BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY LỰU Giới tính: Nữ
Email: nttluu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
978-604-919-966-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Thúy Lựu. 2021. NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KẾT HỢP NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI. Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội giá trị lý luận và thực tiễn, Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, 10/2021. . 440-452. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Thúy Lựu. 2021. BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TRONG TÌNH HÌNH MỚI DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Vận dụng sáng tạo tầm nhìn Hồ Chí Minh vào phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay, 11/2021, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. . 479-490. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Thúy Lựu, Lê Thị Ngần. 2021. “XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 12/2021. . 673-681. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Thúy Lựu. 2018. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”. Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018. . 320-329. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Thúy Lựu. 2017. VẬN DỤNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII VÀO GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI” CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 292-299. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Thúy Lựu. 2017. NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KẾT HỢP NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI. Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. . 321-329. (Đã xuất bản)