BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐỒNG THỊ KIM XUYẾN Giới tính: Nữ
Email: dtkxuyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
978-604-919-966-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đồng Thị Kim Xuyến. 2021. THỰC HÀNH DÂN CHỦ TRONG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH KIÊN GIANG HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Vận dụng sáng tạo tầm nhìn Hồ Chí Minh vào phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nayGiang. . 403-418. (Đã xuất bản)
2.  Đồng Thị Kim Xuyến. 2019. ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH GIÁO DỤC 4.0. Tạp chí Giáo dục. 10. 108-112. (Đã xuất bản)
3.  Lê Ngọc Triết, Đồng Thị Kim Xuyến. 2019. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO KHMER Ở TÂY NAM BỘ HIỆN NAY. Ban tuyên giáo thành ủy Cần Thơ. 1. 183-192. (Đã xuất bản)
4.  Đồng Thị Kim Xuyến, Phạm Công Thiện. 2019. NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO GIẢNG VIÊN TRẺ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Quản lý giáo dục. 10. 161-168. (Đã xuất bản)
5.  Đồng Thị Kim Xuyến. 2018. NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THỜI ĐẠI 4.0. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay. . 167-174. (Đã xuất bản)
6.  Đồng Thị Kim Xuyến. 2017. THỰC HIỆN QUYỀN DÂN CHỦ Ở NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN NAY. Giáo dục và xã hội. Số đặc biệt. 210-212. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Xuân Hương, Đồng Thị Kim Xuyến. 2017. NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY. Kỷ yếu Hội thao khoa học Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng. . 282-291. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Xuân Hương, Đồng Thị Kim Xuyến. 2017. VẬN DỤNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Kỷ yếu Hội thao khoa học Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng. . 238-246. (Đã xuất bản)