BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN LÊ KIM THỤY Giới tính: Nữ
Email: tlkthuy@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Học hàm:
Đơn vị công tác: VP Khoa Khoa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Hồng Tín, Bùi Thị Bửu Huê, Trần Lê Kim Thụy, Tô Lan Phương, Châu Mỹ Duyên, Ho Chi Thinh, Hua Nguyen Phuc. 2016. BIODIESEL PRODUCTION AND USE FOR AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA: CURRENT STATUS AND POTENTIAL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Renewable Energy 2016. 80-91. (Đã xuất bản)