨU ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC VỚI CÁC NGUỒN CACBON KHÁC NHAU. Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam. 12 (73). 92-95. (Đã xuất bản)
34.  Châu Tài Tảo. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 23. 97-102. (Đã xuất bản)
35.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) ƯƠNG GIỐNG THEO CÔNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 65-71. (Đã xuất bản)
36.  Châu Tài Tảo, Trần Minh Phú. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 3+4. 192-197. (Đã xuất bản)
37.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 14. 110-115. (Đã xuất bản)
38.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Lý Minh Trung. 2015. NGHIÊN CỨU ƯƠNG GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIO-FLOC Ở CÁC MỨC NƯỚC KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 92-98. (Đã xuất bản)
39.  Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, Châu Tài Tảo. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ KIỀM ĐẾN TỶ LỆ BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA (SCYLLA PARAMAMOSAIN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 61-65. (Đã xuất bản)
40.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Trần Minh Nhứt. 2014. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG CỦA MỘT SỐ NGUỒN TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 64-69. (Đã xuất bản)
41.  Châu Tài Tảo, Châu Hốt Sen, Nguyễn Thị Minh Trang. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8/2014. 93-99. (Đã xuất bản)
42.  Trần Ngọc Hải, Trần Minh Nhứt, Châu Tài Tảo. 2014. ĐÁNH GIÁ SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NGUỒN TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 101-107. (Đã xuất bản)
43.  Châu Tài Tảo. 2013. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CÁC NGUỒN TÔM SÚ BỐ MẸ VÀ THỰC NGHIỆM NUÔI TÔM THÀNH THỤC TRONG HỆ THỐNG BỂ TUẦN HOÀN. So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn. 1. 1. (Đã xuất bản)
44.  Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Hữu Nghị. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN LÊN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA ĐÁ (MYOMENIPPE HARDWICKII). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 7: 74 - 79. (4/2013). 7. 74. (Đã xuất bản)
45.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2012. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HẬU ẤU TRÙNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) QUA CÁC LẦN SINH SẢN CỦA TÔM MẸ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 20-30. (Đã xuất bản)
46.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA A-XÍT ARACHIDONIC TRONG THỨC ĂN LÊN SỰ THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) BỐ MẸ NUÔI TRONG BỂ LỌC TUẦN HOÀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 43-52. (Đã xuất bản)
47.  Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Đỗ Thị Thanh Hương. 2010. BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG PROTEIN TẠO NOÃN HOÀNG CỦA TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) TRONG QUÁ TRÌNH THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 213-221. (Đã xuất bản)